TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir?

A
Hazini
B
Biruni
C
Harezmi
D
Cezeri
Soru 2
“M.Ö. 3000’de Mısırlılar resimleri simgeleştirerek yeni bir yazı türünü kullanmaya başlamışlardır. Resim yazısı olarak da bilinen bu yazı 700’den fazla işaretten oluşmaktadır.” Mısırlılar tarafından bulunarak kullanılan yazı türü hangisidir?

A
Papirüs
B
Çivi yazısı
C
Hiyeroglif
D
Latin alfabesi
Soru 3
Yazı, takvim, teker­lek gibi hayatımızı kolaylaştıran birçok buluş ilkçağdaki Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hindistan medeniyetlerine aittir.

Bu medeniyetlerin,

I. Krallıkla yönetiliyor olmaları

II. Coğrafi koşulları bakımından yaşamaya uygun olmaları

III. Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunmaları nedeniyle kültürler arası etkileşime açık olmaları

özelliklerinden hangilerinin bu duruma katkı sağladığı savunulabilir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 4
Dünya’nın yuvarlak olduğuna dair ortaya atılan görüşleri bilimsel olarak ispatlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Macellan
B
Galileo
C
Aristo
D
Pisagor
Soru 5
“Fenike alfabesine ünlü harfleri de ilave ederek bugünkü yazı sisteminin temelini oluşturmuşlardır. Geliştirdikleri 26 harfli alfabeyi Romalılar sonraki yüzyıllarda Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir.” Günümüzde kullandığımız Latin alfabesi kimler tarafından bulunmuştur?

A
Yunanlılar
B
Mısırlılar
C
Romalılar
D
Sümerler
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi felsefe alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle insanlık tarihinin en büyük filozoarından biri olarak kabul edilmiştir?

A
Farabi
B
Cezeri
C
Biruni
D
Hazini
Soru 7
“Ceylan derisi üzerine çizdiği Dünya haritasını 1517’de Yavuz Sultan Selim’e takdim etmiştir. Bu haritada İspanya, Portekiz ve Batı Afrika kıyıları ile Amerika kıtasının doğu kıyılarını göstermiştir. Bu haritayı çizerken faydalandığı haritalara göre hataları azdır ve çizimleri günümüz haritalarına çok yakındır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan bilim adamı hangisidir?

A
Piri Reis
B
Farabi
C
Katip Çelebi
D
Ali Kuşçu
Soru 8
Tımar Sistemi ile bazı topraklar komutanlara dağıtılmış ve onlardan topladıkları vergi karşılığında asker yetiştirmeleri ve toprağı ekmeyenden alarak başkasına vermesi istenmiştir.

Bu uygulama ile;

I. Üretimi denetlemek

II. Devlete asker yetiştirmek

III.Toprakları değerlendirmek

yargılarından hangileri amaçlanmıştır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 9
Osmanlılarda savaşlardan elde edilen esirler ile Hıristiyan ailelerden gönüllü olarak alınan gençler, Türk kültürü ile yetiştirilerek Müslümanlaştırılmışlardır. Bunlardan asker olacaklar Acemioğlanlar Ocağı'na gönderilmiş, en yetenekli olanlar ise saray içerisinde özel eğitime tabi tutulmuşlardır. Saray içerisindeki eğitimi bitirenler önemli memurluklara atanmışlardır. Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

A
Devşirme sisteminin tımardan daha yaygın uygulandığı
B
Devşirme sistemiyle asker ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığı
C
Hıristiyan gençlerin devşirildiği
D
Sarayda devlet kadrolarına dönük eğitim verildiği
Soru 10
Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?

A
Doğumların artmasının
B
Çevreden olan göçlerin çoğalmasının
C
Ölümlerin azalmasının
D
Konut yapımının hızlanmasının
Soru 11
“Tarihte kullanılan ilk yazı MÖ 3200’lerde Mezopotamya’da bulunan çivi yazısıdır.” Çivi yazısı kimler tarafında bulunmuş ve kullanılmıştır?

A
Lidyalılar
B
Sümerler
C
Babiller
D
Asurlar
Soru 12
Buluşlar, genellikle insanların karşılaştıkları sorunlara çözüm arayışlarının sonucunda ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya örnek gösterilebilir?

A
İstanbul’un Fethi ile bilim adamlarının İtalya’ya gitmesi
B
Ağır yüklerin taşınması için tekerleğin ve devamında at arabalarının yapılması
C
Fenikeli denizcilerin camı bulması
D
Çinlilerin eğlencelerde havai fişek kullanması
Soru 13
M.Ö. Mısır’ da ;

-Tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması

-Nil nehri’nin taşma zamanının belirlenmesi

-Nil’in taşması ile bozulan tarla sınırlarının yeniden düzenlenmesi

Bu ilerlemeler dikkate alındığında aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir gelişme yaşandığı söylenemez?

A
Astronomi
B
Matematik
C
Tıp
D
Geometri
Soru 14
Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinin nüfu­sunun artış nedeni doğumlardır. Ancak büyük şehirlerde doğumlardan daha fazla artış olmaktadır. Bu artışta, o şehrin sahip olduğu özellikler belirleyicidir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgiyi desteklemez?

A
Iğdır'ın Türkiye'nin en doğusunda bulunması
B
Bursa'da tekstil üretiminin önemli bir geçim kaynağı olması
C
Zonguldak'ta taş kömürü madeninin çıkarılması
D
İstanbul'da sanayi sektörünün önde gelmesi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Fenikeliler sesli harfler ekleyerek Latin alfabesini oluşturmuşlardır.
B
Günümüzde kullanılan yazı sistemlerinin oluşmasında Fenikelilerin büyük rolü vardır.
C
Sümerlere ait yazı sistemini geliştirerek sembollere dayanan Fenike alfabesini oluşturulmuştur.
D
Latin alfabesi de dâhil günümüzde kullanılan birçok alfabe Fenikelilere dayanmaktadır.
Soru 16
1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır. Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A
Doğum oranının yüksek olmasına
B
Evli nüfusun fazla olmasına
C
Göçle gelenlerin çoğalmasına
D
Çocuk ölümlerinin az olmasına
Soru 17
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi Dünya’nın yuvarlak olduğu düşüncesini dile getirmiş ve aynı zamanda ilk kez Dünya’nın Gü neş etrafında döndüğü fikrini ortaya atmıştır?

A
Aristo
B
Galileo
C
Tales
D
Pisagor
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi henüz mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplardan bahsetmiş tıp bilimcisi ve filozoftur?

A
Ali Kuşçu
B
Katip Çelebi
C
İbn Sina
D
Hazini
Soru 19
Osmanlı Devleti 'nde, devşirme sistemine göre yetiştirilen Yeniçerilerin evlenmeleri ve başka işte çalışmaları yasaktı.

Buna göre;

I. Savaşlara katılım oranlarının azalmasını önlemek

II. Askerlik dışında işlerle ilgilenmelerine engel olmak

III.Toprak gelirlerinin azalmasını önlemek

gibi yargılardan hangisi veya hangileri amaçlanmıştır?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
Yalnız II
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Kimya, fizik ve astronomi bilimlerindeki çalışmalarıyla ölçü ve tartı aletlerine yaptığı katkılarla tanınan bir bilim insanıdır. Hassas terazilerin mucidi olarak ta bilinir?

A
Hazini
B
Harezmi
C
Biruni
D
Cezeri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön