7.Sınıf 7.Ünite Ülkeler Arası Köprüler Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

 

A
Dünya barışının sağlanması
B
İmparatorlukların yıkılması
C
Rejim değişikliklerinin yaşanması
D
Yeni ulusal devletlerin ortaya çıkması
Soru 2
Ayşegül: Alışveriş yaparken geri dönüşümü olan kutularda satılan ürünleri seçebiliriz. Murat: Kâğıt, şişe gibi maddeleri onlar için ayrılmış kutulara koyabiliriz. Meltem: Aldığımız ürünlerin kutularını atmayarak kalem kutusu olarak vb. amaçlar için kullanabiliriz. Yukarıdaki üç arkadaş aşağıda verilen çevre sorunlarından öncelikle hangisine yönelik çözüm önerisinde bulunmaktadırlar?

 

A
Atıkların geri dönüşümü
B
Hava kirliliği
C
Su Kirliliği
D
Erozyon
Soru 3
12 yaşındaki Mehmet, yaşadığı kasabanın, 20 yıl önceki resmini bugünkü hâli ile karşılaştırılınca çok üzülür. Eskiden ağaçlar arasında akan temiz akarsu artık çok kirlidir. İçinde meyve suyu kutuları, yiyecek artıkları, naylon torbalar vardır. Ağaçlık ve tarım alanları yok edilmiştir. Mehmet bu problemi çözmek amacıyla afişler hazırlayıp arkadaşlarına ve komşularına dağıtır. Aşağıdakilerden hangisi bu afişlerden biri olamaz?

 

A
Geri dönüşümlü ürünler kullanıp çöplerimizi çöp kutusuna atalım.
B
Daha fazla ürün almak için kimyasal gübre kullanımını arttıralım.
C
Çevremizi ağaçlandırma ve temizleme çalışması başlatalım.
D
Doğal kaynaklarımızı koruyalım ve israf etmeyelim.
Soru 4
Aşağıdaki Sanayi İnkılabı ile ilgili bilgiler verilmiştir. “İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretimden makine gücü ile üretime geçilmiştir.-> Büyük fabrikalar kurulmuştur.-> Kömür ve demirden yararlanılmıştır.->?” Bu bilgilere göre şemadaki “?” yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 

A
Seri üretime geçilmiştir.
B
İnsanların refah seviyesi düşmüştür.
C
İşçi sınıfı oluşmuştur.
D
Çok çeşitli ürünler bol miktarda üretilmiştir.
Soru 5
İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım etmek amacıyla Çanakkale Cephesi’ni açmışlardır. Ancak Mustafa Kemal’in Çanakkale’de bulunması İtilaf Devletleri açısından tarihin en acı darbelerinden biri olmuştur. Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A
İtilaf Devletleri Çanakkale’de amaçlarını gerçekleştirememişlerdir.
B
Müttefikleri olan Rusya’ya yardım götürülememiştir.
C
Mustafa Kemal’in askerî dehası ortaya çıkmıştır.
D
Osmanlı Devleti savaş dışı bırakılmıştır.
Soru 6
İnsanlığın ortak mirası korunmazsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar?

 

A
İnsanlığın ortak mirasının zenginleşmesi zorlaşır.
B
Sanat, düşünce ve edebiyat alanlarında gelişme sağlanır.
C
Doğal çevre ve kültürel miras korunmuş olur.
D
Geçmişten gelen bilgi birikimi genç kuşaklara aktarılır.
Soru 7
“İnsan, üyesi olduğu ulusun varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar, tüm dünya uluslarının huzur ve refahını da düşünmelidir. Kendi ulusunun mutluluğuna ne kadar değer veriyorsa diğer ulusların mutluluğu için de elinden geldiği kadar çalışmalıdır.” (www.atam.gov.tr) Atatürk yukarıdaki düşüncesinde, aşağıdakilerden hangisinin önemini daha çok vurgulamak istemiştir?

 

A
İnsan sevgisini
B
Özgürlük anlayışını
C
Devlet adamlığını
D
Laiklik anlayışını
Soru 8
Birinci Dünya Savaşı sonunda, I- Avusturya – Macaristan İmparatorluğunun parçalanması ve toprakları üzerinde yeni devletlerin kurulması II- Almanyada krallığın yıkılarak cumhuriyetin ilan edilmesi III- Avrupanın haritasının yeniden çizilmesi. IV- Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyetinin kurulması. Yukarıda yer alan durumlardan hangisi veya hangileri savaştan yenik çıkan devletlerin toprak kaybettiğinin bir göstergesidir?

 

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
III ve IV
D
I ve III
Soru 9
Zeugma Antik Kenti’nin “sit alanı” ilan edilerek koruma altına alınması, ortak mirası koruma yollarından hangisine örnek olabilir?

 

A
Yeni teknolojiler
B
Uluslararası kuruluşlar
C
Yasal düzenlemeler
D
Kütüphane ve müzeler
Soru 10
UNESCO tarafından hazırlanan “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”ne onay veren devletler, kendilerine özgü olan ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri, sanatları ve gelenekleri ders olarak okutmaya başlayacak, kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayacaktır. Bu çalışmaların, aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?

 

A
Ulusların geleneksel kültürlerini yaşatmaya
B
Uluslararası kültürel etkinlikleri artırmaya
C
Ulusların benzer kültürel değerlerini belirlemeye
D
Yeni kültürel değerler oluşturmaya
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerinden biri değildir?

 

A
Silahlanma yarışı
B
Ekonomik rekabet
C
Çarlık Rusya’sının yıkılması
D
Ham madde ve pazar yarışı
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi insanlığı tehdit eden küresel sorunlardan biri değildir?

 

A
Açlık
B
Trafik kazaları
C
Savaşlar
D
Çevre kirliliği
Soru 13
Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşında kendi toprakları dışında müttefiklerine yardım amacıyla savaştığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Kanal Cephesi
B
Çanakkale Cephesi
C
Romanya Cephesi
D
Irak Cephesi
Soru 14
Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanına çekmeye çalışmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 

A
İngiltere’nin uzak doğusundaki sömürgelerine giden yolu denetim altına almak
B
İtilaf devletlerinin savaşacağı cephelerin sayısını artırmak
C
Osmanlı Devleti’nin teknik gücünden yararlanmak
D
Osmanlı Devleti aracılığı ile Rusya’ya yeni cepheler açmak
Soru 15
Birinci Dünya Savaşı’na katılan Almanya ve İtalya yeni sömürgeler elde etmek isterken, İngiltere ve Fransa ellerinde bulunan sömürgeleri koruma politikası takip etmişlerdir. Yukarıdaki bilgilere göre Birinci Dünya Savaşının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir.

 

A
Fransız İhtilali
B
Sömürgecilik rekabeti
C
Silahlanma yarışı
D
Devletler arası bloklaşma
Soru 16
İnsanlığın ortak mirası olan uygarlık, tüm insanlık tarihini içine alan maddi ve manevi değerlerden oluşur. Uygarlığın gelişiminde Yunanlıların, Mısırlılardan ve Hintlilerden; İslam toplumlarının da Yunanlılardan aldıkları maddive manevi değerler rol oynamıştır. Metne göre, uygarlığın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

 

A
Teknolojinin hızla değişmesi
B
Toplumlar arası bilgi alışverişinin olması
C
Kültür merkezlerinin belli bölgelerde bulunması
D
Toplumların demokrasiyle yönetilmesi
Soru 17
Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın İngiltere’nin sömürgeleri ile bağlantı kurmasını engellemek amacıyla açılmasını sağladığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Suriye – Filistin Cephesi
B
Kanal Cephesi
C
Kafkas Cephesi
D
Çanakkale Cephesi
Soru 18
Dünyada geniş alanları etkileyen doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar, savaş, açlık, yoksulluk gibi olaylara küresel sorun adı verilmektedir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi küresel sorunlardan biri olarak gösterilebilir?

 

A
Kırdan kente göçlerin olması
B
Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması
C
Temiz su kaynaklarının azalması
D
Fabrikaların artması
Soru 19
Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Cephesi’ni açmalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 

A
Rusya’ya silah ve cephane yardımında bulunmak
B
Boğazları ele geçirmek
C
İstanbul’u ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak
D
Rusya’daki yeni rejimi yıkmak
Soru 20
Aşağıda verilen küresel sorun ve bu sorunla ilişkili uluslararası kuruluş eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 

A
Çevre kirliliği - Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı
B
Açlık ve yoksulluk – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
C
Küresel ısınma – Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
D
Bulaşıcı hastalıklar –Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kuruluşu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön