8.Sınıf Uyanan Avrupa Ve Sarsılan Osmanlı Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sanayi İnkılabı ilk olarak hangi alanda gelişen makineleşme sonucu başlamıştır?

A
Tarım
B
Otomobil
C
Dokumacılık
D
Demir-çelik
1 numaralı soru için açıklama 
Yeni buluşların üretime uygulanması ile üretimde insan ve hayvan gücünün yerini makineler almaya başladı. Makineleşme ilk olarak İngiltere’de dokumacılık alanında uygulandı.
Soru 2
  1. yüzyılda Fransa’nın toplumsal yapısı üç temel sınıfa ayrılmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan birisi değildir?

 

A
Geniş topraklara ve ayrıcalıklara sahip asiller sınıfı,
B
Bilim adamlarında oluşan Aristokratlar sınıfı,
C
Kilise veya din adamlarından oluşan ruhban sınıfı,
D
Burjuva ve köylülerden oluşan halk sınıfı,
2 numaralı soru için açıklama 
18. yüzyılda Fransa’nın toplumsal yapısı üç temel sınıfa ayrılmıştı -Geniş topraklara ve ayrıcalıklara sahip asiller sınıfı, -Kilise veya din adamlarından oluşan ruhban sınıfı, -Burjuva ve köylülerden oluşan halk sınıfı. Bu üç sınıfın üstünde de kral ve ailesi geliyordu.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından birisi değildir?

A
Tarımsal üretimin artması,
B
Buharlı tren ile buharlı gemi, ulaşım ve iletişimi geliştirmesi,
C
İşçi sınıfının oluşması,
D
Köylerden kentlere göçlerin artması,
3 numaralı soru için açıklama 
Sanayi inkılabı, şehirlerde kurulan fabrikalarla hizmet sektörünü de geliştirdi. Köylerden kentlere göçleri artırdı. Fabrikalarda çalışan insanlar işçi sı- nıfını oluşturdu. Büyük şirketler kuruldu ve bankacı- lık sektörü gelişti. Buharlı tren ile buharlı gemi, ula- şım ve iletişimi geliştirdi. Kara yolu ve demir yolu yapımı hız kazandı.
Soru 4
“Sanayi ürünlerinin ekonomideki payı arttı. Makine gücü, üretimi hızlandırdı ve seri üretime geçildi. Artan üretimin ham madde ihtiyacı ve ürünlerin pazarlanması yeni bir sorun olarak ortaya çıktı.”Yukarıdaki anlatıma göre bu gelişmelerin sonucunda aşağıdakilerden hangisi hız kazanmıştır?

A
Demokratikleşme
B
Sömürgecilik
C
Ulusalcılık
D
Milliyetçilik
Soru 5
18.Yüzyılda Avrupa’da yaşanan aydınlanma sürecinin sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenebilir?

A
Haçlı Seferleri
B
Sömürgecilik yarışı
C
Yüzyıl Savaşları
D
Fransız İhtilali
5 numaralı soru için açıklama 
Yaşanan süreç Avrupa’da ihtilallerin çıkmasına, toplumsal ve siyasal yapıda demokratik gelişmelere zemin hazırladı. Fransız İhtilali, 18. yüzyılda Avrupa’da yaşanan bu gelişmelerin önemli bir sonucu olarak ortaya çıktı.
Soru 6
Aşağıdaki sınıflardan hangisi Halk sınıfını da yanına alarak Fransız İhtilalini başlatmıştır?

A
Burjuva sınıfı
B
Aydınlar sınıfı
C
Tüccarlar sınıfı
D
Ruhban sınıfı
6 numaralı soru için açıklama 
Aydınlar, halk kitlelerini ve köylüleri de yanına alarak bu düzeni değiştirmek istemiştir.
Soru 7
Fransız İhtilali sonucunda çok uluslu devletlerin parçalanmasında en etkili olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgürlük
B
Milliyetçilik
C
Eşitlik
D
Adalet
7 numaralı soru için açıklama 
Millî irade kavramının bir başka yansıması da milletlerarası düzenin bozulmasıdır. Alsace (Alsas) topraklarında bulunan ve halkının çoğunluğu Fransız olan birtakım prenslikler, 1790’da Fransa’ya katıldıklarını ilan ettiler. dünkü Alsace halkı millî iradesini bu yönde kullanmıştı. Aynı davranış bir yıl sonra, Papalık Devleti’ne bağlı olan Avignon (Avinyon) halkında da görüldü. Milliyetçilik olarak da adlandırılan bu anlayış, özellikle sınırları içinde çeşitli millî azınlıkları barındıran devletleri korkuttu. İşte bu korkular, Avrupa devletlerini Fransa ile çatışmaya sürükledi. Amaçları Fransa’da eski düzeni geri getirmekti.
Soru 8
Sanayi İnkılabı ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

A
Fransa
B
Osmanlı Devleti
C
İngiltere
D
Rusya
8 numaralı soru için açıklama 
Yeni buluşların üretime uygulanması ile üretimde insan ve hayvan gücünün yerini makineler almaya başladı. Makineleşme ilk olarak İngiltere’de dokumacılık alanında uygulandı. 1784’te James Watt’ın buluşuyla buhar gücünün bütün makinelere uygulanabilir olması yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Makineleşme ve diğer teknik gelişmeler, 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde İngiltere’ye diğer ülkeler karşısında büyük bir üstünlük kazandırdı.
Soru 9
“Yeni buluşların üretime uygulanması ile üretimde insan ve hayvan gücünün yerini makineler almaya başladı. Makineleşme ilk olarak İngiltere’de dokumacılık alanında uygulandı. 1784’te James Watt’ın buluşuyla buhar gücünün bütün makinelere uygulanabilir olması yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Makineleşme ve diğer teknik gelişmeler, 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde İngiltere’ye diğer ülkeler karşısında büyük bir üstünlük kazandırdı.”Yukarıdaki gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

A
Birinci Dünya Savaşı
B
Sanayi Devrimi
C
Fransız İhtilali
D
Kavimler Göçü
Soru 10
“Sanayisini yeni tekniklerle güçlendirip çağa uygun hâle getiremeyen ve Avrupa ile rekabet edemeyen Osmanlı Devleti’nde yerli sanayi gelişemedi. Osmanlı Devleti kalabalık nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla Avrupalı devletler için iyi bir ham madde ve pazar kaynağı olarak görüldü. Kapitülasyonlar nedeniyle pazarlarını Avrupa mallarına karşı koruyamadı. Zamanla Osmanlı Devleti, Batılı devletlerden borç almak zorunda kaldı. Verimli kullanılamayan bu borçlar ve borçların faizleri ödenemeyince 1881’de “Düyun-u Umumiye İdaresi” adını taşıyan kuruluş oluşturuldu.”Bu kuruluşun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı ekonomisini geliştirmek.
B
Osmanlı Devletinin borçlarının ödenmesini sağlamak.
C
Osmanlı Devletinin gelirini artırmak.
D
Osmanlı ekonomisine el koymak.
Soru 11
Fransız İhtilalinin temel siyasi dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsan ve Yurttaş Hakları
B
Sömürgecilik
C
Millî irade
D
Laiklik
11 numaralı soru için açıklama 
Fransa’da yaşanan bu gelişmeler yeni bir devlet anlayışı ve yeni bir dünya görüşü ortaya koyarak bir inkılaba dönüştü. Kökleşmiş siyasal ve sosyal düzeni yıkan bu inkılap, Fransa sınırlarını aşarak dünyaya yayıldı. Ancak beraberinde Fransa’ya karşı birtakım tepkiler de doğurdu. Bu tepkilerin temel nedeni, ihtilalin temel siyasi dayanağı olan “millî irade” kavramı oldu.
Soru 12
Filozof ve aydınların düşünceleri de Fransız İhtilali’ne zemin hazırlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A
Diderot (Didero)
B
Jean JacTues Rousseau (Jan Jak Russo),
C
John Locke (Jon Loçk)
D
Montesquieu (Montesku)
12 numaralı soru için açıklama 
Filozof ve aydınların düşünceleri de Fransız İhtilali’ne zemin hazırlamıştır. Montesquieu (Montesku), Jean JacTues Rousseau (Jan Jak Russo), Diderot (Didero) ve Voltaire (Volter) gibi Aydınlanma dağı’nın önemli insanlarının düşünce ve eserleri mevcut düzenin doğru ve adaletli olmadığını,daha iyi bir toplum düzeninin var olabileceğini göstermiştir.
Soru 13
Fransız İhtilalinin sonuçları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Fransız İhtilali’nin başarıya ulaşmasından sonra “Kurucu Meclis” oluşturma kararı alındı ve asillerin bütün ayrıcalıkları kaldırıldı.
B
Vergi adaleti yanında bütün vatandaşların askerî ve sivil memurluklara atanabilmesi sağlandı.
C
Egemenliğin millete ait olduğu, insanların eşit olduğu, hürriyet, mülkiyet ve güvenlik haklarının temel insan hakları olduğu, siyasal görüş ve dinî inançlarından dolayı hiç kimsenin kınanamayacağı kabul edildi.
D
Kilisenin bütün malları iade edilerek ayrıcalıkları artırıldı, laik anlayışın temelleri atıldı.
13 numaralı soru için açıklama 
Fransız İhtilali’nin başarıya ulaşmasından sonra “Kurucu Meclis” oluşturma kararı alındı ve asillerin bütün ayrıcalıkları kaldırıldı. Kilisenin de bütün malları devlet tarafından alınarak ayrıcalıkları kaldırıldı, laik anlayışın temelleri atıldı. 9ergi adaleti yanında bütün vatandaşların askerî ve sivil memurluklara atanabilmesi sağlandı. “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi” yayımlandı. Egemenliğin millete ait olduğu, insanların eşit olduğu, hürriyet, mülkiyet ve güvenlik haklarının temel insan hakları olduğu, siyasal görüş ve dinî inançlarından dolayı hiç kimsenin kınanamayacağı kabul edildi.
Soru 14
  1. Yüzyılda Avrupa’da toplumsal hayatta aşağıdakilerden hangisi gözlenmemiştir?

 

A
Aydınlanmacı düşünürlerin çabaları‑ halkın bilinçlenmesini, mutluluk ve özgürlük isteklerini artırdı.
B
Halka açık dersler ve sergiler bilim zevkini toplumsal tabana yayıyordu.
C
Hemen her sınıftan insan, ortaya konan bilimsel sonuçları büyük bir hayranlıkla takip ediyordu.
D
Eleştirel düşünce ve akıl, bilimsel sorunlar yanında siyasal ve sosyal tüm kurumlara uygulanmaya ve kilisenin otoritesini artırmaya başladı.
14 numaralı soru için açıklama 
18. yüzyıl, Avrupa’da bütün gözlerin doğanın ve insanın taşıdığı sırlara çevrildiği bir merak çağı- dır. Hemen her sınıftan insan, ortaya konan bilimsel sonuçları büyük bir hayranlıkla takip ediyordu. Halka açık dersler ve sergiler bilim zevkini toplumsal tabana yayıyordu. Eleştirel düşünce ve akıl, bilimsel sorunlar yanında siyasal ve sosyal tüm kurumlara uygulanmaya ve kilisenin otoritesini sarsmaya başladı. Aydınlanmacı düşünürlerin çabaları halkın bilinçlenmesini, mutluluk ve özgürlük isteklerini artırdı. Yaşanan süreç Avrupa’da ihtilallerin çıkmasına, toplumsal ve siyasal yapıda demokratik gelişmelere zemin hazırladı. Fransız İhtilali, 18. yüzyılda Avrupa’da yaşanan bu gelişmelerin önemli bir sonucu olarak ortaya çıktı.
Soru 15
18.Yüzyılda Avrupa’da daha çok hangi sınıflar arasında bir çatışma vardı?

A
Ruhban ve Halk sınıfları
B
Halk ve Aydınlar sınıfları
C
Aydınlar ve Ruhban sınıfları
D
Burjuva ve Aydınlar sınıfları
15 numaralı soru için açıklama 
Bankacı, tüccar ve sanayici gibi halk sınıfından zengin kimselerin oluşturduğu burjuvazi ve aydınlar, ekonomik güçleri olduğu hâlde sosyal ve siyasal hayatta aynı güç ve etkiye sahip değillerdi. Temel çatışma, burjuvazi ile asiller arasındaydı. Asillerin etkin oldu- ğu, eşitsizliğe ve ayrıcalıklara dayanan bir düzen vardı. Burjuvazi, halk kitlelerini ve köylüleri de yanına alarak bu düzeni değiştirmek istemiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön