7.Sınıf 4.ünite Zaman İçinde Bilim Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türk ve Müslüman bilim insanları yaptıkları çalışmalarla Avrupa’da tanınmışlardır. Çalışmalarında hükümdar ve devlet adamlarından destek görmüşlerdir. Müslüman bilim insanlarının birçoğu farklı bilim dallarında da çalışarak eserler vermişlerdir. Yaptıkları çalışmalarla birçok yeniliğe imza atmışlar, günümüzde geçerli olan bilimsel gerçeklere ulaşmışlardır. Metne göre Türk ve Müslüman bilim insanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A
Eserleriyle Avrupa’da da tanınmışlardır.
B
Yaptıkları çalışmalar günümüzde unutulmuştur.
C
Çalışmaları hükümdarlar tarafından teşvik edilmişlerdir.
D
Farklı alanlarda bilimsel çalışmalar yapmışlardır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?

 

A
Yazının icadı
B
Kâğıdın ucuza mal edilmesi
C
Matbaanın bulunması
D
Pusulanın geliştirilmesi
Soru 3
İkta sisteminin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

A
Ordunun güçlenmesi
B
Devletin önemli giderlerinin karşılanması
C
Üretimin devamlılığının sağlanması
D
Toprakların eşit olarak halka dağıtılması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi bir vakıf kuruluşunun özelliklerinden biri değildir?

 

A
Hizmetlerin ücretsiz olması
B
Eğitim, sağlık ve kültür alanında hizmet vermesi
C
Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı amaçlaması
D
Devlet denetiminin dışında olması
Soru 5
Coğrafi Keşiflere kadar dünya ticaretinde önemli olan ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
İpek Yolu
B
Kral Yolu
C
Süveyş Kanalı
D
İstanbul Boğazı
Soru 6
İlk Çağ uygarlıkları, günümüz bilim ve teknolojisinin gelişmesine katkıda bulunan ilk buluş ve icatları gerçekleştirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu buluş ve icatlardan bir değildir?

 

A
Yazı
B
Tekerlek
C
Buhar gücü
D
Cam
Soru 7
Yeni Çağ’da Avrupa’da yaşanan Rönesans ve Reform hareketlerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Gelişmeyi önleyici engelleri ortadan kaldırmak
B
Uluslar arasında kültür birliğini sağlamak
C
Dinî, idari ve bilimsel alanda eski uygulamalara dönmek
D
Halkın yönetime katılmasını sağlamak
Soru 8
Aşağıdaki diyagramda bir buluş hakkında yer alan bilgiyi inceleyiniz. Çinliler tarafından şenliklerde ve eğlencelerde kullanıldı.+ Silah sanayisinde kullanıldı. + Yol yapımında ve madencilikte kullanıldı.=? “?” işareti olan kutuya aşağıdaki buluşlardan hangisi yazılmalıdır?

 

A
Tekerlek
B
Kâğıt
C
Top
D
Barut
Soru 9
XVI. yüzyılda Dünya’nın döndüğü fikrini savunan Galileo, bu iddiasından vazgeçince cezalandırılmaktan kurtulmuştur. XVI. yüzyıl Avrupa’sı göz önüne alındığında, bu durumu aşağıdakilerden hangisi en doğru olarak açıklar?

 

A
Bilimsel çalışmalar yaşamlarını zorlaştırdı.
B
Bilimsel düşüncenin önünde engeller vardı.
C
Bilim insanlarının bilime gereken önemi vermediler.
D
Bilimsel gelişmeler astronomi ile sınırlı kaldı.
Soru 10
Günümüzde pek çok kurum ve kuruluş tarıma destek vermektedir. Bu destekler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

A
Ucuz kredi sağlama
B
Vergi muafiyeti sağlama
C
Pazar fiyatlarını dengeleme
D
Uzman eleman yetiştirme
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağını en iyi açıklayan kavramdır?

 

A
Laiklik
B
Akılcılık
C
Demokrasi
D
Özgür düşünce
Soru 12
I- Tarımsal üretimin azalması II- Taşra yönetiminin bozulması III- Vergi gelirlerinin azalması IV- Osmanlı ordusunun zayıflaması Bu sonuçlardan hangileri tımar sisteminin bozulmasının ekonomik sonuçlarındandır?

 

A
III ve IV
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Türklerde meslek edindiren kuruluşlardan biridir?

 

A
İmaret
B
Rasathane
C
Enderun
D
Mahalle mektebi
Soru 14
“Abbasi Halifesi Memun, IX. yüzyılda 70 kadar bilim insanını bir dünya haritası hazırlamaları için görevlendirmiştir”. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A
İslam dünyasında özgür düşüncenin egemen olduğuna
B
İslam devletlerinde hükümdarların bilime önem verdiğine
C
İslam bilginlerinin coğrafya alanında geri olduğuna
D
İslam dininin bilimsel gelişmelere açık olduğuna
Soru 15
Yazının gelişimini etkileyen en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Devletler arası savaşların artması
B
Dinlerin ortaya çıkması
C
Kayıt tutma zorunluluğu
D
Coğrafi Keşiflerin gerçekleşmesi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sosyal sonuçlarından biridir?

 

A
Fabrika üretimine geçilmesi
B
Ham madde ve pazar ihtiyacının ortaya çıkması
C
Ulaşımın gelişmesi
D
İşçi sınıfının doğması
Soru 17
Osmanlılarda tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Köylülerin toprağı terk etmesinin önlenmesi
B
Tımarlı sipahilerin atlı asker beslemesi
C
Toprağı işleyen köylülerden vergi alınması
D
Toprak gelirlerinin tımarlı sipahilere verilmesi
Soru 18
“Müslümanlar VIII. yüzyılda İspanya’dan Çin’e kadar uzanan ülkeleri fethedip büyük bir devlet kurdular. Müslümanlar özellikle 900 ile 1200 yılları arasında bilim ve sanatta büyük gelişmeler gösterdiler. Bilimsel birikime kendi çalışmalarını kattıkları gibi kurdukları devletlerde yaşayan farklı inanç ve kültüre sahip halklarında bilimsel birikimini de aldılar. İslam düşünürleri bu şekilde İlk Çağ dünyasında ortaya atılan fikirlerin Orta Çağ Avrupa’sına ulaşmasına yardımcı oldular.” Struan Reid, Patricia Fara, Bilim Adamları, s.10. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Orta Çağ’da Avrupa, bilim alanında İslam dünyasına önemli katkı sağlamıştır.
B
Müslümanlar bilimsel gelişmelere katkıda bulunmuşlardır.
C
İlk Çağ’daki bilgi birikiminin Orta Çağ Avrupa’sına ulaşmasını sağlamışlardır.
D
Sınırları içerisindeki farklı milletlerin birikimlerinden yararlanmışlardır.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin ekonomik sonuçlarından biridir?

 

A
Kiliseye olan güvenin sarsılması
B
Yeni ticaret yollarının bulunması
C
Yeni okyanus ve kıtaların bulunması
D
Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması
Soru 20
Meslek tercihi yaparken göz önünde bulundurulacaklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

A
Yetenekler
B
İlgi ve istekler
C
Kişisel özellikler
D
Yakınların beklentileri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön