8.Sınıf Atatürkten Sonra Türkiye Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 19 Mayıs 1945'te, "Millet iradesinin, demokrasi yolunda ki gelişmesi devam edecektir." demiştir. Aşağıdakilerden hangisi İsmet İnönü'nün bu sözü doğrultusundaki gelişmeler arasında gösterilebilir?

A
Eğitimin her kademesinde öğrenci sayısının artması
B
Çok partili sisteme geçilmesi
C
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye olunması
D
Seçimlerde "açık oy, gizli sayım" uygulamasının benimsenmesi
Soru 2
Türkiye'nin sahip olduğu coğrafyanın bir savaş sırasında Avrupa, Asya ve Orta Doğu için büyük önem taşıması NATO'ya kabul edilme sini kolaylaştırmıştır. Bu bilgilerde Türkiye'nin NATO'ya üye olmasında aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu vurgulanmıştır?

A
Jeopolitik
B
Ekonomik
C
Kültürel
D
Siyasal
Soru 3
Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı NATO adında ortak bir güvenlik sistemi kuran üye ülkeler, bu savunma teşkilatının, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ilkelerine sadık kalacağını ilan etmişlerdir. Bu bilgilere dayanarak NATO'nun, I. insan haklarının kısıtlanması II. Yeni sömürgeler elde edilmesi III. Dünyada barış sürecinin devam etmesi politikalarından hangisi veya hangilerini benimsemesi beklenir?

A
II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız l
D
Yalnız II
Soru 4
Ülkemizde madenlerimizin bilimsel olarak işletilmesi 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama (MTA) Enstitüsü'nün kurulması ile başlamıştır. Bu durum Cumhuriyet Dönemi'nde aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir?

A
Enerji kaynaklarının aranmasına öncelik verilmesine
B
Doğal kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine
C
Sanayi alanında yabancı uzmanlardan yararlanılmasına
D
Çıkarılan madenlerin yurt dışına işlenmeden satılmasına
Soru 5
Ayla: Ülkemizde 1940’ta hastane sayısı 198’di. 1240 kişiye bir yatak düşüyordu. Elif: 2006’da hastane sayısı 1205’e çıkmış, 401 kişiye bir yatak oranına ulaşılmıştır. Ezgi: 1940’ta bir doktora 7420 kişi düşüyordu. Özkan: 2006 yılında bir doktora 662 kişi düşmüştür. Yukarıdaki çocukların ülkemizde aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verdikleri söylenebilir?

A
Bulaşıcı hastalıklar ile mücadeleler
B
Tıp eğitimine verilen önem
C
Sağlık hizmetlerindeki ilerlemeler
D
ilaç sanayisindeki sorunlar
Soru 6
Sovyetler Birliği'nin parçalanmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile Türkiye arasında her alanda iyi ilişkiler kurulmuş, birçok konuda iş birliği yapılmıştır. Bağımsızlığını kazanan bu devletlerin,
  1. Toplumun çoğunluğunun Türklerden oluşması
  2. Uzun yıllar komünizm rejimiyle yönetilmeleri
III. Doğal kaynaklar bakımından zengin olmaları özelliklerinden hangisi veya hangilerinin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmelerini doğrudan kolaylaştırdığı söylenebilir?

A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
Soru 7
  • Türkiye, dünyada enerji kaynaklarının yaklaşık % 70'ini barındıran Orta Doğu ve Avrasya ülkelerine komşudur.
  • Avrupa ülkeleri enerji kaynaklarının en önemli tüketicileri arasındadır.
Bu iki durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlaması beklenir?

A
Türkiye'de ekonomik sorunların çıkmasına
B
Orta Doğu'nun güvenli bir bölge olmasına
C
Türkiye'nin, Doğu ve Batı arasında bir enerji koridoru oluşturmasına
D
Türkiye'nin jeopolitik öneminin azalmasına
Soru 8
Atatürk; “Avrupa’da çıkacak bir savaşın başlıca galibi ne İngiltere, ne Fransa, ne de Almanya’dır. Sadece Rusya’dır.”Dünya Savaşı'ndan sonra aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Atatürk'ün 1932 yılında söylediği sözün doğruluğuna kanıt olarak gösterilebilir?

A
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması
B
Balkan ve Orta Avrupa devletlerinin Sovyet Rusya'nın denetimine girmesi
C
Türkiye'nin Sovyet Rusya'ya karşı ABD ile yakınlaşması
D
Sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanmaları
Soru 9
Sovyetler Birliği'nin parçalanmasından sonra Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'da komünist rejimin yerine demokratik yönetimler kurulmuş, bu devletler ile Avrupa Birliği arasında ilişkiler gelişmiştir. Bu durumun, I. Sovyetler Birliği'nin dış politikada etkinliğinin azalması II. Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinin hızlanması III. Avrupa'da ekonomik gelişmenin durması sonuçlarından hangisi veya hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız l
D
Yalnız II
Soru 10
Türkiye, Avrupa ile bütünleşme yolunda bir politika takip etmektedir. Türkiye'nin, I. Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlaması II. Hukuk sisteminde Avrupa Birliği kriterlerine uygun düzenlemeler yapması III. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyması faaliyetlerinden hangilerinin bu politikanın bir gereği olduğu savunulabilir?

A
II ve III
B
I ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 11
Atatürk; “Galip devletler, yenilenlere barış koşullarını zorla kabul ettirirken bu ülkelerin etnik, jeopolitik ve ekonomik özelliklerini dikkate almamışlar, yalnız düşmanlık duygularının üstünde durmuşlardır. Böylelikle de bugün içinde yaşadığımız barış, ateşkesten öteye gidememiştir.” Atatürk, I. Dünya Savaşı nın sonunda imzalanan barış antlaşmalarıyla ilgili değerlendirmeleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A
Galip devletler arasında çıkar çatışmaları yaşandığını
B
Azınlık sorunlarının köklü olarak çözüldüğünü
C
Kalıcı bir barış ortamı oluşturulamadığını
D
Lozan Antlaşması'nın değiştirilmesi gerektiğini
Soru 12
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk yurdunu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni iç ve dış düşmanlara karşı korumakla görevlidir. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, I. Yabancı devletlerin topraklarımıza saldırmaları II. Terör örgütlerinin cumhuriyet rejimine karşı silahlı eylemler yapmaları III. Sivil toplum örgütlerinin protesto gösterileri düzenlemeleri durumlarından hangisi veya hangilerini önlemekle görevlidir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız III
D
Yalnız l
Soru 13
Ülkemizde toplumun farklı ırk, din ve mezheplerden oluştuğunu iddia ederek içte karışıklık çıkarmaya çalışan yasadışı örgütler, anarşi ve terör ortamı oluşturmaya çalışmaktadır. Yasadışı örgütlerin bu faaliyetlerle öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları savunulabilir?

A
Ekonomik yönden kazanç elde etmeyi
B
Eğitim faaliyetlerini engellemeyi
C
Milli birlik ve beraberliği parçalamayı
D
İnsan haklarını geliştirmeyi
Soru 14
Türkiye'de demokrasiye geçilmesinde etkili olan faktörlerden bazıları şunlardır: Aynur: Eski rejime dönme tartışmalarının sona ermesi. Esra: Kominizm rejimini yaymak isteyen Sovyet Rusya tehlikesine karşı demokratik devletlerle yakınlaşma isteği. Onur: Halkın demokratik yönetimin gereklerini yerine getirecek olgunluğa erişmesi. Yukarıdaki öğrencilerden hangisi veya hangilerinin sözleri, Türkiye'de demokrasiye geçilmesinde dış faktörlerin etkili olduğunu göstermektedir?

A
Aynur
B
Onur
C
Esra
D
Aynur ve Onur
Soru 15
“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Bu sözleşmeyi imzalayan devletlerin yurttaşları, uğradıkları haksızlıklar nedeni ile kendi devleti veya diğer devletler aleyhine dava açma hakkına sahiptir.” Yukarıda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili verilen bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
İnsan haklarının uluslararası yargı güvencesine alındığı
B
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açanların yurttaşlıktan çıkarıldığı
C
Türkiye'nin sözleşmeyi imzalayan ülkelerden biri olduğu
D
Avrupa'da insan hakları ihlallerinin arttığı
Soru 16
ABD, İngiltere ve Sovyet Rusya'nın katıldığı Yalta Konferansı'nda, II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na katılmak için 1 Mart 1945'e kadar Almanya ve Japonya'ya savaş açmak şartı getirildi. Bunun üzerine Türkiye 23 Şubat 1945'te Japonya ve Almanya'ya savaş ilan etti. Türkiye'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisini amaçladığını göstermektedir?

A
Japonya ve Almanya ile iyi ilişkiler kurmayı
B
Savaşı geniş alanlara yaymayı
C
Dünya siyasetinde söz sahibi olmayı
D
Kaybettiği toprakları geri almayı
Soru 17
Türkiye'de,
  • Resim ve müzik dersleri eğitimin bütün kademelerindeverilmektedir.
  • İlk kez 1990 yılında açılan güzel sanatlar liselerinin sayısı günümüzde artırılmıştır.
Bu faaliyetlerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir?

A
Sanatçıların devlet güvencesi altına alınmasının
B
Sanatçılara ayrıcalıklı bir konum kazandırmanın
C
Bireylere bir sanat dalı ile uğraşma zorunluluğu getirilmesinin
D
Toplumda estetik duyarlılığın yaygınlaştırılmasının
Soru 18
II. Dünya Savaşı sonrasında başlayan Soğuk Savaş Dönemi'nde Doğu ve Batı blokları nükleer silahların gelişmesi yüzünden silahlı mücadeleden kaçınmışlardır. Buna göre, II. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya savaşının çıkmamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Batı Bloğu'nda yer alan ülkelerde demokratik yönetimlerin gelişmesinin
B
Devletlerin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda temsil edilmesinin
C
Güçlü devletlerin savaşan devletlere ekonomik yaptırımlar uygulamalarının
D
Devletlerin gelişen silah teknolojisinin yıkıcı etkilerinden çekinmelerinin
Soru 19
Türkiye'de son yıllarda bor ve krom gibi bol miktarda bulunan madenlerin işleneceği sanayi kuruluşları kurulmasına yönelik projeler artmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin bu tutumunun gerekçeleri arasında gösterilebilir?

A
Doğal kaynakların hızla tükenmesi
B
Halkın çoğunluğunun şehirlerde yaşaması
C
işlenmiş ürünün ham madde ticaretinden daha fazla gelir getirmesi
D
Anadolu'nun tarım bakımından verimli topraklara sahip olması
Soru 20
Körfez Savaşı'nın sonunda Saddam Hüseyin'in baskısından kaçan yüz binlerce ıraklı, Türkiye'ye sığınmıştır. Bu mültecilerin vatanlarına geri dönünceye kadar geçen sürede barınma ve temel ihtiyaçları Türkiye tarafından karşılanmıştır. Bu bilgilere dayanarak, I. Türkiye, insan haklarının korunmasına önem veren bir ülkedir. II. Türkiye, Körfez Savaşı'nda ekonomik kazanç elde etmiştir. III. Türkiye, bölgesindeki sorunlara karşı duyarlı olduğunu göstermiştir. Yorumlarından hangisi veya hangileri yapılabilir?

A
I ve II
B
Yalnız l
C
I ve III
D
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön