8.Sınıf Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu’yla gerçekleştirilen yeniliklerden biri değildir?

A
Evlilikle ilgili yeni düzenlemelerin getirilmesi
B
Kız ve erkek çocukları arasında miras eşitliğinin sağlanması
C
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
D
Kadının ve erkeğin toplumsal alanda eşit kabul edilmesi
Soru 2
Ekonomik kalkınmaya öncülük etmesi beklenen özel teşebbüsün bekleneni verememesi Yeni Türk Devletini aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?

A
Yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye
B
Devletçilik ilkesinin hayata geçirilmesine
C
Kapitülasyonları yaygınlaştırmaya
D
Dış borç alımına gidilmesi
Soru 3
Türk inkılabı kısa sürede, hızlı ve kapsamlı bir kültürel değişime ortam hazırlamıştır. Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Türk halkının yeniliklere açık olduğuna
B
Türk kültürünün geniş alanlara yayıldığına
C
Batı’nın kültürel değerlerinin aynen kabul edildiğine
D
Türk halkının benliğini yitirdiğine
Soru 4
Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeyinin hızla ve ileriye dönük olarak değişmesine inkılap denir. Buna göre Atatürk döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin inkılâp özelliği taşıdığı söylenemez?

A
Meclis hükümeti sisteminden kabine hükümeti sistemine geçilmesi
B
Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
C
Mecellenin yerine Medeni Kanunun kabul edilmesi
D
Arap harflerinin yerine Latin alfabesinin kullanılmaya başlanması
Soru 5
Türkiye’de 1929’da yapılan düzenlemelerle koruyucu gümrük politikası uygulamasına geçilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yola ulaşılmak istenen hedeflerden biridir?

A
Yerli malı kullanımını artırmak
B
İthal malların ülkeye girişini hızlandırmak
C
Ticaret yapılan devlet sayısını artırmak
D
Kapitülasyonları yaygınlaştırmak
Soru 6
Atatürk halkın dini duygularının kullanılarak sömürülmesine, bağnazlığın ve tutuculuğun yaygınlaşmasına şiddetle karşıydı. İnsanların batıl inanışlara göre değil, akıl ve bilimin rehberliğinde hareket etmesini istiyordu. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’’ün doğrudan bu görüşleri doğrultusunda yapılmış inkılaplardan biridir?

A
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
B
Şapka giymenin zorunlu olması
C
Anayasadan dini hükümlerin çıkarılması
D
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
Soru 7

- Hafta sonu tatilinin Cumadan Pazara alınması

- Kabotaj Yasası’nın çıkarılması

- Sat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi

- Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

Yukarıdaki inkılâplardan kaç tanesi batı ile olan ilişkilerimizi geliştirme amacıyla yapılmıştır?

A
4
B
3
C
1
D
2
Soru 8
Yeni Türk Devleti'nin kabul etiği Medeni Kanun, İsviçre örnek alınarak hazırlanmıştır.
Bu durum İsviçre Medeni Kanunu’’nun;

I. Sorunlara pratik ve akılcı çözümler getirmesi

II. Çağdaş ve laik ilkelere uygun olması

III. Kavramların açık bir şekilde düzenlenmiş olması

Özelliklerinden hangisiyle ya da hangileriyle açıklanabilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız II
Soru 9
Cumhuriyet döneminde yapılan inkılâpların kökleşmesi ve halkın belirli bir olgunluğa erişmesi için bir dizi tedbirler alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirler arasında yer alır?

A
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıma
B
Birinci beş yılık kalkınma planını hayata geçirme
C
Tek partili hayatı bir süre daha devam ettirme
D
Meclis hükümeti sisteminden Kabine Hükümetine geçme
Soru 10
Öğrenim Birliği Yasası ile medreseler kapatılırken, azınlık okulları ve yabancı okular Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Kapitülasyon haklarına son verildiğine
B
Eğitimdeki uygulamalarda birlik sağlandığına
C
Azınlık okullarının kapatıldığına
D
Geleneksel eğitim anlayışına bağlı kalındığına
Soru 11
Atatürk Dönemi’nde devlet düzeninde ve toplumsal alanda laikleşme süreci başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi devlet düzeninin laikleşmesiyle doğrudan ilgilidir?

A
Kılık kıyafetteki dinsel ve bölgesel farklılıklarının ortadan kaldırılması
B
Mahkemelerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması
C
Teke ve zaviyelerin kapatılması
D
1928’de anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin Kaldırılması
Soru 12
Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitimdeki hedeflerinden biri de ülkedeki okur - yazar oranını ve eğitimli nüfus oranını artırmaktır. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi doğrudan bu amaca yöneliktir?

A
Türk Tarih Kurumu’nun açılması
B
Milet mekteplerinin açılması
C
Üniversitelerin kurulması
D
Türk Dil Kurumu’nun açılması
Soru 13
Yeni Türk Devleti’nin gerçekleştirmiş olduğu yeniliklerden biri de patrikhanenin ve konsoloslukların mahkeme kurma hakkının elerinden alınmasıdır. Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki alanların hangisindeki ayrılıklara son verildiği savunulabilir?

A
Hukuk
B
Eğitim
C
Ekonomi
D
Siyaset
Soru 14
Atatürk ilke ve inkılâplarında aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?

A
Ulusal egemenliği geliştirmek
B
Bağımsız devlet anlayışından taviz vermemek
C
Kalkınmada aklı ve bilimi rehber alma
D
Amaca ulaşmak için her yolu deneme
Soru 15

I. Ziraat Bankasının açılması

II. Aşar vergisinin kaldırılması

III. Kabotaj Kanunu’nun yayınlanması

Cumhuriyet döneminde görülen yukarıdaki uygulamalardan hangileri,, köylünün ekonomik koşullarını iyileştirme amacıyla yapılmıştır?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
Yalnız II
Soru 16
Atatürk döneminde “laik ve çağdaş eğitim” anlayışını yerleştirmek için bir dizi inkılap gerçekleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

A
Medeni Kanun’un kabul edilmesi
B
Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın çıkarılması
C
Medreselerin kapatılması
D
Yabancı okulların mili eğitime bağlanması
Soru 17
İzmir İktisat Kongresi'nde kabul edilen Misak-ı İktisadi'de; "Büyük devletlerin ekonomik boyunduruğu altında kalmadan, kendi kaynaklarımızla ekonomik kalkınma gerçekleştirilmelidir." kararı yer almıştır. Buna göre yeni Türk Devleti’’nin ekonomide aşağıdaki yöntemlerden hangisini izlemesi beklenemez?

A
Sanayicileri teşvik edecek ulusal bankalar kurma
B
Hammaddesi yurt içinde olan sanayi daları kurma
C
Yabancıların kurduğu ekonomik tekelerden kaçınma
D
Kapitülasyonları yaygınlaştırarak gümrük gelirlerini azaltma
Soru 18
Kabotaj Yasası ile Türk karasularında gemi işletme hakkı Türk vatandaşlarına bırakılmıştır.
Bu durum;

I. Bağımsızlık

II. Milliyetçilik

III. Devletçilik

Anlayışlarından hangilerini güçlendirmiştir?

A
I ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
Yalnız II
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş ve laik devletlerin görevleri arasında yer almaz?

A
Farklı inançların bir arada yaşamasın sağlamak
B
Toplumsal huzuru ve barışı sağlamak
C
İnancına bakılmaksızın herkese eşit yaklaşmak
D
Dindar ve Müslüman insanlar yetiştirmek
Soru 20
Türkiye 1946 yılına kadar hükümetler yeterince denetlenememiştir. Yukarıda bahsedilen olumsuzluk aşağıdakilerin hangisiyle giderilmiştir?

 

A
Yeni siyasi partilerin kurulmasıyla
B
1924 Anayasası’nın ilan edilmesiyle
C
Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
D
Halifeliğin kaldırılmasıyla
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön