7.Sınıf İslam Düşüncesinde Yorumlar Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Din; Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütünüdür. Dinin amacı insanları, kötülüklerden sakındırmak suretiyle onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

 

A
Gerçek dinin kaynağı vahiydir
B
Dinî tercihlerde özgür irade önemlidir.
C
Din iyiliği ve güzelliği yaymak ister.
D
Dinin en büyük amacı insanlara dünya mutluluğu vermektir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin İslam’ı tebliğ ederken izlediği yöntemlerden biri değildir?

A
İnsanların anlayabilecekleri seviyeye uygun bir şekilde dini anlatmaya dikkat etmiştir.
B
İnsanlara öğüt verirken, içinde bulundukları durumu dikkate almıştır.
C
İnsanları islam’a davet ederken sabırlı ve hoşgörülü davranmıştır.
D
İslam’a insanları çağırırken soylu ve zenginlere öncelik vermiştir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi islam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri değildir?

A
Sosyal çevre
B
Eğitim düzeyi
C
Kur’an ve sünnet
D
Kültürel farklılıklar
Soru 4

Peygamberimiz “Cennete gitmek için ne yapmalıyım?” diye soran birine, “Namaz kıl.” derken aynı soruyu soran bir başkasına da “Anne ve babana iyilik et.” demiş- tir. (Müslim,İman,14)

Buna göre Peygamberimizin aynı soruya iki farklı cevap vermesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Tekrara düşmek istememiştir
B
Kültürel farklılıkları dikkate almıştır
C
Kişilerin içinde bulundukları konumu göz önünde bulundurmuştur.
D
Soranların yaşlarını ve cinsiyetlerini dikkate almıştır
Soru 5
Peygamberimiz hayattayken var olan dini hayatla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Hz.Muhammed insanlara rehberlik ediyordu.
B
Müslümanlar, dinî konularla ilgili sorunlarını Hz. Muhammed’e danışıyorlardı
C
Sahabenin kişisel yorumları ön plandaydı
D
Peygamberimizin ortaya koyduğu çözümler kabul ediliyordu.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in vefatından sonra yaşanan olaylardan biri değildir?

A
İslam dini, Arap Yarımadası dışındaki çeşitli toplumlar arasında yayıldı
B
Müslümanlar farklı inanç, kültür, örf ve âdetlere mensup insanlarla karşılaştılar.
C
Dinin anlaşılması ve yorumlanmasında yeni sorunlar ortaya çıkmaya başladı.
D
Müslüman bilginler ortaya çıkan yeni problemlere çözüm üretmediler.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı anlayış ve uygulama biçimlerinin ortaya çıkmasının sebeplerinden biri değildir?

A
İnsanın içinde bulunduğu şartların onun din anlayışı üzerinde etkili olması
B
İnsanların düşünme ve anlama yeteneklerindeki farklılıkların yorumlarına da yansıması
C
Dinin, insanların sahip oldukları yeteneklerini kullanmalarına imkân tanıması
D
Dinin bütün zamanlara hitap etmesinin mümkün olmaması
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi din anlayışı evrenseldirin ve din anlayışı arasındaki başlıca farklardan biri değildir?

A
Din anlayışı evrenseldir
B
Din tek iken din anlayışları birden çoktur.
C
Din, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği öğütlerdir
D
Din anlayışı dinin insanlar tarafından şartlara göre yorumlanmasıdır
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi dini yorumlayan bilginler üzerinde etkisi en az olan faktördür?

A
Farklı duygu, düşünce ve karaktere sahip olmaları
B
Değişik kültürlerde yaşamaları
C
Farklı beslenme alışkanlıklarının olması
D
Farklı yorum metotları kullanmaları
Soru 10

Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri de toplumsal değişimdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu gerçeğe uygun olmayan bir değerlendirmedir?

 

A
Dini en iyi anlayanlar değişimi en yavaş olan toplumlardır
B
Toplumlarda bireyler gibi tarihî süreç içinde değişime uğrar
C
Farklı coğrafyalarda yaşayan aynı din mensupları arasında farklı din algıları görülmektedir.
D
Toplumun tamamını etkileyen olaylar, insanların dinî düşünceleri üzerinde de etkili olur.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi insanların aynı konu hakkında farklı yorumlarda bulunmasının sebeplerinden biri değildir?

A
Ekonomik düzey
B
Eğitim düzeyi
C
Sosyal çevre
D
Fiziksel özellikler
Soru 12
Din anlayışındaki yorum farklılıkları ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Aynı konudaki yorumlar zamanla değişime uğrayabilir
B
Benimsenen yorumdan vazgeçilmesi mümkün de- ğildir
C
Farklı yorumlar birbirinden etkilenebilir
D
Herhangi bir yorum dinin kendisi olarak kabul edilemez.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön