8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
18. yüzyılda Fransa’nın toplumsal yapısı üç temel sınıfa ayrılmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan birisi değildir?

A
Burjuva ve köylülerden oluşan halk sınıfı,
B
Kilise veya din adamlarından oluşan ruhban sınıfı,
C
Geniş topraklara ve ayrıcalıklara sahip asiller sınıfı,
D
Bilim adamlarında oluşan Aristokratlar sınıfı,
Soru 2
Mustafa Kemal’in görev aldığı ilk askeri faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trablusgarp Savaşı
B
Balkan Savaşları
C
31 Mart Olayı
D
Picardie (Pikardi) Manevraları
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendinin yaptığı mesleklerden birisi değildir?  

 

A
Tüccarlık
B
Subaylık
C
Katiplik
D
Denizcilik
Soru 4
Doğu Karadeniz de bir Rum devleti kurmayı hedefleyen zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mavri Mira Cemiyeti
B
Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
C
Pontus Cemiyeti
D
İngiliz Muhipler Cemiyeti
Soru 5
18.Yüzyılda Avrupa’da yaşanan aydınlanma sürecinin sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenebilir?

A
Yüzyıl Savaşları
B
Sömürgecilik yarışı
C
Fransız İhtilali
D
Haçlı Seferleri
Soru 6
I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?    

 

A
Avusturya-Macaristan
B
Rusya
C
İtalya
D
Almanya
Soru 7
Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A
İngiliz Muhipler Cemiyeti
B
Kilikyalılar Cemiyeti
C
İslam Teali Cemiyeti
D
Kürt Teali Cemiyeti
Soru 8
Dünyada ulusal devletler kurma anlayışı hangi olayla başlamıştır?  

 

A
Fransız İhtilali
B
Rönesans Hareketleri
C
Reform Hareketleri
D
Coğrafi Keşifler
Soru 9
Osmanlı Devleti dağılma hâlindeki toplulukları birtakım yeniliklerle bir arada tutmak için 3 Kasım 1839da aşağıdaki fermanlardan hangisini ilan etmiştir?

A
Tanzimat Fermanı
B
Düyun-u Umumiye Fermanı
C
Meşrutiyet Fermanı
D
Islahat Fermanı
Soru 10
Mustafa Kemal’in katıldığı hangi savaşta teşkilatlandırıcı-örgütleyici kişilik özelliğinin ön plana çıkmasını ve onun halk tarafından tanınmasına katkı sağlamıştır?

A
31 Mart Olayı
B
Çanakkale Savaşı
C
Trablusgarp Savaşı
D
Balkan Savaşları
Soru 11
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milli Kongre Cemiyeti
B
Redd-i İlhak Cemiyeti
C
Trakya Paşaeli Cemiyeti
D
Kilikyalılar Cemiyeti
Soru 12
“Mustafa Kemal’in eğitim hayatında, pedagojik ilkeleri bilen ve uygulayan bir öğretmenle karşılaşmış olması yenilikçi, özgürlükçü olmasında, okuma sevgisi ve araştırmacılığının gelişmesinde etkili olmuştur.”Yukarıdaki anlatımda hangi okula vurgu yapılmıştır?

A
Selanik Mülkiye Rüştiyesi
B
Selanik Askeri Rüştiyesi
C
Manastır Askeri İdadisi
D
Şemsi Efendi İlkokulu
Soru 13
“Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir gün“Aranızda kimler kendine güveniyorsa ayağa kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa, kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı. “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi o idi.” Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır?  

 

A
Çok yönlülük
B
İleri görüşlülük
C
Liderlik
D
Teşkilatçılık
Soru 14
Ege bölgesinin işgal edilmesinde Yunanlılara yardım etmek amacıyla Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pontus Cemiyeti
B
Mavri Mira Cemiyeti
C
Kürt Tali Cemiyeti
D
İngiliz Muhipler Cemiyeti
Soru 15
Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

A
Kafkas
B
Çanakkale
C
Suriye
D
Kanal
Soru 16
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır?

A
Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.
B
İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek yerleri işgal edebilecektir.
C
Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
D
Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz?

A
İngiltere
B
Avusturya-Macaristan
C
Osmanlı Devleti
D
Almanya
Soru 18
18. Yüzyılda Avrupa’da toplumsal hayatta aşağıdakilerden hangisi gözlenmemiştir?  

 

A
Halka açık dersler ve sergiler bilim zevkini toplumsal tabana yayıyordu.
B
Hemen her sınıftan insan, ortaya konan bilimsel sonuçları büyük bir hayranlıkla takip ediyordu.
C
Eleştirel düşünce ve akıl, bilimsel sorunlar yanında siyasal ve sosyal tüm kurumlara uygulanmaya ve kilisenin otoritesini artırmaya başladı.
D
Aydınlanmacı düşünürlerin çabaları‑ halkın bilinçlenmesini, mutluluk ve özgürlük isteklerini artırdı.
Soru 19
Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?  

 

A
Meşrutiyetin ilanı
B
Fransız ihtilali
C
31 Mart olayı
D
Coğrafi keşifler
Soru 20
Mustafa Kemal’in küçük yaşta yaşadığı bazı olaylar onun daha mücadeleci olmasında etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylardan birisidir?

A
Küçük yaşta babasını kaybetmesi,
B
Farklı okullarda okuması,
C
Çok uluslu bir ortamda yetişmesi,
D
Dayısının yanında çiftlik işleriyle uğraşması,
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön