8.Sınıf 5.Ünite Maddenin Halleri ve Isı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aynı maddeden yapılmış biri büyük diğeri küçük iki tuğla, 200 oC’a ayarlanmış bir fırında uzun bir süre bekletildiğinde tuğlaların aldığı ısı ve son sıcaklığı hakkında ne söyleyebiliriz?

A
Büyük tuğlanın aldığı ısı daha fazladır, tuğlaların son sıcaklıkları aynıdır.
B
İki tuğlanın aldığı ısı aynıdır, büyük tuğlanın sıcaklığı daha yüksektir.
C
Küçük tuğlanın aldığı ısı daha fazladır, tuğlaların son sıcaklıkları aynıdır.
D
İki tuğlanın aldığı ısı aynıdır, küçük tuğlanın sıcaklığı daha yüksektir.
Soru 2
            Bir öğrenci aynı sıcaklıkta farklı miktarlardaki X, Y, Z sıvılarını özdeş üç kaba 1. şekildeki gibi koyuyor. Bu sıvılar özdeş ısıtıcılarda aynı sure ısıtıldığında sıcaklıkları 2. Şekildeki değerlere ulaşıyor. Buna göre X, Y ve Z sıvılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Ucu de aynı sıvıdır.
B
Ucu de farklı sıvıdır.
C
X ve Y aynı tur sıvıdır.
D
Y ve Z aynı tur sıvıdır.
Soru 3
Sıcaklığı 60 oC’a ayarlanmış bir fırına 25 oC’ta eşit kütlelerde olan biraz un, bir tas su ve birkaç çivi konursa bir saat sonra aldıkları ısı ve son sıcaklıkları hakkında ne söylenebilir?

A
Öz ısısı en fazla olan madde en fazla ısı aldığı için maddelerin son sıcaklıkları farklı olur.
B
Bütün maddelerin kütleleri aynı olduğu için aldıkları ısı miktarı aynı, öz ısıları farklı olduğundan son sıcaklıkları farklıdır.
C
Bütün maddeler sıcaklığı 60 oC olan bir fırında bulunduğundan aldıkları ısılar da son sıcaklıkları da aynıdır.
D
Öz ısıları farklı olduğundan, bu maddelerin her biri farklı miktarda ısı alır ancak son sıcaklıkları aynı olur.
Soru 4
Bir bardaktaki suyun sıcaklığı 6 oC olarak verilmiştir. Bu değer bize ne ifade eder?

A
Maddenin taneciklerinin toplam hareket enerjisidir.
B
Suyu oluşturan moleküllerin ortalama hareket enerjilerinin bir olcusudur.
C
Bir bardak suyu oluşturan moleküllerin ortalama hareket enerjilerinin toplamıdır.
D
Bir su molekülünün ortalama hareket enerjisidir.
Soru 5
Buz-su karışımı ile dolu bir beherglas ısıtılıyor. Termometredeki sıcaklık göstergesi ne zaman yükselmeye başlar?

A
Buz ilave ettikten sonra
B
Isı verildiği anda
C
Buzların bir kısmını beherglastan aldıktan sonra
D
Buzun tamamı eridikten sonra
Soru 6
Şekilde görüldüğü gibi sıcaklıkları aynı, miktarları farklı suların bulunduğu uç ayrı kaba oda sıcaklığında özdeş K, L, M yumurtaları konuluyor. Isı alışverişi bittiğinde yumurtaların sıcaklıkları arasında nasıl bir ilişki gözlenir?

 

A
K = L = M
B
K > L = M
C
K < L < M
D
K > L > M
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir maddenin farklı kütlelerinden, kütlesi büyük olanın öz ısısı daha büyüktür.
B
Bir maddenin taneciklerinin toplam hareket enerjisi ne kadar fazla ise taneciklerin arasındaki çekim kuvveti de o oranda azdır.
C
Madde katı haldeyken taneciklerin arasındaki çekim kuvveti, sıvı haldekine göre daha büyüktür.
D
Aynı ortamda bulunan maddelerin sıcaklıklarını farklı hissetmemizin sebeplerinden biri o maddelerin öz ısılarındaki farklılıktır.
Soru 8
Çiviyi çakarken çekiçle çiviye vurduğumuzda çivinin ısınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Çiviyi oluşturan taneciklerin hareket enerjileri azalmıştır.
B
Çiviyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisi artmıştır.
C
Mekanik enerji ısıya dönüşmüştür.
D
Çiviyi oluşturan taneciklerin ortalama hareket enerjileri artmıştır.
Soru 9
Meyve suyu, saf sudan daha düşük sıcaklıkta donar. Aşağıdaki olayların hangisinde aynı kural geçerlidir?

A
Gollerde buzlanmanın yüzeyden başlaması
B
Buzlanmayı önlemek için yollara tuz atılması
C
Kışın araba lastiklerinin geçtiği yerlerdeki karın çabuk erimesi
D
Suyun buz haline geçerken hacminin artması
Soru 10
Filiz deneyde, şekildeki gibi özdeş kaplara birer litre su, yağ ve alkol koymuştur. Daha sonra tüm kapları özdeş ısıtıcılarda ısıtmaya başlamıştır. Bu sıvıların içerisine termometre daldırmış ve aynı süre sonunda sıcaklık değerlerini ölçmüştür. Deney düzeneği aşağıdaki hipotezlerden hangisini test etmek için kurulmuş olabilir?

A
Kabın tabanı ne kadar geniş olursa su da o kadar kısa surede kaynar.
B
Kaba konulan sıvı miktarı arttıkça sıvıların kaynama suresi uzar.
C
Kaynama suresi sıvının cinsine bağlıdır.
D
Kaynama suresi ocağın verdiği ısı miktarına bağlıdır.
Soru 11
Filiz deneyde, şekildeki gibi özdeş kaplara birer litre su, yağ ve alkol koymuştur. Daha sonra tüm kapları özdeş ısıtıcılarda ısıtmaya başlamıştır. Bu sıvıların içerisine termometre daldırmış ve aynı süre sonunda sıcaklık değerlerini ölçmüştür. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bu araştırmadaki kontrol edilen değişkenlerdir? I. Kaplara konulan sıvı miktarı II. Sıvıların kaynama suresi III. Ocakların verdiği ısı miktarı IV. Kapların büyüklükleri

A
I ve II
B
Yalnız IV
C
I, III ve IV
D
II ve IV
Soru 12
Sobanın sıcaklığı 400 oC’a ulaştığında, üzerine koyduğumuz çaydanlıktaki su hangi sıcaklıkta kaynar?

A
100 oC’un çok altında bir sıcaklıkta kaynar.
B
Su 400 oC’ta kaynar.
C
Su 100 oC’ta kaynar.
D
Kaynama sıcaklığı hakkında kesin bir şey söylenemez.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi asal gazların özelliklerindendir?

A
Kararlı değillerdir
B
Gaz halinde bulunmazlar
C
Yoğunlukları çok büyük değerler alır
D
Hiçbir elementle bileşik yapmazlar
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi ametallerin özelliklerinden değildir?

A
Elektrik akımını iletirler
B
Kırılgandırlar
C
Tel ve levha haline gelmezler
D
Elektrik akımını iletmezler
Soru 15
Filiz deneyde, şekildeki gibi özdeş kaplara birer litre su, yağ ve alkol koymuştur. Daha sonra tüm kapları özdeş ısıtıcılarda ısıtmaya başlamıştır. Bu sıvıların içerisine termometre daldırmış ve aynı süre sonunda sıcaklık değerlerini ölçmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu araştırmadaki bağımlı değişkendir?

A
Sıvıların son sıcaklıkları
B
Ocakların verdiği ısı miktarı
C
Kaplara konulan sıvı miktarı
D
Kapların büyüklükleri
Soru 16
Aşağıdaki çizelgede K, L, M ve N maddelerinin kaynama sıcaklıkları verilmiştir.            Çizelgedeki maddelerden oluşan 101 oC’taki karışım, şekildeki gibi, sıcaklıkları farklı olan tüplerden geçiriliyor.          Deney sonucunda, tüplerde hangi madde toplanır?

A
I-K, II-L, III-N, IV-M
B
I-L, II-M, III-N, IV-K
C
I-L, II-K, III-M, IV-N
D
I-M, II-N, III-K, IV-L
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi metallerin özelliklerinden değildir?

A
Birbirleri ile yaptıkları karışımları alaşım denir
B
Kırılgandırlar
C
Tel ve levha haline getirilirler
D
Elektrik akımını iletirler
Soru 18
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Isınma-soğuma grafiklerindeki yatay çizgiler o zaman aralığında maddenin çevresinden ısı alıp vermediğini ifade eder.
B
Buharlaşma ısısının büyük olması o maddenin taneciklerinin arasındaki çekim kuvvetinin fazla olduğu anlamına gelir.
C
Saf bir maddenin katı halden sıvı hale geçerken sıcaklığı artar.
D
Bir maddenin erime ısısı o maddenin donma ısısından farklıdır.
Soru 19
Filiz deneyde, şekildeki gibi özdeş kaplara birer litre su, yağ ve alkol koymuştur. Daha sonra tüm kapları özdeş ısıtıcılarda ısıtmaya başlamıştır. Bu sıvıların içerisine termometre daldırmış ve aynı süre sonunda sıcaklık değerlerini ölçmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu araştırmadaki bağımsız değişkendir?

A
Kapların büyüklükleri
B
Kaplara konulan sıvı miktarı
C
Sıvıların son sıcaklıkları
D
Ocakların verdiği ısı miktarı
Soru 20
Bir öğrenci, saf maddelerin donma sıcaklığının ayırt edici bir ozellik olduğunu göstermek istiyor. Bunun için erime sıcaklığı 52 oC olan X maddesi ve 78 oC olan Y maddesini alıyor. Bu öğrenci, aşağıdaki deneylerden hangisini yaparsa farklı maddelerin farklı sıcaklıklarda donduğunu en iyi gözler?

A
X ve Y maddelerini ayrı tüplerde eriterek donmaya başladıkları sıcaklıkları ölçme.
B
Donma sıcaklığında bulunan X ve Y’nin donma sırasında dışarıya verdikleri ısıyı ölçme.
C
Erimiş haldeki Y’nin donmaya başladığı sıcaklığı ölçme.
D
Bir tüpte X maddesini eriterek erimenin başladığı sıcaklığı ölçme.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön