6.Sınıf Yönetime Katılıyorum Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Toplumsal sorunların çözümünün hak, sorum­luluk ve özgürlükler temelinde olması için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A
Kanunlar
B
Örf ve adetlere
C
Gelenek ve görenekleri
D
Gizliliğe
Soru 2
  • Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.
  • Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duy­gusunu artırır.
  • Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin an­laşılması ve bunların korunması bilincinin yerleş­mesini sağlar.
  • Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.
  • Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.
  • Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamı­zı sağlar.
  • Demokratik yaşam kurallarını öğretir.
  • Beraber yaşama, sorumluluk alma, yar­dımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.
  • İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.
  • Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan ha­yatı üzerindeki etkilerini öğretir.
  Yukarıdakilerden kaç tanesi Sosyal Bilgiler Dersi öğrenmenin bize sağladığı faydalardandır?

A
8
B
10
C
7
D
9
Soru 3
Dilekçe verme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kişiler, uğradıkları herhangi bir haksızlık sonucu veya belirli bir konuda bilgi vermek ama­cıyla dilekçe verme hakkına sahiptir.
B
Dilekçe verme ve bilgi edinme hakkı ya­salarla güvence altına alınmıştır.
C
Dilekçe verme hakkı, temel hakların korunmasını sağlar.
D
Toplum içinde bireylerin birbiriyle olan bütün so­runlarının çözümünde empati kurmalıdır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi temel hakların korunmasında etkilidir?

A
Tüketici Hakları Hakem Heyeti,
B
Dilekçe verme hakkı,
C
Vergi verme hakkı,
D
İtiraz etme hakkı,
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?

A
Bölge İdare Mahkemesi,
B
Reklam Kurulu,
C
Tüketici Mahkemesi,
D
Tüketici Sorunları İl / İlçe Hakem Heyeti,
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?

A
Belediyeler,
B
Tüketici Hakları Derneği,
C
Tüketici Haklan Merkezi,
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 7
Bir mal ya da hizmeti özel amaçlarda kullanana ne denir?

A
Tüccar
B
Tüketici
C
Aracı
D
Üretici
Soru 8
Tüketici haklarını korumakla ilgili aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden birisidir?

A
Hakem heyeti kararlarının yasalara uygunluğunu sağlamak.
B
Üretilen malın kaliteli, sağlığa uygun ve ucuz olmasını sağlamak.
C
Üretilen malın tüketiciye ulaşmasını sağlamak.
D
Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zarar­larını giderici, önlemler almak,
Soru 9
Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son­rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku­rumlarına başvurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi mahallemizde yaşadığımız genel sorunlarla ilgili başvuracağımız resmi kurumlardan birisi değildir?

A
Muhtarlıklar,
B
Defterdarlık
C
Belediyeler,
D
Kaymakamlıklar,
Soru 10
Tüketici Hakların Koruma Yasası'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Alıcının bu isteklerinden herhangi biri gerçekleşmediği zaman, il ve il­çelerde yasa ile kurulmuş olan hakem heyetlerine başvurma hakkı vardır.
B
Üretici; hakem heyetinin kararından memnun olmazsa, Tüketici Mahkemelerinde dava açabilir.
C
Satıcıdan ödediği paranın iadesini, özürlü malın iadesini, malın değiştirilmesini ya da ücretsiz onarımını isteyebilir.
D
Tüketici bir ay içerisin­de itiraz edebilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön