7.Sınıf 2.Dönem 3.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlılarda ikta askerlerinin yerini aşağıdakilerden hangisi almıştır?

A
Akıncılar
B
Azaplar
C
Tımarlı sipahiler
D
Yeniçeriler
Soru 2
Krallıkların yıkılarak ulus egemenliğine dayalı yönetimlerin kurulmasında etkili olan Milliyetçilik akımı aşağıdakilerden hangisin sonucunda dünyaya yayılmaya başlamıştır?

A
Reform hareketleri
B
Rönesans hareketleri
C
Sanayi inkılabı
D
Fransız ihtilali
Soru 3
Eski Türklerde Kurultay’da hükümdarın eşi Hatun’un yer alması aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?

A
Saltanat sisteminin uygulandığını
B
Kadınını yönetimde etkili olduğunu
C
Anaerkil toplum yapısının görüldüğünü
D
Kurultay’ın demokrasiyi kullandığını
Soru 4
Sanayi İnkılâbından sonra hızla fabri­kaların kurulması öncelikle aşağıdaki­lerden hangisini olumsuz yönde etkile­miştir?

A
Eğitimli halk sınıfını
B
Büyük fabrika sahiplerini
C
Ticaretle uğraşanları
D
İnsan gücüyle çalışan atölyeleri
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı'nda yer alan konulardan değildir?

A
Azınlıkların, can, mal ve namus güvenliği sağlanacak.
B
Kanunların her gücün üstünde olduğu kabul edilecek.
C
Azınlıklarda askere alınacak.
D
Herkesten eşit ölçüde vergi alınacak.
5 numaralı soru için açıklama 
Vergi sistemi yeniden düzenlenerek, herkesten gelirine göre vergi alınacak.
Soru 6
Osmanlı toprak sisteminde ,toprağı üst üste üç yıl boş bırakan kişiden toprak alınırdı. Aşağıdakilerden hangisi ,böyle bir uygulamanın temel nedenidir?

A
Üretimde sürekliliği sağlamak
B
Fiyat artışlarını engellemek
C
Halkın refah düzeyini artırmak
D
Ticareti geliştirmek
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na girme nedenlerinden değildir?

A
Balkan ve Trablusgarp savaşlarında kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi
B
Alman hayranlığı ve Almanya’nın savaşı kesin kazanacağına inanılması
C
İngiltere,Fransa ve Rusya’nın Osmanlı Devletine karşı dostça tavır takınmaları
D
Goben(Yavuz),Breslav(Midilli) zırhlı gemilerinin Rus limanlarını topa tutması.
Soru 8
1. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Çanakkale cephesini açma nedenleri arasında hangisi yoktur?

A
Rusya'ya silah yardımında bulunmak
B
Rusya'daki yeni rejimi yıkmak
C
Boğazları ele geçirmek
D
Osmanlıyı savaş dışı bırakmak
Soru 9
Hangisi ,anayasamızın değiştirilemez hükümlerinden değildir?

A
Devletin şekli
B
Devletin resmi dili
C
Türkiye haritasının boyutları
D
Cumhuriyetin nitelikleri
Soru 10
Dünyada bazı yerlerde nüfus yoğunluğu az, bazı yerlerde fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede nüfusun az olmasının sebebidir?

A
Arazinin engebeli olması
B
Turizm faaliyetlerinin olması
C
Sanayinin gelişmiş olması
D
İklimin yaşamaya uygun olması
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’de “Yasama” yetkisi kullanılırken, örneğin “Eğitim”le ilgili yasa maddesi kabul edilirken izlenen yollardan değildir?

A
Yasa maddesinin kabulü için mlletvekillerinin oy vermesi
B
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması
C
Resmi Gazetede yayınlanması
D
Halk oyuna sunulması
Soru 12
-Bağımsız Mahkemeler

-Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

-Türkiye Büyük Millet Meclisi

Yukarıdaki devlet organlarının görevleri hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

A
Yargı-Yasama-Yürütme
B
Yürütme-Yargı-Yasama
C
Yargı-Yürütme-Yasama
D
Yasama-Yürütme-Yargı
Soru 13
Ülkemizde din, dil, sınıf cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün vatandaşlar yasalar karşısında eşittir. Bu anlayış, devletimizin aşağıdaki niteliklerinden hangisiyle bağdaşır?

A
Hukuk devleti
B
Laik devlet
C
Sosyal devlet
D
Milliyetçi devlet
Soru 14
Osmanlı Devleti’nde usta-çırak ilişkisi içinde uygulamalı meslek elemanı yetiştiren kurumlara ne denir?

A
Enderun
B
İmarethane
C
Medrese
D
Ahi Teşkilatı
Soru 15
Birinci Dünya Savaşı sonrası dünyada barışı korumak için kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Unesco
B
Anadolu Ajansı
C
AB
D
Milletler Cemiyeti
Soru 16
Sivil toplum örgütleri aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik çalışmalarda bulunamaz?

A
Küresel sorunları çözmek
B
Askeri birlikleri yönlendirmek
C
Erozyonu önlemek
D
Doğal yaşamı korumak
Soru 17
Bir ülkenin kralı ülkeyi tek başına, kafasına göre idare temektedir ve durmadan insanlara emirler vermektedir. Kralın emirlerini dinlemeyenler ve itiraz edenler ceza almaktadır. Bu krallıkta hangi rejim uygulanmaktadır?

A
Teokrasi
B
Cumhuriyet
C
Monarşi
D
Oligarşi
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi “Lale Devri”ne ait bir gelişme değildir?

A
Avrupa’da geçici elçiliklerin kurulması
B
Yalova’da kâğıt fabrikasının açılması
C
İlk kez çiçek aşısının uygulanması
D
İlk resmî kanunun yayınlanması
Soru 19
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Yürütmenin yaptığı işlemler, Sayıştay tarafından denetlenir.
B
Yasaları uygulama görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir.
C
Yargı, yürütme ve yasamadan bağımsızdır.
D
Yasaları yapma görevi TBMM’ye aittir.
Soru 20
Temel hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisinde kısıtlanmaz?

A
Olağanüstü hal
B
Nüfus sayımı
C
Sıkıyönetim
D
Savaş
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön