8.Sınıf Atatürk’ün Ölümü Ve Sonrası Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ülkemizde madenlerimizin bilimsel olarak işletilmesi 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama (MTA) Enstitüsü'nün kurulması ile başlamıştır.
Bu durum Cumhuriyet Dönemi'nde aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir?

A
Sanayi alanında yabancı uzmanlardan yararlanılmasına
B
Çıkarılan madenlerin yurt dışına işlenmeden satılmasına
C
Doğal kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine
D
Enerji kaynaklarının aranmasına öncelik verilmesine
Soru 2

Ayla: Ülkemizde 1940’ta hastane sayısı 198’di. 1240 kişiye bir yatak düşüyordu.

Elif: 2006’da hastane sayısı 1205’e çıkmış, 401 kişiye bir yatak oranına ulaşılmıştır.

Ezgi: 1940’ta bir doktora 7420 kişi düşüyordu.

Özkan: 2006 yılında bir doktora 662 kişi düşmüştür.

Yukarıdaki çocukların ülkemizde aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verdikleri söylenebilir?

A
Sağlık hizmetlerindeki ilerlemeler
B
Bulaşıcı hastalıklar ile mücadeleler
C
ilaç sanayisindeki sorunlar
D
Tıp eğitimine verilen önem
Soru 3
I. Körfez Savaşı'nın sonunda Saddam Hüseyin'in baskısından kaçan yüz binlerce ıraklı, Türkiye'ye sığınmıştır. Bu mültecilerin vatanlarına geri dönünceye kadar geçen sürede barınma ve temel ihtiyaçları Türkiye tarafından karşılanmıştır.
Bu bilgilere dayanarak,

I. Türkiye, insan haklarının korunmasına önem veren bir ülkedir.

II. Türkiye, Körfez Savaşı'nda ekonomik kazanç elde etmiştir.

III. Türkiye, bölgesindeki sorunlara karşı duyarlı olduğunu göstermiştir.

Yorumlarından hangisi veya hangileri yapılabilir?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız l
D
I ve III
Soru 4
Türkiye'de,

• Resim ve müzik dersleri eğitimin bütün kademelerindeverilmektedir.

• İlk kez 1990 yılında açılan güzel sanatlar liselerinin sayısı günümüzde artırılmıştır.

Bu faaliyetlerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir?

A
Sanatçıların devlet güvencesi altına alınmasının
B
Toplumda estetik duyarlılığın yaygınlaştırılmasının
C
Bireylere bir sanat dalı ile uğraşma zorunluluğu getirilmesinin
D
Sanatçılara ayrıcalıklı bir konum kazandırmanın
Soru 5
ABD, İngiltere ve Sovyet Rusya'nın katıldığı Yalta Konferansı'nda, II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na katılmak için 1 Mart 1945'e kadar Almanya ve Japonya'ya savaş açmak şartı getirildi. Bunun üzerine Türkiye 23 Şubat 1945'te Japonya ve Almanya'ya savaş ilan etti.
Türkiye'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisini amaçladığını göstermektedir?

A
Savaşı geniş alanlara yaymayı
B
Japonya ve Almanya ile iyi ilişkiler kurmayı
C
Kaybettiği toprakları geri almayı
D
Dünya siyasetinde söz sahibi olmayı
Soru 6
Sovyetler Birliği'nin parçalanmasından sonra Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'da komünist rejimin yerine demokratik yönetimler kurulmuş, bu devletler ile Avrupa Birliği arasında ilişkiler gelişmiştir.
Bu durumun,

I. Sovyetler Birliği'nin dış politikada etkinliğinin azalması

II. Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinin hızlanması

III. Avrupa'da ekonomik gelişmenin durması

sonuçlarından hangisi veya hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız l
Soru 7
Ülkemizde toplumun farklı ırk, din ve mezheplerden oluştuğunu iddia ederek içte karışıklık çıkarmaya çalışan yasadışı örgütler, anarşi ve terör ortamı oluşturmaya çalışmaktadır.
Yasadışı örgütlerin bu faaliyetlerle öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları savunulabilir?

A
Ekonomik yönden kazanç elde etmeyi
B
Eğitim faaliyetlerini engellemeyi
C
Milli birlik ve beraberliği parçalamayı
D
İnsan haklarını geliştirmeyi
Soru 8
Türkiye'de demokrasiye geçilmesinde etkili olan faktörlerden bazıları şunlardır:  

Aynur: Eski rejime dönme tartışmalarının sona ermesi.

Esra: Kominizm rejimini yaymak isteyen Sovyet Rusya tehlikesine karşı demokratik devletlerle yakınlaşma isteği.

Onur: Halkın demokratik yönetimin gereklerini yerine getirecek olgunluğa erişmesi.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi veya hangilerinin sözleri, Türkiye'de demokrasiye geçilmesinde dış faktörlerin etkili olduğunu göstermektedir?

A
Aynur
B
Esra
C
Aynur ve Onur
D
Onur
Soru 9
Türkiye'de son yıllarda bor ve krom gibi bol miktarda bulunan madenlerin işleneceği sanayi kuruluşları kurulmasına yönelik projeler artmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin bu tutumunun gerekçeleri arasında gösterilebilir?

A
Anadolu'nun tarım bakımından verimli topraklara sahip olması
B
işlenmiş ürünün ham madde ticaretinden daha fazla gelir getirmesi
C
Doğal kaynakların hızla tükenmesi
D
Halkın çoğunluğunun şehirlerde yaşaması
Soru 10
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 19 Mayıs 1945'te, "Millet iradesinin, demokrasi yolunda ki gelişmesi devam edecektir." demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi İsmet İnönü'nün bu sözü doğrultusundaki gelişmeler arasında gösterilebilir?

A
Seçimlerde "açık oy, gizli sayım" uygulamasının benimsenmesi
B
Eğitimin her kademesinde öğrenci sayısının artması
C
Çok partili sisteme geçilmesi
D
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye olunması
Soru 11

• Türkiye, dünyada enerji kaynaklarının yaklaşık % 70'ini barındıran Orta Doğu ve Avrasya ülkelerine komşudur.

• Avrupa ülkeleri enerji kaynaklarının en önemli tüketicileri arasındadır.

Bu iki durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlaması beklenir?

A
Orta Doğu'nun güvenli bir bölge olmasına
B
Türkiye'nin jeopolitik öneminin azalmasına
C
Türkiye'de ekonomik sorunların çıkmasına
D
Türkiye'nin, Doğu ve Batı arasında bir enerji koridoru oluşturmasına
Soru 12
Sovyetler Birliği'nin parçalanmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile Türkiye arasında her alanda iyi ilişkiler kurulmuş, birçok konuda iş birliği yapılmıştır.
Bağımsızlığını kazanan bu devletlerin,

I. Toplumun çoğunluğunun Türklerden oluşması

II. Uzun yıllar komünizm rejimiyle yönetilmeleri

III. Doğal kaynaklar bakımından zengin olmaları özelliklerinden hangisi veya

hangilerinin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmelerini doğrudan kolaylaştırdığı söylenebilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız l
D
II ve III
Soru 13
Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı NATO adında ortak bir güvenlik sistemi kuran üye ülkeler, bu savunma teşkilatının, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ilkelerine sadık kalacağını ilan etmişlerdir.
Bu bilgilere dayanarak NATO'nun,

I. insan haklarının kısıtlanması

II. Yeni sömürgeler elde edilmesi

III. Dünyada barış sürecinin devam etmesi politikalarından

hangisi veya hangilerini benimsemesi beklenir?

A
Yalnız l
B
II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız III
Soru 14
Türkiye'nin sahip olduğu coğrafyanın bir savaş sırasında Avrupa, Asya ve Orta Doğu için büyük önem taşıması NATO'ya kabul edilme sini kolaylaştırmıştır.
Bu bilgilerde Türkiye'nin NATO'ya üye olmasında aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu vurgulanmıştır?

A
Ekonomik
B
Jeopolitik
C
Kültürel
D
Siyasal
Soru 15
Atatürk; “Galip devletler, yenilenlere barış koşullarını zorla kabul ettirirken bu ülkelerin etnik, jeopolitik ve ekonomik özelliklerini dikkate almamışlar, yalnız düşmanlık duygularının üstünde durmuşlardır. Böylelikle de bugün içinde yaşadığımız barış, ateşkesten öteye gidememiştir.”
Atatürk, I. Dünya Savaşı nın sonunda imzalanan barış antlaşmalarıyla ilgili değerlendirmeleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A
Galip devletler arasında çıkar çatışmaları yaşandığını
B
Lozan Antlaşması'nın değiştirilmesi gerektiğini
C
Kalıcı bir barış ortamı oluşturulamadığını
D
Azınlık sorunlarının köklü olarak çözüldüğünü
Soru 16
Türkiye, Avrupa ile bütünleşme yolunda bir politika takip etmektedir. Türkiye'nin,

I. Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlaması

II. Hukuk sisteminde Avrupa Birliği kriterlerine uygun düzenlemeler yapması

III. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyması

faaliyetlerinden hangilerinin bu politikanın bir gereği olduğu savunulabilir?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 17
Atatürk; “Avrupa’da çıkacak bir savaşın başlıca galibi ne İngiltere, ne Fransa, ne de Almanya’dır. Sadece Rusya’dır.”
II. Dünya Savaşı'ndan sonra aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Atatürk'ün 1932 yılında söylediği sözün doğruluğuna kanıt olarak gösterilebilir?

A
Sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanmaları
B
Türkiye'nin Sovyet Rusya'ya karşı ABD ile yakınlaşması
C
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması
D
Balkan ve Orta Avrupa devletlerinin Sovyet Rusya'nın denetimine girmesi
Soru 18
“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Bu sözleşmeyi imzalayan devletlerin yurttaşları, uğradıkları haksızlıklar nedeni ile kendi devleti veya diğer devletler aleyhine dava açma hakkına sahiptir.”
Yukarıda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili verilen bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
İnsan haklarının uluslararası yargı güvencesine alındığı
B
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açanların yurttaşlıktan çıkarıldığı
C
Türkiye'nin sözleşmeyi imzalayan ülkelerden biri olduğu
D
Avrupa'da insan hakları ihlallerinin arttığı
Soru 19
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk yurdunu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni iç ve dış düşmanlara karşı korumakla görevlidir.
Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri,

I. Yabancı devletlerin topraklarımıza saldırmaları

II. Terör örgütlerinin cumhuriyet rejimine karşı silahlı eylemler yapmaları

III. Sivil toplum örgütlerinin protesto gösterileri düzenlemeleri

durumlarından hangisi veya hangilerini önlemekle görevlidir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
Yalnız l
D
Yalnız II
Soru 20
II. Dünya Savaşı sonrasında başlayan Soğuk Savaş Dönemi'nde Doğu ve Batı blokları nükleer silahların gelişmesi yüzünden silahlı mücadeleden kaçınmışlardır.
Buna göre, II. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya savaşının çıkmamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Devletlerin gelişen silah teknolojisinin yıkıcı etkilerinden çekinmelerinin
B
Devletlerin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda temsil edilmesinin
C
Güçlü devletlerin savaşan devletlere ekonomik yaptırımlar uygulamalarının
D
Batı Bloğu'nda yer alan ülkelerde demokratik yönetimlerin gelişmesinin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön