8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Lozan Konferansı'nda Türkiye Irak sınırı görüşülürken Türk heyeti, "halkın çoğunluğunun Türk olması" nedeniyle, Musul ve Süleymaniye bölgelerinin Türkiye sınırları içerisinde kalması gerektiğini öne sürmüştür. Türk heyetinin bu görüşü aşağıdakilerden hangisine destek verebileceğini gösterir?

A
Bölgenin Irak yönetimine bırakılmasına
B
Bu bölgede halkoylaması yapılmasına
C
Barışın korunması için her türlü haklardan vazgeçilmesine
D
Musul ve Süleymaniye konusunda İngiltere'nin görüşlerine saygı duyulacağına
Soru 2
Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası sorunları görüşmek üzere Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?

A
Yenilen devletlerin yeniden güç kazanmasının
B
Devletler arasında gizli ittifaklar kurulmasının
C
Tarafsız devletlerin savaşa sokulmasının
D
Devletler arası sorunların barış yoluyla çözülmesinin
Soru 3
Bağımsız Hatay Devleti'nin Millet Meclisi, 29 Haziran 1939'da, Türkiye'ye katılma kararı almıştır. Hatay Millet Meclisinin bu şekilde karar alması aşağıdakilerden hangisini göstermez?

A
Hatay'da birçok Türk'ün yaşadığını
B
Hatay'ın çıkarları ile Türkiye'nin çıkarlarının örtüştüğünü
C
Türkiye ile bütünleşmek istediklerini
D
Fransa'nın dış politikada başarılı olduğunu
Soru 4
“Atatürk, istiklal hissi taşıyan bütün milletler için ölmez bir semboldür.” Alman basınının ileri sürdüğü yukarıdaki düşünceye göre, Atatürk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Türkiye'nin yalnız ekonomik çıkarlarını gözettiği
B
Evrensel fikirlere sahip olduğu
C
Halkın yönetime katılmasına karşı olduğu
D
Saltanat yönetimi ile birlikte hareket ettiği
Soru 5
Atatürk, yeni Türk Devleti'nin dış politikasını; "Yurtta barış! dünyada barış" diyerek özetlemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?

A
1926'da İsviçre'den Medeni Kanun'un alınmasının
B
1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olunmasının
C
Menemen Olayından sonra çok partili hayata geçme girişimine ara verilmesinin
D
Şeyh Sait İsyanı'nın bastırılmasının
Soru 6
Boğazlar hususunda Türkiye bir çok defa bir çok ülkeyle antlaşmalar imzalamıştır. Bu antlaşmalar içerisinde Boğazlar komisyonunun kaldırılarak boğazların savunmasının Türkiye'ye bırakıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lozan antlaşması
B
Montrö boğazlar sözleşmesi
C
Londra boğazlar sözleşmesi
D
Ankara antlaşması
Soru 7
Atatürk, Türkiye'nin komşuları ile birlikte geçmişin kötü anılarını unutarak barış içinde yaşamasını, dış siyasetin temellerinden biri saymıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi, Atatürk'ün bu politikası doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

A
Balkan ve Ortadoğu devletleri ile ittifak anlaşmaları yapılması
B
Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
C
Osmanlı Devleti'nden kalan borçların taksitler halinde ödenmesi
D
Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
Soru 8
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Türkiye'nin kendi güvenliğini garanti altına alma yönünde yaptığı çalışmalardan değildir?

A
Kadınların milletvekili seçimlerine
B
Boğazlar Sözleşmesi
C
Balkan Antantı
D
Sadabat Paktı
Soru 9
Atatürk, hasta yatağında "... Bu milli meselemizin dostça tedbirlerle müspet neticeye ulaştırılmasından dolayı duyulan sevinç yerindedir." demiştir. Atatürk bu sözü aşağıdaki gelişmelerin hangisi için söylemiş olabilir?

A
Hatay'da bağımsız bir devletin kurulması
B
Musul sorununun çözülmesi
C
Balkan Antantı'nın imzalanması
D
Sadabat Paktı'nın imzalanması
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde yer almamıştır?

A
Ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçecektir.
B
Boğazlar, başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir.
C
Savaş gemileri Boğazlardan Türkiye'nin kontrolünde geçecektir.
D
Boğazlar Türkiye tarafından silahlandırılabilecektir.
Soru 11
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile; . Lozanda oluşturulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, yetkileri Türkiye’ye devredilmiştir. . Türkiye’nin Boğazları silahlandırması kabul edilmiştir. . Boğazların ticaret gemilerine açık olması kabul edilirken savaş gemileri için bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin sonuçlarından biri olamaz?

A
Boğazların dış tehditlere açık hale gelmesi
B
Lozan Antlaşmasında Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlayan bazı hükümlerin kalkması
C
Türkiye’nin güvenliğinin artması
D
Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki saygınlığının artması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemin deki dış sorunlardan biri değildir?

A
Hatay sorunu
B
Kıbrıs sorunu
C
Nüfus mübadelesi
D
Musul sorunu
Soru 13
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile; Lozanda kurulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılarak yetkileri Türkiye'ye devredilmiştir. Bunun yanında Türkiye'nin Boğazlarda askeri tahkimat kurması da kabul edilmiştir. Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili, I. Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki etkinliğini artırmıştır. II. İstanbul'un ve Boğazların güvenliğini tehlikeye düşürmüştür. III. Boğazların ticari önemini kaybetmesine neden olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız l
Soru 14
Atatürk dış politikada, I. Ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmeme II. Milli sınırlarımız içinde varlığımızı koruma III. Yurtta ve dünyada barışı koruma ilkelerini esas almıştır. Bu ilkelerden hangisi ya da hangileri, Atatürk'ün yayılmacı politikalara karşı olduğunu gösterir?

A
Yalnız l
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
I, II ve III
Soru 15
1991 yılında SSCB'nin dağılması soğuk savaş dönemini sona erdirmiş, yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi SSCB'nin dağılmasıyla ortaya çıkan durumlardan biri değildir ?

A
Nato dünyada barış ve güvenliği sağlama görevini üstlendi
B
Birlikten ayrılan ülkeler Varşova Paktını kurdular
C
Birlikten ayrılan ülkeler bağımsız devletler topluluğunu kurdular
D
ABD'nin dünya siyasetindeki gücü arttı
Soru 16
Lozan Antlaşması'nda Boğazların Türkiye'nin egemenliğine bırakılmasına karşı çıkan Avrupalı devletler, 1936 yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde bu tutumlarından vazgeçerek Boğazlarda Türkiye'nin egemen olmasını benimsemişlerdir. Avrupa devletlerinin Boğazların yönetimi konusunda fikir değiştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Türkiye'nin barışçı bir politika izlemesi
B
Türkiye'de yenilik hareketlerinin tepkiyle karşılanması
C
Fransa'da ekonomik sıkıntıların baş göstermesi
D
Türkiye'nin dış borçlarını ödemekte zorlanması
Soru 17
Refit Cevat Ulunay Alemdar gazetesinde çıkan yazısının bir bölümünde: “Osmanlı İmparatorluğu İngiltere’ye yanaştıkça daima kazanmış, uzaklaştıkça kaybetmiştir. Bizim için yol İngiltere’nin açacağı yoldur.” demiştir. (19 Aralık 1918) Alemdar Gazetesinde çıkan bu yazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?

A
Yurtta barış, dünyada barış ilkesini benimsemiştir.
B
Dış politikada eşitlik ilkesine önem vermiştir.
C
Bağımsız Türkiye özlemini belirtmektedir.
D
Atatürkçü milli dış politika ile bağdaşmamaktadır.
Soru 18
Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan 9 Şubat 1934'te "Balkan Antlantı”nı imzalamışlardır. Arnavutluk, İtalya'nın etkisi altında bulunduğundan; Bulgaristan ise, Makedonya konusunda Yunanistan ve Yugoslavya ile anlaşmazlık içinde olduğundan antanta katılmamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Antanta katılan devletler arasında siyasi sorunların çözülmüş olduğunun
B
Barış görüşmelerinin savaş ihtimalini artırdığının
C
Bulgaristan’ın, Balkan Antantı'nın imzalanmasını desteklediğinin
D
Balkan Antantı'nın Türkiye'nin uluslar arası saygınlığını zedelediğinin
Soru 19
Aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan antlaşma Türkiye'nin doğu sınırlarını güvenlik altına almaya yönelik değildir?

A
Irak
B
Afganistan
C
Bulgaristan
D
İran
Soru 20
“Atatürk, Türkiye'nin emniyetini amaçlayan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış isti kameti, bizim daima prensibimiz olacaktır." demiştir. Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki sözlerden hangisiyle dış politikada belirleyici bir ilke haline gelmiştir?

A
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
B
Bizim açık ve uygulanabilir gördüğümüz siyaset, milli siyasettir...
C
Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
D
Yurtta barış, dünyada barış.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön