7.Sınıf Ülkemizde Nüfus Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yurdumuzda kırsal yerleşim alanlarından kentlere büyük ölçüde göç yaşanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin nedenleri arasında yer almaz?

A
Barınma ihtiyaçları
B
Gelişmiş iş imkânları
C
Sağlık hizmetleri
D
Eğitim olanakları
Soru 2
Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durum örnek olarak gösterilemez?

A
Seferberlik zamanı
B
Savaş zamanı
C
Seçim zamanı
D
Olağanüstü hal
Soru 3
Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?

A
Ölümlerin azalmasının
B
Konut yapımının hızlanmasının
C
Doğumların artmasının
D
Çevreden olan göçlerin çoğalmasının
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi “Beyin Göçü” olarak nitelendirilebilir?

A
İzmirli bir öğrencinin İstanbul Üniversitesini bitirip Amerika’da bir şirkette işe başlaması
B
Aydın’lı bir vatandaşın İzmir’de iş hayatına atılması
C
Almanya’da gurbetçi olan bir vatandaşımızın Askerlik görevi için Türkiye’ye gelmesi
D
Denizlili bir öğrencinin İstanbul’da yüksek öğretim görmesi
Soru 5
Aşağıdaki kentlerimizin hangisindeki nüfus artışı, Zonguldak’taki nüfus artışından farklı bir nedene bağlanabilir?

A
Batman
B
Seydişehir
C
İskenderun
D
Marmaris
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?

A
Maden
B
Mimarî
C
Turizm
D
Endüstri
Soru 7
Anayasamızın 23.maddesine göre;  

-Herkes, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir.

 

-Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

Şeklinde olmasına rağmen bazı durumlarda bu haklarımız sınırlandırılabilmektedir
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu yerleşme ve seyahat etme hakkımızın sınırlandırılmasını gerektirecek bir durum değildir?

A
İşsizliği önlemek
B
Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
C
Suç işlenmesini engellemek
D
Kamu mallarını korumak
Soru 8
1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır.
Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A
Çocuk ölümlerinin az olmasına
B
Doğum oranının yüksek olmasına
C
Göçle gelenlerin çoğalmasına
D
Evli nüfusun fazla olmasına
Soru 9
İç Anadolu Bölgesi’nin, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine göre daha az nüfuslanmış olmasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir etken değildir?

A
Ulaşım güçlükleri
B
Yağışların yetersizliği
C
Kışların uzun ve sert oluşu
D
Ürün çeşidinin azlığı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfus dağılışını etkileyen beşerî faktörlerdendir?

A
İklim özellikleri
B
Sanayi faaliyetleri
C
Akarsular
D
Yükselti
Soru 11
Nüfus hızla artan yerlerde işsizlik, gecekondulaşma, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların yapılaşması. Çevre kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır.
Buna göre; Türkiye’de aşağıdaki yerlerin hangisinde bu sorunlar daha az yaşanmaktadır?

A
Marmara Denizi çevresi.
B
Ege Denizi kıyıları
C
Türkiye'nin güney kıyıları
D
Kuzeydoğu Anadolu
Soru 12
İstanbul’da yaşayan Ahmet Bey, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için yakın bir köyde bahçeli bir ev alarak burada yaşamaya başlamıştır. Dostlarını ziyaret etmek için de sık sık İstanbul’a gidip gelmektedir.
Bu durum Ahmet Bey’in öncelikle hangi hak ve özgürlüğünü kullandığına örnek oluşturur?

A
Haberleşme
B
Yerleşme ve seyahat
C
Düşünceyi açıklama
D
Özel yaşamın gizliliği
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin yerleşme yada seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına gerekçe olarak gösterilemez?

A
Kamu mallarını korumak
B
Suç işlenmesini önlemek
C
Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak
D
Ekonomide üretim tüketim dengesini korumak
Soru 14
Bir bölgede tarıma elverişli arazilerin fazla olması, o yerin yerleşim alanı olarak seçilmesinde etkili olan faktörlerden biridir.
Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinin yerleşim alanı olarak seçilmesinde, yukarıda belirtilen duru­mun etkili olduğu söylenebilir?

A
İstanbul
B
Hakkâri
C
Adana
D
Muğla
Soru 15
Çankırı iline bağlı Orta ilçesinde halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçede sanayi tesisi bulunmamaktadır. Bu durum, Orta ilçesinde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
Nüfus artış hızının çok yüksek olmasına
B
İlçe dışına olan göçlerin artmasına
C
Kişi başına düşen gelir seviyesinin yüksek olmasına
D
Erkek nüfusun kadın nüfustan fazla olmasına
Soru 16
Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinin nüfu­sunun artış nedeni doğumlardır. Ancak büyük şehirlerde doğumlardan daha fazla artış olmaktadır. Bu artışta, o şehrin sahip olduğu özellikler belirleyicidir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgiyi desteklemez?

A
İstanbul'da sanayi sektörünün önde gelmesi
B
Zonguldak'ta taş kömürü madeninin çıkarılması
C
Bursa'da tekstil üretiminin önemli bir geçim kaynağı olması
D
Iğdır'ın Türkiye'nin en doğusunda bulunması
Soru 17
Bir ülkedeki bilim insanlarının, sanatçıların çeşitli sebeplerle başka ülkelere göç etmesine beyin göçü denir.
Aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenleri arasında yer almaz?

A
Mesleklerinin ülkelerinde yeterince yaygın olmaması
B
Ülkelerinde yeterli iş imkânının olmaması
C
Sık sık seyahat etmek istemeleri
D
Gidecekleri ülkelerde rahat çalışma olanaklarının olması
Soru 18
Ülkemizin kıyı kesimlerinin iç kesimlere göre fazla nüfuslanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazla olmuştur?

A
Zengin yer altı kaynaklarının bulunmasının
B
Ormanların geniş yer kaplamasının
C
İklim koşullarının elverişli olmasının
D
Balıkçılık faaliyetlerinin
Soru 19
Konya ilinin nüfusu Sakarya ilininkinden fazla olmasına rağmen, Konya ilinin nüfus yoğunluğu Sakarya ilininkinden azdır.
Bu durum, Konya ve Sakarya illerinin aşağıdakilerden hangisi yönüyle farklı olmala­rının bir sonucudur?

A
Yüz ölçümü
B
Nüfusun eğitim düzeyi
C
Nüfus artış hızı
D
Kentsel nüfus oranı
Soru 20
Ülkemizde bir bölgede nüfus artışının nedenleri ile ilgili araştırma ödevi hazırlayan Pınar, bir bölgede nüfus artışının doğum, ölüm ve göç gibi sebeplere bağlı olduğunu öğrenmiştir. Araştırma yaptığı bölgede doğum ve ölüm oranlarının birbirine yakın olmasına rağmen, nüfusun giderek arttığını gören Pınar, bu durumu öğretmenine sormuştur.
Aşağıdakilerden hangisi öğretmeninin Pınar'a verdiği yanıt olabilir?

A
Bölgenin dışarıdan göç alması
B
Ölüm oranının azalması
C
Doğum oranına artış olması
D
Teknolojinin gelişmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön