7.Sınıf İslam Düşüncesinde Yorumlar Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sözlükte; gidilecek yol, görüş ve akım anlamlarına gelir. Terim olarak; aynı din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumları ifade eder.

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Tarikat
B
Cemaat
C
Mezhep
D
Ekol
Soru 2
İslam düşüncesindeki yorum biçimleri ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Farklı yorum biçimleri İslam dininin düşünce özgürlüğüne verdiği önemin bir sonucudur.
B
Farklı yorum çeşitleri İslam kültürünün bir zenginliği olarak algılanmalıdır
C
Farklı yorumlar, bir ayrılık ve gruplaşma sebebi de- ğildir.
D
Farklı yorumlar arasında geçişkenlik yoktur.
Soru 3

islam dininin üç temel konusu vardır. İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum farklılıkları genel olarak bu ana konulardan biriyle ilişkilidir.

Aşağıdakilerden hangisi günümüze kadar varlığını sürdüren bu temel yorum alanlarından biri değildir?

 

A
Kültür
B
İnanç
C
İbadet
D
Ahlak
Soru 4
Fıkıh ilmi daha çok dini hayatımızın hangi yönüyle ilgili yorumlar içinde barındırmaktadır?

A
Kültür
B
İnanç
C
İbadet
D
Ahlak
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi İslam alimlerinin inançla ilgili yaptıkları yorumların temel amaçlarından biri değildir?

A
İslam dininin temeli olan tevhit inancı hakkında doğru ve sağlam bilgiler sunmak
B
Din konusunda doğruyu ve gerçeği arayanlara yol göstermek
C
İslam’a ve diğer kutsal değerlere yöneltilen eleştirilere cevap verip onları çürütmek
D
Kendi haklılıklarını ispatlayıp taraftarlarının sayısını artırmak
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde inançla ilgili ortaya çıkan başlıca yorumlardan biridir?

A
Şafilik
B
Eş’arilik
C
Malikilik
D
Hanbelilik
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki fıkhi yorumların bir özelliği değildir?

A
İslam dininde uygulamaya yönelik ilke ve öğütleri içerir
B
Dinin ibadet boyutu ve günlük hayatla ilgili olan di- ğer konularını ele alır
C
Fıkhi yorumlar değişime kapalıdır
D
İbadetler hakkında açıklayıcı bilgiler verir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumların ortaya çı- kış sebeplerinden biri değildir?

A
Hz. Muhammed’in vefatından sonra ortaya çıkan problemlere çözüm arayışları
B
Hz. Muhammed’in yorumlarının sonraki dönemlere hitap etmemesi
C
Ortaya çıkan problemlere âlimlerin farklı metotlar kullanarak çözüm üretmeleri
D
Hz. Peygamberin vefatından sonra islam coğrafyasının genişlemesi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesi içerisinde gelişerek günümüze kadar ulaşmış fıkhi yorumlardan biri değildir?

A
Caferilik
B
Hanbelilik
C
Hanefilik
D
Maturidilik
Soru 10

İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinden biri de ahlakla ilgili konular üzerinde yoğunlaşan tasavvufi yorumlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yorumların temel amaçlarından biri değildir?

 

A
İslam dininin ahlaki boyutunu ön plana çıkartmak
B
Ahlakı güzelleştirmeye çalışmak
C
Devlet yönetiminde söz sahibi olmak
D
İnsanları manevi yönden eğitimden geçirmek
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihi ve düşüncesi açısından tasavvufi yorumların islam kültürüne katkıları ilgili değildir?

A
Tasavvufçular askerlik sanatının gelişmesine öncü- lük etmişlerdir.
B
İslam dininin birçok coğrafyada yayılmasına katkı sağlamıştır.
C
Hoşgörü, saygı ve sevgi gibi değerlerin toplum içinde yayılmasında büyük katkısı olmuştur.
D
Ahlaki değerlerin başta Anadolu olmak üzere birçok bölgede yayılmasına öncülük etmişlerdir.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ahlak alanıyla ilgili ortaya çıkan tasavvufi yorumlardan biri değildir?

A
Yesevilik
B
Kadirilik
C
Nakşibendilik
D
Caferilik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön