TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinin sonuçlarından birisi aşağıdakilerden hangisi değildir?

A
Kuva-ı milliye birliklerinin kurulması
B
Milli cemiyetlerin oluşması
C
Rusya’da rejim sorunu çıkması
D
Redd-i İlhak Cemiyeti’nin kurulması
Soru 2
Hangisi Kurtuluş Savaşından önce kurulan Milli Cemiyetlerin özelliklerinden biri değildir?

A
İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir.
B
Hakim olan anlayış Türklük duygusudur.
C
İzmir’in işgaliyle silahlı mücadeleye başlamışlardır.
D
Bölgesel amaçlı olarak kurulmuşlardır.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden birisi değildir?

A
Pontus Rum Cemiyeti
B
Mavri Mira Cemiyeti
C
Etnik-i Eterya Cemiyeti
D
Teali İslam Cemiyeti
Soru 4
Seçeneklerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Almanyanın yanında giriş nedenlerinden biri değildir?

A
Yeni sömürgeler kazanma düşüncesi
B
İttihat ve Terakki’nin Alman hayranlığı
C
Siyasal yalnızlıktan kurtulma düşüncesi
D
Kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nde Türk Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ortaya koymaktadır?

A
Milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
B
Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
C
Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır.
D
Sivas Kongresi için her ilden halkın güvenini kazanmış üç delege seçilecektir.
Soru 6
Cumhuriyetin ilanından önce gerçekleşen inkılap hangisidir?

A
Halifeliğin kaldırılması
B
Saltanatın kaldırılması
C
Medeni Kanun’un kabulü
D
Soyadı Kanunu’nun kabulü
Soru 7
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ekonomi alanında yapılmıştır?

A
Aşar vergisinin kaldırılması
B
Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
C
Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
D
Halifeliğin kaldırılması
Soru 8
Mondros Ateşkes Antlaşmasındaki hangi madde Türklerin çoğunlukta olsalar bile işgal edilebilir hale getirmiştir?

A
Her türlü haberleşme araç ve gereçlerine İtilaf Devletleri’nin el koymaları,
B
Güvenlik gerekçesiyle istedikleri yerleri işgal edebilme hakkına sahip olmaları,
C
Boğazların yönetiminin İtilaf Devletleri’ne terk edilmesi,
D
İran ve Kafkasya’daki birliklerin geri çekilmesi,
Soru 9
Yeni Türkiyenin sınırları ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle çizilmiştir?

A
Erzurum Kongresi’yle
B
Amasya Genelgesi’yle
C
Sivas Kongresi’yle
D
Misak-ı Milli’yle
Soru 10
Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi Atatürk zamanında kurulmamıştır?

A
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B
Serbest Cumhuriyet Fırkası
C
Demokrat Parti
D
Cumhuriyet Halk Partisi
Soru 11
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi kadın-erkek eşitliği ile ilgili değildir?

A
Tek eşle evliliğin zorunlu olması,
B
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi,
C
Her ailenin bir soyadına sahip olması,
D
Kadınların mirastan erkeklerle eşit pay verilmesi,
Soru 12
Mirastan kadın ve erkeğin eşit pay alması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A
Medeni Kanun’un kabulünün
B
Kılık-kıyafette düzenlemeler yapılmasının
C
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin
D
Kapitülasyonların kaldırılmasının
Soru 13
İzmir’in işgalinden önce Yunanlıların, İzmir ve çevresindeki Rum nüfusunun Türklerinkinden fazla olduğunu gösteren belgeler yayınlamalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İzmir’in işgaline gerekçe oluşturmak
B
Batı Trakya sorununu çözmek
C
Türkleri savaş suçlusu olarak göstermek
D
Mustafa Kemal’in çalışmalarını engellemek
Soru 14
Cumhuriyet döneminde köylü ve çiftçileri rahatlatmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

A
Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik,
B
Aşar vergisinin kaldırılması,
C
Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması,
D
Soyadı Kanunu’nun kabulü,
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisinde İstanbul Hükümeti ilk kez Temsil Heyeti’nin hukuken varlığını tanımıştır?

A
Erzurum Kongresi’nde
B
Amasya Genelgesi’nde
C
Amasya Görüşmeleri’nde
D
Sivas Kongresi’nde
Soru 16
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi hiçbir zaman uygulanamamıştır?

A
Sevr Antlaşması
B
Mudanya Ateşkes Antlaşması
C
Gümrü Antlaşması
D
Ankara Antlaşması
Soru 17
I. Dünya Savaşı’ndan yenik olarak çıkan İttifak devletleri ile barış antlaşması yapılmasına rağmen Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında hemen antlaşma yapılmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Devleti’ni paylaşma konusunda anlaşamamaları,
B
Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni desteklemesi,
C
Osmanlı Devleti’nin diğerlerinden daha güçlü olması,
D
Osmanlı Devleti’nin Müslümanları temsil etmesi,
Soru 18
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi diğerlerinden sonra yapılmıştır?

A
Miladi Takvimin kabulü
B
Şapka Kanunu’nun kabulü
C
Soyadı Kanunu’nun kabulü
D
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi 20 Ocak 1921’de kabul edilen Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasasın temel maddelerinden birisi değildir?

A
Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.
B
TBMM güçler ayrılığı esasını benimsemiştir.
C
Meclis başkanı hükümetinde başkanıdır.
D
Türkiye Devleti, TBMM tarafından yönetilir.
Soru 20
Aşağıdaki bilgilerden hangisi Sivas Kongresi ile ilgili değildir?

A
Erzurum Kongresi kararlarının aynen kabul edilmesi
B
Manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedilmesi
C
Misak-ı Milli kararlarının Osmanlı Meclisi’nce kabul edilmesi
D
Yararlı cemiyetlerin birleştirilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön