TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Atatürk Dönemi’nde devlet düzeninde ve toplumsal alanda laikleşme süreci başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi devlet düzeninin laikleşmesiyle doğrudan ilgilidir?

A
Kılık kıyafetteki dinsel ve bölgesel farklılıklarının ortadan kaldırılması
B
1928’de anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin Kaldırılması
C
Teke ve zaviyelerin kapatılması
D
Mahkemelerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması
Soru 2
Yeni Türk Devleti'nin kabul etiği Medeni Kanun, İsviçre örnek alınarak hazırlanmıştır.
Bu durum İsviçre Medeni Kanunu’’nun;

I. Sorunlara pratik ve akılcı çözümler getirmesi

II. Çağdaş ve laik ilkelere uygun olması

III. Kavramların açık bir şekilde düzenlenmiş olması

Özelliklerinden hangisiyle ya da hangileriyle açıklanabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 3
Kabotaj Yasası ile Türk karasularında gemi işletme hakkı Türk vatandaşlarına bırakılmıştır.
Bu durum;

I. Bağımsızlık

II. Milliyetçilik

III. Devletçilik

Anlayışlarından hangilerini güçlendirmiştir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
Yalnız I
Soru 4
Yeni Türk Devleti’nin gerçekleştirmiş olduğu yeniliklerden biri de patrikhanenin ve konsoloslukların mahkeme kurma hakkının elerinden alınmasıdır. Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki alanların hangisindeki ayrılıklara son verildiği savunulabilir?

A
Eğitim
B
Ekonomi
C
Hukuk
D
Siyaset
Soru 5
İzmir İktisat Kongresi'nde kabul edilen Misak-ı İktisadi'de; "Büyük devletlerin ekonomik boyunduruğu altında kalmadan, kendi kaynaklarımızla ekonomik kalkınma gerçekleştirilmelidir." kararı yer almıştır. Buna göre yeni Türk Devleti’’nin ekonomide aşağıdaki yöntemlerden hangisini izlemesi beklenemez?

A
Kapitülasyonları yaygınlaştırarak gümrük gelirlerini azaltma
B
Sanayicileri teşvik edecek ulusal bankalar kurma
C
Hammaddesi yurt içinde olan sanayi daları kurma
D
Yabancıların kurduğu ekonomik tekelerden kaçınma
Soru 6
Atatürk döneminde “laik ve çağdaş eğitim” anlayışını yerleştirmek için bir dizi inkılap gerçekleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

A
Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın çıkarılması
B
Medreselerin kapatılması
C
Yabancı okulların mili eğitime bağlanması
D
Medeni Kanun’un kabul edilmesi
Soru 7

- Hafta sonu tatilinin Cumadan Pazara alınması

- Kabotaj Yasası’nın çıkarılması

- Sat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi

- Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

Yukarıdaki inkılâplardan kaç tanesi batı ile olan ilişkilerimizi geliştirme amacıyla yapılmıştır?

A
2
B
4
C
3
D
1
Soru 8
Öğrenim Birliği Yasası ile medreseler kapatılırken, azınlık okulları ve yabancı okular Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Geleneksel eğitim anlayışına bağlı kalındığına
B
Eğitimdeki uygulamalarda birlik sağlandığına
C
Kapitülasyon haklarına son verildiğine
D
Azınlık okullarının kapatıldığına
Soru 9
Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeyinin hızla ve ileriye dönük olarak değişmesine inkılap denir. Buna göre Atatürk döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin inkılâp özelliği taşıdığı söylenemez?

A
Arap harflerinin yerine Latin alfabesinin kullanılmaya başlanması
B
Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
C
Meclis hükümeti sisteminden kabine hükümeti sistemine geçilmesi
D
Mecellenin yerine Medeni Kanunun kabul edilmesi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş ve laik devletlerin görevleri arasında yer almaz?

A
Farklı inançların bir arada yaşamasın sağlamak
B
Toplumsal huzuru ve barışı sağlamak
C
İnancına bakılmaksızın herkese eşit yaklaşmak
D
Dindar ve Müslüman insanlar yetiştirmek
Soru 11
Türkiye 1946 yılına kadar hükümetler yeterince denetlenememiştir. Yukarıda bahsedilen olumsuzluk aşağıdakilerin hangisiyle giderilmiştir?

 

A
Halifeliğin kaldırılmasıyla
B
1924 Anayasası’nın ilan edilmesiyle
C
Yeni siyasi partilerin kurulmasıyla
D
Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
Soru 12
Atatürk ilke ve inkılâplarında aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?

A
Kalkınmada aklı ve bilimi rehber alma
B
Ulusal egemenliği geliştirmek
C
Amaca ulaşmak için her yolu deneme
D
Bağımsız devlet anlayışından taviz vermemek
Soru 13
Türkiye’de 1929’da yapılan düzenlemelerle koruyucu gümrük politikası uygulamasına geçilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yola ulaşılmak istenen hedeflerden biridir?

A
Yerli malı kullanımını artırmak
B
Ticaret yapılan devlet sayısını artırmak
C
İthal malların ülkeye girişini hızlandırmak
D
Kapitülasyonları yaygınlaştırmak
Soru 14

I. Ziraat Bankasının açılması

II. Aşar vergisinin kaldırılması

III. Kabotaj Kanunu’nun yayınlanması

Cumhuriyet döneminde görülen yukarıdaki uygulamalardan hangileri,, köylünün ekonomik koşullarını iyileştirme amacıyla yapılmıştır?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
Yalnız II
Soru 15
Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitimdeki hedeflerinden biri de ülkedeki okur - yazar oranını ve eğitimli nüfus oranını artırmaktır. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi doğrudan bu amaca yöneliktir?

A
Türk Tarih Kurumu’nun açılması
B
Üniversitelerin kurulması
C
Milet mekteplerinin açılması
D
Türk Dil Kurumu’nun açılması
Soru 16
Ekonomik kalkınmaya öncülük etmesi beklenen özel teşebbüsün bekleneni verememesi Yeni Türk Devletini aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?

A
Yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye
B
Devletçilik ilkesinin hayata geçirilmesine
C
Kapitülasyonları yaygınlaştırmaya
D
Dış borç alımına gidilmesi
Soru 17
Cumhuriyet döneminde yapılan inkılâpların kökleşmesi ve halkın belirli bir olgunluğa erişmesi için bir dizi tedbirler alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirler arasında yer alır?

A
Birinci beş yılık kalkınma planını hayata geçirme
B
Meclis hükümeti sisteminden Kabine Hükümetine geçme
C
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıma
D
Tek partili hayatı bir süre daha devam ettirme
Soru 18
Atatürk halkın dini duygularının kullanılarak sömürülmesine, bağnazlığın ve tutuculuğun yaygınlaşmasına şiddetle karşıydı. İnsanların batıl inanışlara göre değil, akıl ve bilimin rehberliğinde hareket etmesini istiyordu. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’’ün doğrudan bu görüşleri doğrultusunda yapılmış inkılaplardan biridir?

A
Şapka giymenin zorunlu olması
B
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
C
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
D
Anayasadan dini hükümlerin çıkarılması
Soru 19
Türk inkılabı kısa sürede, hızlı ve kapsamlı bir kültürel değişime ortam hazırlamıştır. Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Batı’nın kültürel değerlerinin aynen kabul edildiğine
B
Türk kültürünün geniş alanlara yayıldığına
C
Türk halkının benliğini yitirdiğine
D
Türk halkının yeniliklere açık olduğuna
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu’yla gerçekleştirilen yeniliklerden biri değildir?

A
Evlilikle ilgili yeni düzenlemelerin getirilmesi
B
Kadının ve erkeğin toplumsal alanda eşit kabul edilmesi
C
Kız ve erkek çocukları arasında miras eşitliğinin sağlanması
D
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön