7.Sınıf 3.Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı askerî teşkilatı içinde yer almaz?

 

A
Akıncı
B
Abdal
C
Yeniçeri
D
Tımarlı sipahi
Soru 2
Mahmut döneminde medreselerden bağımsız olarak rüştiyeler, dil okulları ve tıp okulunun açılması ağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

 

A
Medrese hocalarının II. Mahmut’u desteklediğinin
B
Mevcut eğitim kurumlarının iyileştirildiğinin
C
Medreselerin kapatıldığının
D
Mevcut eğitim sisteminin yetersizliğinin
Soru 3
“Bir kaç ormandan geçtik. Çok sayıda köy gördük. Bu köylerde bizi çok iyi ağırladılar, yemek verdiler. Yolcuları rahatlatmak ve yedirmek âdeti Müslümanların en şerefli âdetlerindendir. Türkler bir hayırsever olarak asla teşekkür beklemez ve karşılığını da istemezler.” Gülgün Üçel Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699), s. 356. Metinde Türklerin hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

 

A
Dindarlık
B
Hoşgörü olmak
C
Misafirperverlik
D
Geleneklerine bağlılık
Soru 4
Aşağıdaki fetihlerden hangisi Osmanlıların Akdeniz ticaretini kontrol altına almasını sağlamıştır?

 

A
Trabzon
B
İstanbul
C
Kırım
D
Kıbrıs
Soru 5
Mahmut döneminde ıslahatlara en büyük engel durumunda olan yeniçeri ocağı kaldırılarak yerine Batılı tarzda modern bir ordu kuruldu. Bu reform aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?

 

A
Yeniçeri ocağının çağdışı kaldığına
B
Yeniçeri ocağının bozulduğuna
C
Askerî alanda ilk kez yenilik yapıldığına
D
Yeniçerilerin yenilik hareketlerine karşı çıktığına
Soru 6
Haçlı Seferlerinin düzenlenmesinde papaların ve din adamlarının rolü büyük olmuştur. Ancak Haçlı Seferleri amacına ulaşamamış, Hıristiyanlarca kutsal sayılan topraklar ele geçirilememiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

 

A
Derebeyliklerin zayıflamasına
B
Kilisenin otoritesinin sarsılmasına
C
Kralların güç kaybetmesine
D
Sınıf farklılıklarının ortadan kalmasına
Soru 7
Türkiye Selçukluları kara yollarında tüccarlara bir çeşit devlet sigortası uygulamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın gerekçelerinden biri olamaz?

 

A
Ticaretin özendirilmeye çalışılması
B
Ticaretin önemli bir gelir kaynağı olması
C
Ticaretin halkın tek geçim kaynağı olması
D
Ticaretin gelişmesinin amaçlanması
Soru 8
“Ben ki Sultan Mehmet Hanım. İhsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki; Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de halkımdan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin. Allah’a Peygambere, Kur’ân’a ve kuşandığım kılıca yemin olsun ki canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır.” Gökkubbe Altında Birlikte Yaşamak, s. 20. Fatih Sultan Mehmet’in sözlerine dayanarak Osmanlı yönetimi ile ilgili olarak hangi yargıya ulaşılabilir?

 

A
Hıristiyanlara baskı uygulanmaktadır.
B
Ülkede din farkı gözetilmemektedir.
C
Yönetim Hıristiyan yöneticilerin elindedir.
D
Tüm halkın Müslüman olmasına çalışılmaktadır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Türk beyliklerinin Anadolu’nun Türk yurdu hâline gelmesi için yaptıkları katkılar arasında yer almaz?

 

A
Birbirleriyle mücadele ederek beyliklerinin sınırlarını genişletmeye çalışmaları.
B
Haçlılar, Gürcüler ve Bizanslılara karşı Anadolu’yu savunmaları.
C
Yerleştikleri bölgelere çeşitli sosyal ve dinî yapılar inşa etmeleri.
D
Anadolu’ya gelen Türk boylarını yaşayabilecekleri yerlere yerleştirmeleri.
Soru 10
Osmanlı Devleti’nin güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmasında rol oynayan etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

A
Coğrafi konumu
B
Yerleşik bir nüfusa sahip olması
C
Anadolu beyliklerine karşı izlediği barışçı politika
D
Bizans’ın zayıf olması
Soru 11
Anadolu’da Selçuklu kervansarayları özellikle Haçlı Seferleri ve Miryokefalon Savaşı’ndan sonra artmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A
Anadolu’daki savaşların sona erdiği
B
Anadolu’da Türk hâkimiyetinin sağlandığı
C
Anadolu’da güvenlikle ilgili sorunların olduğu
D
Moğol istilasının Anadolu’ya yöneldiği
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun Türkleşmesine katkıda bulunmamıştır?

 

A
Moğol istilası
B
Malazgirt Zaferi
C
Haçlı Seferleri
D
İlk Türk devletleri
Soru 13
“Paris sosyetesinin güzel kadınları şalvar, kuşak, başörtü gibi Türk giysilerini benimserken, Lehistan’da da doğu ziyafetleri, maskeli balolar tertipleniyor, bu balolara gelenler Türk kıyafetleri giyiyordu. Lehistan ordusunda bile, Türk üniformaları giyinmiş, Yeniçeri alayları teşkil ediliyor, Türk kılığında bir mehter takımı ve Osmanlı sipahileri örnek tutulan “uhlan-oğlan” alayları kuruluyordu.” Banu Bilgicioğlu, “16 ve 18. Yüzyıllar Arasında Avrupa ve Osmanlı Münasebetleri Neticesinde Osmanlı Kültür ve Sanatının Avrupa Toplumu Üzerinde Gösterdiği Etkileşimlerden Bazı Örnekler”, s. 112. Metne göre Osmanlı Devleti’nin hangi alanda Avrupa’yı etkilediği söylenemez?

 

A
Müzik
B
Resim
C
Yemek
D
Giyim
Soru 14
“Bu büyük kasaba ağaçsızdı ve bir fersahlık (5 km) yeri de iskân edilmemişti. Sokullu Mehmet Paşa bu kasabayı tamamen kendi çabasıyla kurdu. Şimdi burada büyük bir kervansaray vardır. Kervansarayın karşısında çok güzel ve büyük bir cami yer alır ve mermer sütunlarla süslüdür. Kervansarayda avlunun ortasında bir çeşme ve ayrıca kadınlar ve erkekler için hamamlar vardır. Kervansaray (I), şifahane (II), cami (III), hamamlar (IV) ve üzeri kurşunla kaplı dükkanların inşaat giderleri Mehmet Paşa tarafından karşılanmıştır. Padişah ve sultanlar bu yoldan geçtikleri zaman bu kervansarayda kalırlar. Kervansarayda yolculara üç gün boyunca yemek verilir ve bu giderler üç yüz kasaba ve köyün gelirleri üzerinden karşılanır.” Gülgün Üçel Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699), s. 353. Metinde numaralandırılmış yapılar sırasıyla aşağıdakilerden hangileri ile ilişkilidir?

 

A
(I) Ticaret, (II) eğitim, (III) sağlık, (IV) temizlik
B
(I) Din, (II) sağlık, (III) eğitim, (IV) ticaret
C
(I) Ticaret, (II) sağlık, (III) din, (IV) temizlik
D
(I) Eğitim. (II) sağlık, (III) ticaret, (IV) din
Soru 15
“Murat Gazinin emriyle Bursa’da ahiret için bir yapı yaptılar. Hem konukevi, hem cami, hem medresedir. Kimsesizler, yoksullar için paçalardan, tatlılardan, ekşilerden, daha güzeli olmayan yemeklerin hepsinden verilmesini, konukların hayvanlarının da yemlendirilmesini buyurdu. Hatiplere, hafızlara, müderrislere, müridlere, öğrencilere vazife karşılığı akça bağladı.” Nihat Atsız, Osmanlı Tarihleri I, s. 54. Alıntıdan hareketler Kuruluş Dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A
Eğitim ve öğretime önem verilmiştir.
B
Ülke dışarıdan çok sayıda göç almıştır.
C
Fethedilen yerlerde mimari eserler yapılmıştır.
D
Kimsesiz ve yoksullara yemek verilmiştir.
Soru 16
Anadolu’da Moğol hâkimiyeti döneminde Ahililer, uclarda yaşayan Türkmenlerin ekonomik ve toplumsal hayatının düzenli işlemesini sağlamışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A
Ahilerin toplum içinde saygın bir yere sahip olduğuna
B
Uc bölgelerinde siyasi otorite boşluğu olduğuna
C
Uc bölgelerinin Moğol hâkimiyetinden uzak olduğuna
D
Ahilerin Moğollarla savaştıklarına
Soru 17
Osmanlı Devleti’nde Hıristiyan çocukların alınıp yetiştirilmesi esasına dayanan devşirme sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Güçlü bir eyalet ordusu meydana getirmek
B
Türk unsurunu savaşlarda da azaltmamak
C
Hazineden para çıkmadan asker yetiştirmek
D
Padişaha sadık askerler yetiştirmek
Soru 18
“Bir gün (Orhan Bey) kendi kendine tasasızca oturmuştu. Gönlüne düştü ki: Denizi geçmeli, o ülkenin halkını da imana çağırmalı. Razı olmazlarsa Tanrı uğruna savaşmalı. Bunu düşünürken adı Süleyman Paşa olan ulu oğlu, atasının eşiğini öpmeğe geldi. İzin dileyip girdi. Atası, gönlünde olanı oğluna anlatınca Süleyman Paşa yer öpüp dedi ki: “Padişah bu kuluna buyurur, bu savaşın ululuğunu bana yakıştırırsa buyruk verir; Yaratanın yarlıgaması, Muhammed dininin gücü, atam kağanın himmetiyle, yüce Tanrı dilerse, isteğince ülke almak işi kolaylaşıp yerine gelir.” Nihat Atsız, Osmanlı Tarihleri I, s. 51. Yukarıdaki metinde anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Rumeli’ye geçiş
B
Karesioğulları’nın alınması
C
Bursa’nın fethi
D
İznik’in kuşatılması
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerinden biridir?

 

A
Sadece yönetici kadro ile sınırlı kalmıştır.
B
Batılılaşma amacını taşımıştır.
C
Avrupa’nın üstünlüğü reddedilmiştir.
D
Baskı ile uygulanmaya çalışılmıştır.
Soru 20
Aşağıda XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki bazı gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmeler sırasıyla hangi alanlarla ilgilidir? I. İlk Türkçe gazete Takvimivekayi yayınlandı. II. Posta Nezareti kurularak mektuplar düzenli olarak dağıtıldı. III. İstanbul’da Şirketihayriye kurularak düzenli vapur seferleri gerçekleştirildi. IV. Çiftçilere uygun şartlarda kredi vermesi için Memleket Sandıkları oluşturuldu.

 

A
I. haberleşme, II. ulaşım, III. bankacılık, IV. basın
B
I. ulaşım, II. basın, III. haberleşme, IV. bankacılık
C
I. basın, II. haberleşme, III. ulaşım, IV. bankacılık
D
I. bankacılık, II. ulaşım, III. haberleşme, IV. Basın
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön