7.Sınıf Yaşayan Demokrasi Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ülkemizde, sivil toplum kuruluşlarının öncülü­ğünde kanunlara uygun olarak yürüyüşler düzenlenmekte, hükümetin bazı uygulamaları protesto edilebilmektedir. Bu yürüyüşler sırasında insanlar, düşüncelerini özgürce dile getirerek yöneticilere duyurabilmektedir.
Bu durum ülkemizde daha çok aşağıdakilerden hangisinin yerleşmekte olduğunun göstergesidir?

A
Laik devlet anlayışının
B
Anarşi ve terörün
C
Demokratik yaşamın
D
Parlamenter yönetim şeklinin
Soru 2
Meclis tarafından yapılan yasaların uygulanması gerekir. Bu uygulama işini aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır?

A
Türkiye Büyük Millet Meclisi
B
Danıştay
C
Anayasa Mahkemesi
D
Bakanlar Kurulu
Soru 3
Meclisteki Genel Kurul görüşmelerinde, kanun tasarısı veya teklifinin önce tümü hakkında siyasî parti gruplarına, hükümete ve milletvekillerine belli sürelerde söz verilir.
Bu söz vermenin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Tasarı ve teklifle ilgili aynı görüşteki milletvekillerine söz vermek.
B
Tasarı ve teklifi inceleyen komisyonu engellemek.
C
Tasarı ve teklifle ilgili farklı düşüncelerin ifade edilmesini sağlamak.
D
Tasarı ve teklif üzerine başka teklifler yapılamayacağını göstermek.
Soru 4
Ülkemizde yapılan seçimler aşağıdaki sözlerden hangisinin gereğidir?

A
İstiklâl, istikbal, hürriyet, her şey adaletle kaimdir.
B
Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir.
C
Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.
D
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Soru 5

- Yasama - Kanunları oluşturma.

- ..... - Kanunları uygulamaya koyma.

- Yargı- Kanunların uygunluğunu denetleme.

Şemada boş bırakılan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Yürütme
B
Temsil
C
Seçme
D
Ordu
Soru 6
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın,

-Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

-Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.

-Herkes kişiliğe bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez, temel hak ve hürriyetlere sahiptir.

maddeleri aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu göstermektedir?

A
İnsan haklarına saygılı olma
B
Halkoyu ile kabul edilme
C
Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimseme
D
Atatürk milliyetçiliğine bağlı olma
Soru 7
23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’ni açarak Modern Türkiye’nin temellerini atan Atatürk, milli egemenlik ilkesini, devletin temel öğelerinden biri haline getirmiştir. Böylece tek kişinin hakimiyeti ve bu hakimiyetin babadan oğula geçiş ilkesine dayanan yönetim biçimini ifade eden saltanat son bulmuştur.
Metne göre Atatürk, aşağıdakilerden hangisinin yolunu açmıştır?

A
Milletin kendi kendini yönetmesinin
B
Monarşik yönetim anlayışının gelişmesinin
C
Saltanat yönetiminin güçlenmesinin
D
Seçkinlerin egemenliği ele geçirmesinin
Soru 8
Bir şehirde Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 0 - 6 yaş çocuk yuvasında, bakıcıların çocukları döverken çekilen görüntüleri basın ve yayın organlarında yer alınca halk yuvada yaşanan olaylara tepki göstermiştir. Ayrıca ilgili bakanlık yuvada inceleme başlatmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Çocuk yuvasının yöneticilerinin incelemeye alındığı
B
Çocuk yuvalarında denetimler yapılmasının önemli olduğu
C
Çocuk yuvalarının kapatılması gerektiği
D
Medyanın, kamuoyunun oluşmasında etkili olduğu
Soru 9
Yasalar toplumun huzuru içindir. Toplum hayatının düzenlenmesi ve devam etmesi yasaların işlemesine bağlıdır. Yasalara uyulmadığı za­man, toplumda karışıklıklar ve huzursuzluklar meydana gelir. Yöneticilerin işleri zorlaşır.
Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisin ulaşılamaz?

A
Toplumun huzuru yasalara uyulmasına bağlıdır.
B
Toplumun devamlılığı yasalara uyulmasına bağlıdır.
C
Yasalara uyulması devlet organlarının görevlerini daha rahat yapmasını sağlar.
D
Yasalara uyulması toplumda dayanışma ve yardımlaşmayı azaltır.
Soru 10
Ülkemizde sorunların çözümünde tüm kişiler, adaletin eşit dağıtıldığı mahkemelere başvurabilirler. Bu mahkemelerde haklarını arayabilirler veya haklarının ihlâl edilmesini önleyebilirler.
Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi niteliğinin gereğidir?

A
Lâik devlet
B
Üniter devlet
C
Sosyal devlet
D
Hukuk devleti
Soru 11
Halkımız kendisini yönetecek olan kişileri se­çimle işbaşına getirir. Genel seçimler dört yılda bir yapılırken, Cumhurbaşkanını da halk seçer ve görev süresi 5 yıldır.
Seçimlerde aday olarak ya da oy kullanarak vatandaşlar yönetimde söz sahibi olurlar. Bu durum ülkemizle ilgili aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
Egemenliğin millete ait olduğunu
B
Yöneticileri bir meclisin seçtiğini
C
Meclisin halk egemenliğini sınırladığını
D
Yöneticilerin hep aynı aileden olduğunu
Soru 12
Devletimizin sınırlarında yaşayan üç dinin mensupları da kendi ibadethanelerinde, kendi inançlarını istedikleri gibi yaşamaktadırlar. Devlet, bu inanç mensuplarına eşit mesafede durmaktadır.
Bu durum devletimizin hangi niteliğinin bir gereğidir?

A
Sosyal olma
B
Lâik olma
C
Hukuk devleti olma
D
Milli olma
Soru 13
Millî Egemenlik; bir milletin kendi kaderine hâkim olarak, kendi geleceğini tayin etme gücünü elinde bulundurması demektir. Yani bir milletin kendini yönetmesi, kendini yönetecek kişileri seçmesi anlamına gelir.
Buna göre milli egemenlik neyi gerektirir?

A
Dış güçlerin ülke yönetimine karışmasını
B
Yönetimde azınlıkların etkili olmasını
C
Din adamlarının yönetim kurallarını belirlemesini
D
Halkın yönetimde karar sahibi olmasını
Soru 14
Türkiye Cumhuriyeti’nde seçimler sonucunda çoğunluğu elde eden siyasi partinin kullanabi­leceği yetkiler sınırsız değildir. Bir kere, yasa yapma (yasama), bu yasaları uygulama (yürütme) ve bu yasalara ve hukuka aykırılıkları denetleme ve yasalara uymayanları cezalandırma (yargı) yetkilerinin tümü seçimi kazanan partinin elinde toplanamaz.
Bu metinden yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yönetici yetkileri belirli bir alanla sınırlıdır.
B
Çoğunluğun istediği herkesin yararınadır.
C
Güçler ayrılığı ilkesi uygulanmaktadır.
D
Yönetimi belirleyen çoğunluğun tercihidir.
Soru 15
Bazı çocuklar hayatlarını evlerinden başka yerde, devlet himayesinde devam ettirmek durumunda kalabilir.   I. Bazı çocuklar diğer çocuklardan farklı niteliklere sahip olabilirler. Bu farklılıklar onların özel eğitim görmelerini gerektirebilir.   II. Bazı büyüklerimiz yaşlandıklarında bakıma muhtaç kalabilirler.   İşte bu durumda insanlar devlete başvurabilirler; devlet onların elinden tutar. yukarıda devletimizin yerine getirdiği bazı görevleri okudunuz.
Buna göre devletimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Adaleti temel alan bir görev anlayışını benimsemiştir.
B
Üstlendiği hizmetleri yerine getirebilmek için vergi toplamak zorundadır.
C
Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmektedir.
D
Ekonomik kalkınmayı sosyal devletin gereklerini yerine getirmeye bağlamıştır.
Soru 16
Anayasamızın 88. maddesine göre, kanun teklif etmeye aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde verilenlerin ikisi de yetkilidir?

A
Cumhurbaşkanı - Anayasa Mahkemesi
B
Bakanlar kurulu - Milletvekilleri
C
Danıştay - Milletvekilleri
D
Cumhurbaşkanı - Bakanlar Kurulu
Soru 17
“Bir yurdun en değerli varlığı, vatandaşlar ara­sındaki milli birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve yeteneklerinin olgunluğudur.” Atatürk bu sözünde aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A
Bölünmez bütünlüğün
B
Sosyal devletin yurttaşına sahip çıkmasın
C
Demokrasinin insan haklarına katkısının
D
Bilimi kalkınmaya rehber yapmanın
Soru 18
Türkiye Cumhuriyeti’nde ülkeyi yönetecek kişiler belli aralıklarla, eşit ve genel oy esaslarına dayanan, serbest, çok partili ve yargı denetiminde yapılan seçimlerle halk tarafından belirlenir.
Metinden,Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A
Tek kişinin egemenliği söz konusudur.
B
Yönetimde din kuralları etkindir.
C
Ordunun himayesinde bir yönetim vardır.
D
Demokratik yönetim anlayışı egemendir.
Soru 19
Meclis tarafından çıkartılan kanun Cumhurbaş­kanının onayına sunulur. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları on beş gün içinde yayımlar ya da ya­yımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Cumhurbaşkanının, bir kanunu yeniden görüşülmek üzere meclise geri göndermesi aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır?

A
Tartışmak
B
Yargılamak
C
Veto etmek
D
Yürürlüğe koymak
Soru 20
Demokratik yönetimlerde ayrıcalıklı toplum ve­ya kişiler yoktur. Kanunları uygularken din. dil, cins, ırk ayrımı yapılmaz.
Yukarıda demokratik yönetimlerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A
Çoğulculuk
B
Eşitlik
C
Milli egemenlik
D
Hürriyet
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön