İnsanlar Yerler Ve Çevrele

TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Ülkemizde genel olarak kıyı şeridinde nüfus yoğunluğu daha fazladır.” Aşağıdakilerden hangisi bu durumu sağlayan etkenler arasında gösterilebilir?

A
Ormanlarla kaplı oluşu
B
Denizlerin iklim üzerindeki olumlu etkisi
C
Manzaranın güzel oluşu
D
Tarım alanlarının bulunmayışı
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinde nüfus sayımlarından elde edilen sonuçlardan yararlanılmaz?

A
Çevreyi korurken
B
Hastane yaptırırken
C
Fabrika kurarken
D
Okul açarken
Soru 3
Ülkemizde nüfus yoğunluğunun azalmasında engebeli arazi ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Aşağıdaki şehirlerden hangisinde bu durum söz konusudur?

A
Aksaray
B
Isparta
C
Kocaeli
D
Hakkâri
Soru 4
“Göç; insanların çeşitli sebeplerle yaşadığı yeri geçici veya sürekli olarak terk etmesi olayıdır.” ifadesi dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi göçü doğuran nedenler arasında gösterilemez?

A
Doğal afetler
B
Yöneticilerin tutum ve davranışları
C
Bölgeler arasındaki kalkınma farklılığı
D
İş imkanlarındaki farklılıklar
Soru 5
l. Genç nüfusun çokluğu
ll. Okul ihtiyacının fazlalığı
llI. Ücretlerin düşüklüğü
lV. Yaşlı nüfusun fazlalığı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Türkiye’de nüfus artışının hızlı olduğuna kanıt gösterilebilir?

A
l ve ll
B
Yalnız l
C
l, llI ve lV
D
Yalnız lV
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi beyin göçü veren ülkelerin önemli sorunlarından biridir?

A
Ülkelerde işsizlik azalır.
B
Ülkelerin kalkınması gecikir.
C
Nüfus artışı dengelenir.
D
Kişi başına düşen millî gelir artar.
Soru 7
l. İklim
ll. Su kaynakları
lll. Tarım toprakları
lV. Bitki türleri
Yukarıdakilerden hangileri insanların yerleşmek istedikleri yerin seçmelerinde daha az etkilidir?

A
lll ve lV
B
Yalnız l
C
ll ve lll
D
Yalnız lV
Soru 8
Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir devlettir. Aşağıdakilerden hangisi devletimizin sosyal bir devlet olma niteliği çerçevesinde gerçekleştirdiği sorumluluklardan biri değildir?

A
Güvenliği sağlamak
B
Okul yaptırmak
C
Toplu konut yaptırmak
D
İş alanları oluşturmak
Soru 9
“Türkiye’de büyük şehirlerin nüfusu, ülke ortalamasından daha fazla artmaktadır.” Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden değildir?

A
Eğitim hizmetlerinin varlığı
B
Ulaşım araçlarının çeşitliliği
C
Sağlık hizmetlerinin çokluğu
D
İş imkânlarının çok oluşu
Soru 10
“Türkiye’de hizmet ve sanayi sektöründe çalışanların sayısı giderek artmaktadır.” ifadesinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi kesin olarak anlaşılır?

A
Sanayi ve hizmet sektörü gelişmektedir.
B
Dış ticaretimiz azalmaktadır.
C
Tarımsal üretim çok azalmaktadır.
D
Gıda maddeleri ithal edilmektedir.
Soru 11
“Ekonomimiz hızlı bir gelişme içerisindedir. Nüfusumuzun % 67’si çalışabilir nitelikte olup iş gücü kapasitemiz çok geniştir.” ifadesine göre aşağıda belirtilen hususlardan hangisi bu durumun ortaya çıkardığı sorunlardan biridir?

A
Üretim artışı hızlanır .
B
Ticaret hacmimiz genişler.
C
Ulaşım canlanır.
D
İşsizlik artar.
Soru 12
Ülkemizde 1950’li yıllardan itibaren köyden kente doğru yoğun bir nüfus hareketliliği yaşanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?

A
İş gücünün azalması
B
Sağlık ve eğitim olanaklarının yetersizliği
C
İş olanaklarının yetersizliği
D
Tarım alanlarının parçalanması
Soru 13
Anayasamıza göre yerleşme ve seyahat hürriyeti “suç işlenmesini önlemek, ekonomik gelişmeyi ve kamu mallarını korumak” amacıyla sınırlandırılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu ifade kapsamına girer?

A
Üniversite kazananların başka şehirlere gitmesi
B
Mühendislerin çalışmak için gelişmiş ülkelere gitmesi
C
Şüpheli kişilerin yurt dışına çıkışlarının engellenmesi
D
Bilim insanlarının yurt dışındaki kongrelere katılması
Soru 14
Ülkemizin coğrafi özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A
Ülkemizin her köşesi yerleşmeye uygundur.
B
Ülkemizde köy yerleşmelerinin sayısı azdır.
C
Doğal şartlar kara ulaşımını zorlaştırır.
D
Dağlık bölgelerdeki yerleşmeler daha hızlı gelişir.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi çalışma hakkı kapsamında değildir?

A
Adil ücret
B
İstediği ücreti alma
C
Sosyal güvence
D
İstediği alanda çalışma
Soru 16
Çalışma hakkı ve düzeninin yasalar ile güvence altına alınması, aşağıdakilerden hangilerinin oluşmasını sağlamaz?

A
Sağlık güvencesi
B
Emeklilik güvencesi
C
Çalışanların iş ve ücret güvencesi
D
Millî gelirden eşit pay alma
Soru 17
Ülkemizde nüfus yoğunluğunun az olduğu yerler için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

A
Kentleşmede artış
B
Üretimde artış
C
Millî gelirde azalma
D
İş gücünde azalma
Soru 18
Ülkemizin kalkınması için aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ihtiyaç vardır?

A
Çalışabilir nüfusumuzun çok olmasına
B
Erkek nüfusumuzun fazla olmasına
C
Toplam nüfusumuzun fazla olmasına
D
Nüfusumuzun eğitim düzeyinin yüksek olmasına
Soru 19
“Hızlı nüfus artışı, ekonomisi gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler için önemli sorunlara neden olmaktadır.” ifadesinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaşanacak sorunlardan biri olamaz?

A
Nüfusun cinsiyet dengesi bozulur.
B
İç ve dış göç hızlanır.
C
Kalkınma hızı yavaşlar.
D
Ülke kaynakları hızla tükenir.
Soru 20
“Ülkemizin önemli sorunlarından biri de kırdan kente doğru hızlı bir göçün yaşanmasıdır.” Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?

A
Ekilen alanların genişlemesi
B
Fabrikaların şehirlerin çevresinde yoğunlaşması
C
Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması
D
Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyi olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön