7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Osman Bey sınırların genişlemesinin yanında şehir hayatının canlanmasına ve ticaretin gelişmesine de önem veriyordu. Örneğin Eskişehir’de kurulan bir pazarda bir Türk’ün Bizanslı tüccardan aldığı bardağın parasını ödememesi üzerine Osman Bey o kişiyi cezalandırarak Bizanslı tüccarın mağduriyetini gidermiştir.” Bu ve bunun gibi olaylar Osmanlı Devleti’ne hangi imkanı sağlamıştır?  
A
Fethedilen yerlerden yabancılar uzaklaştırılmıştır.
B
Fethedilen yerlerde ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
C
Fethedilen yerlerdeki insanlar serbest bırakılmıştır.
D
Fethettiği yerlerdeki halkın Osmanlı yönetimini benimsemesi kolaylaştırmıştır.
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
Günümüz toplumunda medya araçlarının iletileri işitsel ve görsel olarak aktarması medyanın etkisini artırmaktadır.
B
Olaylardan haberdar olmak, toplumsal gelişmelere uzak kalmamak veya eğlenmek için medya sürekli takip edilmektedir.
C
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolü, her geçen gün azalmaktadır.
D
Medya, doğal olarak insanların düşüncelerini, kararlarını ve davranışlarını etkilemektedir.
Soru 3

■ Fetret Devri’ne son vererek devlette düzeni sağladı.

■ Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak da kabul edilir.

■ Bu dönemde Osmanlı tarihinin ilk deniz savaşı Venediklilerle yapıldı.

■ Amcası tarafından çıkartılan Düzmece Mustafa İsyanı’nı bastırdı.

■ Kaybedilen toprakların bir kısmını geri aldı.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?  
A
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
B
I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
C
II. Murat Dönemi
D
I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
Soru 4
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Sultan II. Mahmud döneminde olmamıştır?
A
Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilen yeniliklerin yapılması.
B
Klasik eğitim veren okulların dışında Avrupa tarzında yeni okullar açılması.
C
Yeniçeri Ocağı’nı kaldırılması.
D
Yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet edebilmesi için gümrük vergilerinin indirilmesi.
Soru 5
“Medya sosyal, ekonomik ve eğitim yaşantımızda köklü değişimler meydana getirdiği gibi kültürümüzü de etkilemiştir. Medyanın görsel, işitsel yayınları kültürel değişimlere neden olduğu gibi farklı kültürler arasındaki etkileşimi de arttırmaktadır. İletişimin dünyada yaygınlaşması, toplumları da birbirine yakınlaştırmıştır. Bu durum kültürel alışverişi hızlandırmış, toplumların birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalarının yolunu açmıştır.” Yukarıdaki anlatımdan hangi sonuca ulaşamayız?  
A
Medya, sosyal yönden yalnızlaşmaya neden olur.
B
Medya kültürel gelişmelere katkı sağlar.
C
Medya, eğitim yaşantımıza katkı sağlar.
D
Medya ekonomik alanda katkı sağlar.
Soru 6
“Avrupalı devletler yaptıkları ticaret sayesinde doğunun bolluk ve refahını ülkelerine taşıdılar. Zaman ilerledikçe güçlenen bu devletler büyük ordular kurdular. Döneminin üstün denizcilik teknolojilerini kullanan İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda gerçekleştirdikleri ticaret sayesinde zenginleştiler.” Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisinin başladığı söylenebilir?  
A
Keşifler
B
Rönesans
C
Reform
D
Sömürgecilik
Soru 7
İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?    
A
Kimi zaman beden dilimiz, söyleyeceğimiz sözlerden daha fazla mesaj verir.
B
İletişim sırasında bulunduğumuz ortamdaki eşyaları düzenleme şeklimiz, giysilerimiz de iletişimin bir parçasıdır.
C
Etkili iletişim kurmak çevremizdeki insanlarla ilişkilerimiz açısından çok önemlidir.
D
Sözlü iletişim sırasında, içinde bulunduğumuz duygu durumuna ilişkin ses tonumuz, vücut hareketlerimiz, yüz ifadelerimiz, konuşmanın içeriği fazla etkilemez.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi bir çatışma örneğidir?
A
Burak Bey ile Afet Hanım'ın aynı görüşte olmaması ve kaba bir münazara göstermeleri.
B
Polislerin hırsızlar ile çatışması.
C
Deniz'in arkadaşı ile aynı görüşte olmaması fakat fikirlerine saygı gösterilmesi.
D
Utku'nun iş arkadaşı ile aynı görüşte olmaması ve kavga çıkması.
Soru 9
“Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilen yenilikler yapmıştır. Nizam-ı Cedid adıyla Avrupa tarzında bir askerî ocak kurmuş ve bu ocağın masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedid adıyla yeni bir hazine oluşturmuştur. Avrupa başkentlerinde (Paris, Londra, Berlin, Viyana) daimî elçilikler açılmıştır. Batı dillerinde yazılmış önemli eserler Türkçeye çevrilerek Batı düşüncesinin ülkeye girmesine hız verilmiştir.” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?  
A
III.Selim
B
Sultan II. Mahmud
C
III. Ahmed
D
IV. Murad
Soru 10
“İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesi ile Avrupa ekonomik ve siyasi olarak zor durumda kalmıştı. Avrupalılar Osmanlıya ve diğer Müslüman ülkelere vergi ödememek, ticaret mallarına daha kolay ve ucuz yoldan ulaşabilmek amacıyla Çin ve Hindistan’a giden yeni yollar aradılar.” Bu gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?  
A
Sömürgecilik yarışı
B
Coğrafi keşifler
C
Reform hareketleri
D
Yeni icatlar
Soru 11
Bir televizyon kanalı, üç gün önce haberlerde yayımladığı bir haberin yanlış bilgi içerdiğini, bugünkü programında tekzip yayını ile izleyicilere duyurdu.” Bu tekzip yayını, aşağıdakilerden hangisinin ihlali üzerine yapılmış olabilir?  
A
Özel hayatın gizliliğinin
B
Düşünceyi açıklama özgürlüğünün
C
Kitle iletişim özgürlüğünün
D
Doğru bilgi alma hakkının
Soru 12
“Konuşarak kurduğumuz iletişimdir. Yüz yüze veya telefonla yaptığımız görüşmelerde kullanırız. Toplantılardaki konuşmalar bu iletişim şekillerine örnek olarak verilebilir.” Yukarıdaki anlatımda hangi iletişim şekline dikkat çekilmiştir?    
A
Yazılı iletişim
B
Sözsüz iletişim
C
Sözlü iletişim
D
Vücut dili
Soru 13
“Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle komşuydu. Bundan dolayı topraklarını genişletebilmek için birbirleriyle mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Osmanlı Devleti ise bulunduğu konumun sağladığı avantaj ile mücadelesinin çoğunu komşusu olan Bizans Devleti ile yapmıştır. Cihat olarak nitelendirilen bu mücadele diğer beylikler arasında Osmanlıya olan sempatinin artmasını sağlamıştır. Bu durum doğudan yeni gelen konargöçer Türklerin Osmanlı topraklarını tercih etmelerine neden olmuştur.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?  
A
Ekonomik avantaj
B
Psikolojik avantaj
C
Coğrafi avantaj
D
Siyasi avantaj
Soru 14
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suçlayıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkilediğini unutmamak gerekir. Bu tür iletişime “Sen Dili” denir.
B
Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır.
C
Ben dilinde kişi karşısındakine sempati ile yaklaşır. Kendi düşüncesini ortaya koyarak kabul ettirmeye çalışır.
D
“Ben Dili” ile konuşmak ise kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurmasıdır.
Soru 15
“İskan, kavram olarak beşeri yerleşme anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminde uygulanmaya konulmuş bir politikadır. Osmanlı’nın topraklarının genişlemesiyle kazandıkları toprakların kalıcılığını sağlamak için böyle bir politikaya başvurmuştur.” Aşağıda verilen iskan politikası kapsamında yapılanlardan hangisi doğru değildir?
A
Fethedilen yerlerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar kılıçtan geçirilirdi.
B
Bir yerden göçmen alınırken o yerin üretim ve düzeninin bozulmamasına dikkat edilirdi.
C
Göç eden ailelere toprak verilir ve bir süre vergi alınmazdı.
D
Göçmen aileler seçilirken özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerden birisi seçilirdi. Bundaki amaç kan davalarını engellemekti.
Soru 16
İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?    
A
Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
B
Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
C
Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
D
Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
Soru 17
“Kanuni Sultan Süleyman Dönemi bu denizde Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet kurduğu dönemdir. Barbaros Hayreddin Paşa’nın haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Savaşı Osmanlı Devleti’ni karada olduğu gibi denizlerde de en büyük devletlerden birisi hâline getirmiştir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan hangi denizdir?  
A
Karadeniz
B
Akdeniz
C
Marmara
D
Ege Denizi
Soru 18
İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Türkçeyi etkili kullanmak ve güzel konuşmak isteyenlerin kelimelerin vurgularına çok dikkat etmeleri gerekmektedir.
B
Konuşmada geçen cümlelerin duygu yönü ses tonu ayarlanarak verilebilir.
C
Ses tonumuz kullandığımız kelimelerin anlamını etkilemez.
D
İletişime geçtiğimiz anda beden dilimiz karşımızdaki kişiyi olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir.
Soru 19
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?    
A
İletişim kurarken içinde bulunduğumuz ortama ve duruma göre doğru yöntem ve araçlar tercih etmeliyiz.
B
İletişim kurmanın birden çok yolu vardır ve iletişimimizi sağlayan çok sayıda araç mevcuttur.
C
Çevremizde olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere anlatabilmek için iletişim kurarız.
D
İletişim kurmak için her zaman aynı araç ve yöntemleri tercih etmek gerekir.
Soru 20
“Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur” denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?  
A
Coğrafi avantaj
B
Ekonomik avantaj
C
Psikolojik avantaj
D
Siyasi avantaj
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön