TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Fatih, Akkoyonlu elçi heyeti içinde Ali Kuşçu'nun bulunduğunu öğrenince, törenle karşıladı ve padişahın hiçbir elçiye göstermediği sevgi ve saygıyı kendisine gösterdi. Bu ilginin sebebini padişahtan öğrenmek isteyenlere Fatih, "Ali Kuşçu, Uzun Hasan'ın elçisi değil, bilginin güneşidir." demişti Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Fatih bilime ve bilim adamlarına önem vermektedir.
B
Fatih Akkoyunlularla dost ilişki kurmak için elçilere iyi davrandı.
C
Elçi karşılamaları hep törenle olmaktadır.
D
Fatih bu elçi heyetinin Uzun Hasan tarafından gönderilmediğini düşünüyordu.
Soru 2
Orta Çağ’da İslam dünyasında oluşan özgür düşünce ortamında yetişen Biruni, Harezmi ve İbni Sina gibi bilim insanlarının eserleri Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
İslam dünyasında bilimsel gelişmeler desteklenmiştir.
B
İslam bilginleri bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır.
C
Bilimsel gelişmeler yalnız İslam bilginlerinin sayesindedir.
D
İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
Soru 3
“Eski Mısırlılar yazı yazmak için kağıdı icat ederek insanların işlerini kolaylaştırmışlardır. Nil Nehri kıyılarında yetişen bir bitkiyi iğneye benzeyen bir aletle şeritler hâlinde soyuyorlar, sonra da bu şeritleri bir kalıpta dikey ve yatay olarak hasır örer gibi yapıştırıyorlardı. Kuruyan kalıplar fildişi ile parlatılıp satışa sunuluyordu. Katlandığında kırıldığından ancak üst üste istiflenerek saklanabiliyordu.” Bu metne göre kağıdı Mısırlıların icat ettiğini söyleyebiliriz. İcat edilen ilk kağıt hangisidir?

A
Papirüs
B
İpek kağıt
C
Parşömen
D
Deri
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi felsefe alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle insanlık tarihinin en büyük filozoarından biri olarak kabul edilmiştir?

A
Farabi
B
Hazini
C
Cezeri
D
Biruni
Soru 5
Belki yazı yazmak için kullanılan araçlar değişti ama yazının amacı aynı kaldı Buna göre yazının kullanılmasındaki amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Duyguların paylaşılması
B
Hesapları kayıt altına alma
C
Düşüncelerin ortaya çıkmasını engelleme
D
Bilgi ve tecrübelerin aktarılması
Soru 6
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir?

A
Cezeri
B
Harezmi
C
Hazini
D
Biruni
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?

A
Maden
B
Mimarî
C
Turizm
D
Endüstri
Soru 8
16. yüzyılda yaşayan Osmanlı astronomi bilginlerinden Takiyyüddin, Padişahın izniyle Tophane' de yeni bir rasathane kurulmasını sağlamış, ancak bu rasathane bir süre sonra zamanın şeyhülislamının isteği üzerine yıkılmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Bilimsel alanlarda önemli buluşlar yapıldığının
B
Bilimsel çalışmanın, toplumun bazı kesimlerince desteklenmediğinin
C
Toplumda bilim adamlarına büyük hayranlık duyulduğunun
D
Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapıldığının
Soru 9
"Haçlı Seferlerinde öğrenilen matbaayı biraz daha geliştirerek hareketli matbaa haline getirdim ve günde 300 sayfa basabilecek duruma geldik."

Bu durumun,

I. Basılan kitap sayısında artış yaşanması

II. Kitapların daha ucuza mal edilmesi

III.Bilgi seviyesinin yükselmesi

sonuçlarından hangisi ya da hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 10
“Mezopotamya’da öğrenciler kil tabletlere yazılı metinlerden faydalanıyorlardı. Ayrıca varlıklı ailelerin evinde kil tabletlerden oluşan önemli ticari belgelerini sakladıkları özel bölümler vardı. Tarihin ilk kütüphanesi de Ninova’da bu tabletlerden oluşturulmuştur.” Tarihte bilinen ilk kütüphane kimler tarafından oluşturulmuştur?

A
Asurlular
B
Mısırlılar
C
Babiller
D
Sümerler
Soru 11
El Harezmi ünlü matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir. Paramızda, sınav notlarımızda ya da bilgisaya­rımızın çalışma esasını oluşturan kodlarında sıkça kul­lanılan sıfır sayısını, ünlü Türk bilgini El Harezmi'ye borçluyuz.. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Sıfırın icadı tüm dünyayı ilgilendiren bir olay olmadığı için geçmişte sadece Türkler tarafından bilinmiştir.
B
Coğrafya, matematik ve astronomi aynı bilim dallarıdır.
C
Matematik biliminin temelleri sadece batılı bilginler tarafından atılmıştır.
D
Türk dünyasında toplumların gelişimlerine büyük katkıda bulunan bilim adamları yetişmiştir.
Soru 12
Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinin nüfu­sunun artış nedeni doğumlardır. Ancak büyük şehirlerde doğumlardan daha fazla artış olmaktadır. Bu artışta, o şehrin sahip olduğu özellikler belirleyicidir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgiyi desteklemez?

A
Iğdır'ın Türkiye'nin en doğusunda bulunması
B
İstanbul'da sanayi sektörünün önde gelmesi
C
Bursa'da tekstil üretiminin önemli bir geçim kaynağı olması
D
Zonguldak'ta taş kömürü madeninin çıkarılması
Soru 13
Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?

A
Doğumların artmasının
B
Çevreden olan göçlerin çoğalmasının
C
Konut yapımının hızlanmasının
D
Ölümlerin azalmasının
Soru 14
Yazı MÖ 3500 yıllarında Sümerler tarafından bulunmuş ve buradan göçler savaşlar ve ticaret aracılığı ile çeşitli toplumlara yayılmıştır.Yazının bulunmasının ve kullanılmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?

A
Bilgi aktarımının kolaylaşması
B
Tarihin kayıt altına alınması
C
Savaşların ve göçlerin daha fazla olması
D
Geçmişe ait daha güvenilir bilgilere ulaşılması
Soru 15
Yazının bulunmasıyla birlikte tarih kayıt altına alınmaya başlamıştır. Böylece insanlar var olan bilgilerini unutmamanın ve bunu sonraki nesillerle paylaşmaya başlamıştır. Buna göre yazının bulunmasının aşağıdakilerden hangisini engellediği söylenebilir?  

 

A
Günümüz medeniyetinin oluşmasını
B
Yeni bilgiler elde edilmesini
C
Geçmişin detaylı incelenebilmesini
D
Bilgi birikiminin zamanla unutulmasını
Soru 16
1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır. Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A
Evli nüfusun fazla olmasına
B
Göçle gelenlerin çoğalmasına
C
Doğum oranının yüksek olmasına
D
Çocuk ölümlerinin az olmasına
Soru 17
Bilim insanı, bilgiyi toplayan, soru soran, gözlem ve deneylerle sorularına cevap arayan insandır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim insanında bulunması gereken özelliklerinden değildir?

A
Meraklı
B
Sorgulayıcı
C
Karamsar
D
Araştırmacı
Soru 18

-Matbaanın icadı

-Dünya’nın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi

-Buhar makinesinin icadı

-Kütle çekim kanunun keşfedilmesi

Yukarıda XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin bazıları verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerle doğrudan ilişkili değildir?

A
İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır.
B
Uzaya giden araçların yakıt tasarrufu yapması sağlanmıştır.
C
Dünyada savaşlar azalmıştır.
D
Üretim teknolojisi gelişmiş ve seri üretime geçilmiştir.
Soru 19
“Ceylan derisi üzerine çizdiği Dünya haritasını 1517’de Yavuz Sultan Selim’e takdim etmiştir. Bu haritada İspanya, Portekiz ve Batı Afrika kıyıları ile Amerika kıtasının doğu kıyılarını göstermiştir. Bu haritayı çizerken faydalandığı haritalara göre hataları azdır ve çizimleri günümüz haritalarına çok yakındır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan bilim adamı hangisidir?

A
Katip Çelebi
B
Farabi
C
Ali Kuşçu
D
Piri Reis
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi kütle çekim kanununa bağlı değildir?

A
Dünya saatte yüzlerce kilometre hızla, topaç gibi dönerken uzaya fırlamaması.
B
Okyanustaki gelgit olayları
C
Dünya üzerinde hep aynı yöne gidildiğinde yine aynı yere gelinmesi.
D
Gezegenler belli bir yörüngede hareket etmesi.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön