8.Sınıf Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye’de 1929’da yapılan düzenlemelerle koruyucu gümrük politikası uygulamasına geçilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yola ulaşılmak istenen hedeflerden biridir?

A
Ticaret yapılan devlet sayısını artırmak
B
Kapitülasyonları yaygınlaştırmak
C
İthal malların ülkeye girişini hızlandırmak
D
Yerli malı kullanımını artırmak
Soru 2
Cumhuriyet döneminde yapılan inkılâpların kökleşmesi ve halkın belirli bir olgunluğa erişmesi için bir dizi tedbirler alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirler arasında yer alır?

A
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıma
B
Birinci beş yılık kalkınma planını hayata geçirme
C
Tek partili hayatı bir süre daha devam ettirme
D
Meclis hükümeti sisteminden Kabine Hükümetine geçme
Soru 3
Öğrenim Birliği Yasası ile medreseler kapatılırken, azınlık okulları ve yabancı okular Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Azınlık okullarının kapatıldığına
B
Geleneksel eğitim anlayışına bağlı kalındığına
C
Eğitimdeki uygulamalarda birlik sağlandığına
D
Kapitülasyon haklarına son verildiğine
Soru 4
I. Ziraat Bankasının açılması II. Aşar vergisinin kaldırılması III. Kabotaj Kanunu’nun yayınlanması Cumhuriyet döneminde görülen yukarıdaki uygulamalardan hangileri,, köylünün ekonomik koşullarını iyileştirme amacıyla yapılmıştır?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 5
İzmir İktisat Kongresi'nde kabul edilen Misak-ı İktisadi'de; "Büyük devletlerin ekonomik boyunduruğu altında kalmadan, kendi kaynaklarımızla ekonomik kalkınma gerçekleştirilmelidir." kararı yer almıştır. Buna göre yeni Türk Devleti’’nin ekonomide aşağıdaki yöntemlerden hangisini izlemesi beklenemez?

A
Kapitülasyonları yaygınlaştırarak gümrük gelirlerini azaltma
B
Yabancıların kurduğu ekonomik tekelerden kaçınma
C
Sanayicileri teşvik edecek ulusal bankalar kurma
D
Hammaddesi yurt içinde olan sanayi daları kurma
Soru 6
Türkiye 1946 yılına kadar hükümetler yeterince denetlenememiştir. Yukarıda bahsedilen olumsuzluk aşağıdakilerin hangisiyle giderilmiştir?

 

A
Yeni siyasi partilerin kurulmasıyla
B
1924 Anayasası’nın ilan edilmesiyle
C
Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
D
Halifeliğin kaldırılmasıyla
Soru 7
Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeyinin hızla ve ileriye dönük olarak değişmesine inkılap denir. Buna göre Atatürk döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin inkılâp özelliği taşıdığı söylenemez?

A
Mecellenin yerine Medeni Kanunun kabul edilmesi
B
Arap harflerinin yerine Latin alfabesinin kullanılmaya başlanması
C
Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
D
Meclis hükümeti sisteminden kabine hükümeti sistemine geçilmesi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş ve laik devletlerin görevleri arasında yer almaz?

A
Toplumsal huzuru ve barışı sağlamak
B
Farklı inançların bir arada yaşamasın sağlamak
C
Dindar ve Müslüman insanlar yetiştirmek
D
İnancına bakılmaksızın herkese eşit yaklaşmak
Soru 9
Atatürk halkın dini duygularının kullanılarak sömürülmesine, bağnazlığın ve tutuculuğun yaygınlaşmasına şiddetle karşıydı. İnsanların batıl inanışlara göre değil, akıl ve bilimin rehberliğinde hareket etmesini istiyordu. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’’ün doğrudan bu görüşleri doğrultusunda yapılmış inkılaplardan biridir?

A
Teke, zaviye ve türbelerin kapatılması
B
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
C
Şapka giymenin zorunlu olması
D
Anayasadan dini hükümlerin çıkarılması
Soru 10
Atatürk Dönemi’nde devlet düzeninde ve toplumsal alanda laikleşme süreci başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi devlet düzeninin laikleşmesiyle doğrudan ilgilidir?

A
Kılık kıyafetteki dinsel ve bölgesel farklılıklarının ortadan kaldırılması
B
Mahkemelerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması
C
1928’de anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin Kaldırılması
D
Teke ve zaviyelerin kapatılması
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu’yla gerçekleştirilen yeniliklerden biri değildir?

A
Evlilikle ilgili yeni düzenlemelerin getirilmesi
B
Kadının ve erkeğin toplumsal alanda eşit kabul edilmesi
C
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
D
Kız ve erkek çocukları arasında miras eşitliğinin sağlanması
Soru 12
Atatürk ilke ve inkılâplarında aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?

A
Ulusal egemenliği geliştirmek
B
Kalkınmada aklı ve bilimi rehber alma
C
Amaca ulaşmak için her yolu deneme
D
Bağımsız devlet anlayışından taviz vermemek
Soru 13
Yeni Türk Devleti’nin gerçekleştirmiş olduğu yeniliklerden biri de patrikhanenin ve konsoloslukların mahkeme kurma hakkının elerinden alınmasıdır. Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki alanların hangisindeki ayrılıklara son verildiği savunulabilir?

A
Siyaset
B
Hukuk
C
Eğitim
D
Ekonomi
Soru 14
- Hafta sonu tatilinin Cumadan Pazara alınması - Kabotaj Yasası’nın çıkarılması - Sat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi - Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması Yukarıdaki inkılâplardan kaç tanesi batı ile olan ilişkilerimizi geliştirme amacıyla yapılmıştır?

A
3
B
2
C
1
D
4
Soru 15
Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitimdeki hedeflerinden biri de ülkedeki okur - yazar oranını ve eğitimli nüfus oranını artırmaktır. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi doğrudan bu amaca yöneliktir?

A
Milet mekteplerinin açılması
B
Türk Tarih Kurumu’nun açılması
C
Türk Dil Kurumu’nun açılması
D
Üniversitelerin kurulması
Soru 16
Yeni Türk Devleti'nin kabul etiği Medeni Kanun, İsviçre örnek alınarak hazırlanmıştır. Bu durum İsviçre Medeni Kanunu’’nun; I. Sorunlara pratik ve akılcı çözümler getirmesi II. Çağdaş ve laik ilkelere uygun olması III. Kavramların açık bir şekilde düzenlenmiş olması Özelliklerinden hangisiyle ya da hangileriyle açıklanabilir?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
Yalnız II
D
I ve II
Soru 17
Türk inkılabı kısa sürede, hızlı ve kapsamlı bir kültürel değişime ortam hazırlamıştır. Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Türk halkının yeniliklere açık olduğuna
B
Türk halkının benliğini yitirdiğine
C
Batı’nın kültürel değerlerinin aynen kabul edildiğine
D
Türk kültürünün geniş alanlara yayıldığına
Soru 18
Kabotaj Yasası ile Türk karasularında gemi işletme hakkı Türk vatandaşlarına bırakılmıştır. Bu durum; I. Bağımsızlık II. Milliyetçilik III. Devletçilik Anlayışlarından hangilerini güçlendirmiştir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız II
D
I ve III
Soru 19
Atatürk döneminde “laik ve çağdaş eğitim” anlayışını yerleştirmek için bir dizi inkılap gerçekleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

A
Medreselerin kapatılması
B
Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın çıkarılması
C
Yabancı okulların mili eğitime bağlanması
D
Medeni Kanun’un kabul edilmesi
Soru 20
Ekonomik kalkınmaya öncülük etmesi beklenen özel teşebbüsün bekleneni verememesi Yeni Türk Devletini aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?

A
Devletçilik ilkesinin hayata geçirilmesine
B
Yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye
C
Dış borç alımına gidilmesi
D
Kapitülasyonları yaygınlaştırmaya
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön