8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile; Lozanda kurulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılarak yetkileri Türkiye'ye devredilmiştir. Bunun yanında Türkiye'nin Boğazlarda askeri tahkimat kurması da kabul edilmiştir. Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili,

I. Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki etkinliğini artırmıştır.

II. İstanbul'un ve Boğazların güvenliğini tehlikeye düşürmüştür.

III. Boğazların ticari önemini kaybetmesine neden olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
Soru 2
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Türkiye'nin kendi güvenliğini garanti altına alma yönünde yaptığı çalışmalardan değildir?

A
Balkan Antantı
B
Sadabat Paktı
C
Boğazlar Sözleşmesi
D
Kadınların milletvekili seçimlerine
Soru 3
Atatürk, yeni Türk Devleti'nin dış politikasını; "Yurtta barış! dünyada barış" diyerek özetlemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?

A
1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olunmasının
B
Şeyh Sait İsyanı'nın bastırılmasının
C
Menemen Olayından sonra çok partili hayata geçme girişimine ara verilmesinin
D
1926'da İsviçre'den Medeni Kanun'un alınmasının
Soru 4
Atatürk dış politikada,

I. Ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmeme

II. Milli sınırlarımız içinde varlığımızı koruma

III. Yurtta ve dünyada barışı koruma ilkelerini esas almıştır.

Bu ilkelerden hangisi ya da hangileri, Atatürk'ün yayılmacı politikalara karşı olduğunu gösterir?

A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
Soru 5
“Atatürk, istiklal hissi taşıyan bütün milletler için ölmez bir semboldür.”
Alman basınının ileri sürdüğü yukarıdaki düşünceye göre, Atatürk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Evrensel fikirlere sahip olduğu
B
Türkiye'nin yalnız ekonomik çıkarlarını gözettiği
C
Saltanat yönetimi ile birlikte hareket ettiği
D
Halkın yönetime katılmasına karşı olduğu
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde yer almamıştır?

A
Boğazlar Türkiye tarafından silahlandırılabilecektir.
B
Ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçecektir.
C
Boğazlar, başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir.
D
Savaş gemileri Boğazlardan Türkiye'nin kontrolünde geçecektir.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemin deki dış sorunlardan biri değildir?

A
Musul sorunu
B
Hatay sorunu
C
Nüfus mübadelesi
D
Kıbrıs sorunu
Soru 8
1991 yılında SSCB'nin dağılması soğuk savaş dönemini sona erdirmiş, yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi SSCB'nin dağılmasıyla ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

A
Birlikten ayrılan ülkeler Varşova Paktını kurdular
B
Birlikten ayrılan ülkeler bağımsız devletler topluluğunu kurdular
C
Nato dünyada barış ve güvenliği sağlama görevini üstlendi
D
ABD'nin dünya siyasetindeki gücü arttı
Soru 9
I. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası sorunları görüşmek üzere Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?

A
Tarafsız devletlerin savaşa sokulmasının
B
Yenilen devletlerin yeniden güç kazanmasının
C
Devletler arasında gizli ittifaklar kurulmasının
D
Devletler arası sorunların barış yoluyla çözülmesinin
Soru 10
Atatürk, Türkiye'nin komşuları ile birlikte geçmişin kötü anılarını unutarak barış içinde yaşamasını, dış siyasetin temellerinden biri saymıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi,
Atatürk'ün bu politikası doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

A
Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
B
Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
C
Balkan ve Ortadoğu devletleri ile ittifak anlaşmaları yapılması
D
Osmanlı Devleti'nden kalan borçların taksitler halinde ödenmesi
Soru 11
Bağımsız Hatay Devleti'nin Millet Meclisi, 29 Haziran 1939'da, Türkiye'ye katılma kararı almıştır. Hatay Millet Meclisinin bu şekilde karar alması aşağıdakilerden hangisini göstermez?

A
Türkiye ile bütünleşmek istediklerini
B
Hatay'da birçok Türk'ün yaşadığını
C
Hatay'ın çıkarları ile Türkiye'nin çıkarlarının örtüştüğünü
D
Fransa'nın dış politikada başarılı olduğunu
Soru 12
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile;

. Lozanda oluşturulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, yetkileri Türkiye’ye devredilmiştir.

. Türkiye’nin Boğazları silahlandırması kabul edilmiştir.

. Boğazların ticaret gemilerine açık olması kabul edilirken savaş gemileri için bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin sonuçlarından biri olamaz?

A
Türkiye’nin güvenliğinin artması
B
Boğazların dış tehditlere açık hale gelmesi
C
Lozan Antlaşmasında Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlayan bazı hükümlerin kalkması
D
Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki saygınlığının artması
Soru 13
Atatürk, hasta yatağında "... Bu milli meselemizin dostça tedbirlerle müspet neticeye ulaştırılmasından dolayı duyulan sevinç yerindedir." demiştir.
Atatürk bu sözü aşağıdaki gelişmelerin hangisi için söylemiş olabilir?

A
Balkan Antantı'nın imzalanması
B
Musul sorununun çözülmesi
C
Hatay'da bağımsız bir devletin kurulması
D
Sadabat Paktı'nın imzalanması
Soru 14
Lozan Antlaşması'nda Boğazların Türkiye'nin egemenliğine bırakılmasına karşı çıkan Avrupalı devletler, 1936 yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde bu tutumlarından vazgeçerek Boğazlarda Türkiye'nin egemen olmasını benimsemişlerdir.
Avrupa devletlerinin Boğazların yönetimi konusunda fikir değiştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Fransa'da ekonomik sıkıntıların baş göstermesi
B
Türkiye'nin barışçı bir politika izlemesi
C
Türkiye'de yenilik hareketlerinin tepkiyle karşılanması
D
Türkiye'nin dış borçlarını ödemekte zorlanması
Soru 15
Boğazlar hususunda Türkiye bir çok defa bir çok ülkeyle antlaşmalar imzalamıştır. Bu antlaşmalar içerisinde Boğazlar komisyonunun kaldırılarak boğazların savunmasının Türkiye'ye bırakıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Montrö boğazlar sözleşmesi
B
Londra boğazlar sözleşmesi
C
Lozan antlaşması
D
Ankara antlaşması
Soru 16
“Atatürk, Türkiye'nin emniyetini amaçlayan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış istikameti, bizim daima prensibimiz olacaktır." demiştir.
Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki sözlerden hangisiyle dış politikada belirleyici bir ilke haline gelmiştir?

A
Yurtta barış, dünyada barış.
B
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
C
Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
D
Bizim açık ve uygulanabilir gördüğümüz siyaset, milli siyasettir...
Soru 17
Lozan Konferansı'nda Türkiye Irak sınırı görüşülürken Türk heyeti, "halkın çoğunluğunun Türk olması" nedeniyle, Musul ve Süleymaniye bölgelerinin Türkiye sınırları içerisinde kalması gerektiğini öne sürmüştür.
Türk heyetinin bu görüşü aşağıdakilerden hangisine destek verebileceğini gösterir?

A
Bölgenin Irak yönetimine bırakılmasına
B
Bu bölgede halkoylaması yapılmasına
C
Barışın korunması için her türlü haklardan vazgeçilmesine
D
Musul ve Süleymaniye konusunda İngiltere'nin görüşlerine saygı duyulacağına
Soru 18
Refit Cevat Ulunay Alemdar gazetesinde çıkan yazısının bir bölümünde: “Osmanlı İmparatorluğu İngiltere’ye yanaştıkça daima kazanmış, uzaklaştıkça kaybetmiştir. Bizim için yol İngiltere’nin açacağı yoldur.” demiştir. (19 Aralık 1918)
Alemdar Gazetesinde çıkan bu yazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?

A
Atatürkçü milli dış politika ile bağdaşmamaktadır.
B
Bağımsız Türkiye özlemini belirtmektedir.
C
Dış politikada eşitlik ilkesine önem vermiştir.
D
Yurtta barış, dünyada barış ilkesini benimsemiştir.
Soru 19
Aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan antlaşma Türkiye'nin doğu sınırlarını güvenlik altına almaya yönelik değildir?

A
İran
B
Afganistan
C
Irak
D
Bulgaristan
Soru 20
Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan 9 Şubat 1934'te "Balkan Antlantı”nı imzalamışlardır. Arnavutluk, İtalya'nın etkisi altında bulunduğundan; Bulgaristan ise, Makedonya konusunda Yunanistan ve Yugoslavya ile anlaşmazlık içinde olduğundan antanta katılmamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Barış görüşmelerinin savaş ihtimalini artırdığının
B
Antanta katılan devletler arasında siyasi sorunların çözülmüş olduğunun
C
Balkan Antantı'nın Türkiye'nin uluslar arası saygınlığını zedelediğinin
D
Bulgaristan’ın, Balkan Antantı'nın imzalanmasını desteklediğinin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön