7.Sınıf Din Kültürü 5.Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki mezheplerden hangisi İmam Muhammed b. İdris eş-Şafii’nin (ö. 819) görüşleri etrafında oluşmuş ve Mısır’da, Anadolu’nun doğu kesiminde, Kafkasya, Azerbaycan, Filistin, Seylan, Malaya ve Endonezya adalarında yayılmıştır?  
A
Malikilik
B
Hanbelilik
C
Şafiilik
D
Hanefilik
Soru 2
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Kültürel bir zenginlik olarak algılanmalıdır.
B
Düşünce özgürlüğünün bir göstergesidir.
C
Bir fikre körü körüne bağlanmanın sonucudur.
D
İnsanların düşünce tarzları birbirinden farklıdır.
Soru 3
Dinle ilgili aşağıda verilenlerden hangisini söylemek doğru olmaz?    
A
İlahi dinlerin kaynağı vahiydir.
B
Dinin amacı insanları mutlu etmektir.
C
İslam, ilahi dinlerin sonuncusudur.
D
Peygamberler dinin tebliğcisidir.
Soru 4
Dinle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri birbirinden farklı olduğu için din anlayışları da farklı olur.
B
Dinin amacı insanları kötülüklerden uzaklaştırarak onlara dünya ve ahiret mutluluğu sağlamaktır.
C
Din anlayışı ise Allah’ın (c.c.) peygamberler aracılığı ile gönderdiği öğütlerin insanlar tarafından algılanma biçimidir.
D
Din, bir kurallar bütünü olarak bireylere, toplumlara göre değişir.
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi dünyada ve ahirette insanların mutlu olmaları için Allah’ın (c.c.) göndermiş olduğu kuralların hepsini kesin bir şekilde kabullenmesini ve inanmasını ifade etmektedir?    
A
İbadet
B
Mezhep
C
İtikat
D
İman
Soru 6
Aşağıda verilen mezheplerden hangisi Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Kafkaslar ve Balkanlarda görülen, Ebu Hanife’nin yöntem ve görüşlerine dayanan mezheptir?    
A
Malikilik
B
Şafiilik
C
Hanefilik
D
Hanbelilik
Soru 7
Din anlayışlarının birbirinden farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?    
A
Kültür ve geleneklerin farklı olması.
B
Dinin mesajlarının evrensel olması.
C
Düşünme tarzlarının farklı olması.
D
Farklı coğrafi bölgelerde yaşanması.
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi din anlayışının toplumdan topluma değişiklik göstermesinin nedenlerinden birisi değildir?  
A
Eğitim düzeyi
B
Fiziksel özellikler
C
Sosyal çevre
D
Kültürel farklılıklar
Soru 9
Din anlayışındaki yorum farklılıklarıyla ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?    
A
Her toplum kendi yapısına göre bir yorum oluşturmuştur.
B
Sorun çözme yöntemleri birbirinden farklıdır.
C
Bir problemle ilgili birden çok çözüm üretilmiştir.
D
Çözüm üretirken iman esasları dikkate alınmamıştır.
Soru 10
Dinle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?  
A
Zamanla değişebilir.
B
Kötülüklerden sakındırır.
C
Dünya ve ahiret mutluluğu sağlar.
D
Akıl sahiplerine hitap eder.
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi fikirlerin farklı olmasının sonuçlarından biridir?    
A
Her dini yorumun sorgulanmadan kabul edilmesi.
B
Birden çok din anlayışının ortaya çıkması.
C
İnananların tek mezhep etrafında toplanması.
D
Her insanın dini sorumluluklarının farklı olması.
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinden biri değildir?    
A
Tasavvufi yorumlar.
B
Siyasi yorumlar .
C
Fıkhi yorumlar .
D
İnançla ilgili yorumlar
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi tasavvufi yorumlardan birisi değildir?
A
Şafiilik
B
Alevilik
C
Bektaşilik
D
Nakşibendilik
Soru 14
İlahi dinlerle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Değişime açık ilkelerdir.
B
İnançla ilgili ilkeleri barındırır.
C
Peygamberlere vahiy yoluyla bildirilmişlerdir.
D
Her yer ve zamanda geçerlidir.
Soru 15
Din yorumu birden fazla olmasaydı aşağıdakilerden hangisi görülmezdi?    
A
Düşünce dünyası bugünkünden daha zengin olurdu.
B
Görüşler arasında seçim yapma imkânı kalmazdı.
C
Zamanla kültür ve gelenek farkları ortadan kalkardı.
D
Coğrafi ve bölgesel farklılıklar dikkate alınmazdı.
Soru 16
Müslümanlar, İslam tarihi boyunca ahlakî konularla ilgili olarak farklı tasavvufî anlayışlar geliştirmişlerdir. Aşağıda verilenlerden hangisi bunlardan birisi değildir?    
A
Yesevilik
B
Kadirilik
C
Mevlevilik
D
Hanefilik
Soru 17
Din anlayışı ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Kişilere, toplumlara göre farklılık gösterebilir.
B
Çevresel faktörlerden etkilenir.
C
İnsanların bakış açısına göre oluşur.
D
Vahiy yoluyla gönderilir ve değişmez.
Soru 18
Din; Allah (c.c.) tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bütünüdür. Bu kurallar ancak düşünen ve irade sahibi olan bir varlık tarafından anlaşılabilir. Bu anlatımdan hareketle din kimler için gönderilmiştir?    
A
Bütün insanlar için
B
Melekler için.
C
Peygamberler için
D
Bütün kainat için.
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi musahiplik uygulamasının amaçlarından biri değildir?  
A
Sosyal dayanışmaya yardımcı olmak.
B
Dostluk ve kardeşlik bilinci uyandırmak.
C
Cimrilik ve bencillik duygularını köreltmek.
D
Din kardeşlerini birbirine mirasçı kılmak.
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi bireylere, toplumlara göre değişir?    
A
Din anlayışı
B
Dini bilgiler
C
İnanma şekilleri
D
Din kuralları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön