8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mustafa Kemal’in;

I. Memleket meseleleri ile ilgilenmesi

II. Matematiğe olan merakı

III. Düşüncelerini cesaretle ifade etmesi

gibi özelliklerinden hangileri Harp Okulu ve Harp Akademisi’nde aydın ve inkılâpçı bir subay olarak tanınmasında etkili olmuştur?

 

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 2

“Askeri ortaokulu bitirdiğim zaman merakım oldukça ileri gitmişti. Manastır Askeri Lisesi’nde matematik pek kolay geldi. Bununla uğraşmayı sürdürdüm. Ancak Fransızca’da geri idim. Öğretmen benimle pek uğraşmıyor, acı uyarılarda bulunuyordu. Bu uyarılar benim çok gücüme gitti. İlk ev izni zamanında bu duruma çözüm aradım. İki, üç ay gizlice Frerler Okulu’nun özel sınıfına devam ettim. Böylece okul derslerine oranla daha fazla derecede Fransızca öğrendim.”

Mustafa Kemal’in bu sözlerinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

A
Matematik dersinden sınıfın en başarılı öğrencisidir.
B
Fransızca öğretmenini sevmediği için Fransızcadan geri kalmıştır.
C
Tarih öğretmeninin fikirlerinden etkilenmiştir.
D
Azimli ve çalış
Soru 3

Mustafa Kemal ilk görev yeri olan ……………. ‘da kendisi ile birlikte görevli olan subay arkadaşları ile beraber ülkenin kurtuluşu için Vatan ve Hürriyet Cemiyeti adında bir cemiyet kurmuş daha sonra bu cemiyete bağlı olarak Selanik’te bir şube açarak cemiyetin faaliyetlerini Selanik’e taşımak istemiştir.

Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

A
Manastır
B
Ankara
C
Şam
D
İstanbul
Soru 4

Mustafa Kemal okul hayatından itibaren yaşantısında tek bir alanla ilgilenmemiş tarih, matematik, felsefe gibi farklı alanlarda kendisini geliştirmeye çalışmıştır.

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerdenhangisi söylenebilir?

 

A
Çok yönlüdür
B
Hayalperesttir
C
İnkılapçıdır
D
Bütünleştiricidir
Soru 5

Atatürk’ün eğitim hayatını inceleyen 8. sınıf öğrencisi Elif aşağıdaki şehirlerden hangisi ile karşılaşmaz?

 

A
Manastır
B
Selanik
C
Üsküp
D
İstanbul
Soru 6

Okul çağına gelen Mustafa’nın öğrenimine hangi okullarda başlayacağı konusu ailede küçük bir tartışmaya neden oldu. Ailesinden din adamlarının bulunmasıyla gururlanan Zübeyde Hanım, Mustafa’nın da onlar gibi olması gerektiğini düşünüyor ve bu nedenle dini eğitim veren Mahalle Mektebi’ne gitmesini istiyordu. Oğluna “Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır; başka çare yoktur.” diye öğüt veren Ali Rıza Efendi ise Mustafa’yı Selanik’te yeni açılan, modern yöntemlerin uygulandığı Şemsi Efendi İlkokulu’na göndermek istiyordu.

Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A
Mustafa Kemal’in eğitim ve öğretimi aile bireyleri arasında görüş ayrılıklarına neden olmuştur.
B
Annesi Zübeyde Hanım, oğlu Mustafa Kemal’in din adamı olarak yetiştirilmesini istemiştir.
C
Ali Rıza Efendi oğlunun modern şartlarda eğitim veren Şemsi Efendi Okulu’nda okumasını istemiştir.
D
Mustafa Kemal babasının isteği üzerine Şemsi Efendi Okulu’nda eğitimine başlamıştır.
Soru 7

Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü;

• Manastır Askeri İdadisi

• Selanik Askeri Rüştiyesi

• İstanbul Harp Akademisi

okullara bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

A
Bu okullarda en sevdiği derslerden biri matematik olmuştur.
B
Mustafa Kemal farklı şehirlerde öğrenim hayatını sürdürmüştür.
C
Başarılarından dolayı erken yaşlarda okuldan mezun olup orduya atanmıştır.
D
Mustafa Kemal annesinin isteği üzerine askerlik mesleğini seçerek başarılı olmuştur.
Soru 8

“Yolunda yürüyen bir yolcunun ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır.’’

Mustafa Kemal’in bu sözü hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır?

 

A
İleri görüşlülüğü
B
Vatanseverliği
C
Liderliği
D
Mantıklılığı
Soru 9

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, Hacı Sofu ailesinden Feyzullah Ağa’nın kızıdır. Zeki, sağduyulu, dine ve geleneklere bağlı bir kadındı. Oğlunun mahalle mektebine gelenekten olan ilâhilerle başlamasını istemişti. Ancak oğlunun modern eğitim veren okullarda eğitim görmesini engellememiş, hele kocası öldükten sonra onun iyi öğretim görmesine elinden geldiği kadar çalışmıştır…

Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A
Zübeyde Hanım Mustafa Kemal‘in eğitim hayatında önemli bir rol üslenmiştir.
B
Zübeyde Hanım Mustafa Kemal’in dini eğitim almasını istemektedir.
C
Osmanlı‘da eğitim öğretim birliği bulunmamaktadır.
D
Zübeyde Hanım Mustafa Kemal‘i kendi istediği okullarda okutmuştur.
Soru 10

Mustafa Kemal, düşünce dünyasında oldukça önemli bir etkiye sahip olan bu okulda, arkadaşı Ömer Naci’nin etkisiyle edebiyata yönelmiştir. Ayrıca tarih öğretmeninin etkisiyle Türk tarihine de merak salmıştır.

Yukarıda Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullardan hangisi ile ilgili bilgi verilmektedir?

 

A
Manastır Askeri İdadisi
B
Selanik Askeri Rüştiyesi
C
İstanbul Harp Okulu
D
İstanbul Harp Akademisi
Soru 11

Mustafa Kemal’in aşağıdaki savaşlardan hangisinde elde ettiği başarılar Anadolu’da daha geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlamıştır?

 

A
Çanakkale Cephesi
B
Balkan Savaşları
C
Kafkas Cephesi
D
Trablusgarp Savaşı
Soru 12

Mustafa Kemal’in okul hayatına devam etmek için döndüğü Selanik, o yıllarda karışıklıklar içinde bulunuyordu. Farklı inançların, milletlerin ve kültürlerin uzun yıllar uyum içinde yaşadığı Balkanlar; isyanlar, ayaklanmalar ve ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı bir coğrafya haline gelmişti.

Bu durum Mustafa Kemal’in fikir hayatı üzerinde aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

 

A
Ülkenin kurtuluşu için düşünceler üretmesine
B
Çevresinde yaşananlara karşı duyarsız kalmasına
C
Askerlik mesleğinden istifa etmesine
D
Osmanlının yıkıldığını kabul etmesine
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön