8.Sınıf Sarsılan Osmanlı Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devletinin son dönemlerinde müslüman olmayanlara yeni haklar tanınmasına tepki olarak ortaya çıkan akım hangisidir?

A
Osmanlıcılık akımı
B
İslamcılık akımı
C
Batıcılık akımı
D
Türkçülük akımı
1 numaralı soru için açıklama 
Müslüman olmayanlara yeni haklar tanınmasına tepki olarak ortaya çıkıp güçlenen bir akımdır. Birinci ve İkinci Meşrutiyet dönemlerinde varlığını sürdürmüştür. Padişah İkinci Abdülhamit’in 1878’de meclisi tatil etmesinden sonraki dönem, İslamcılık akımının en etkili olduğu dönem olarak kabul edilir. Bu fikir akımını savunanlara göre İslamiyet, devlet ve toplum düzenlerinin en gelişmişi ve en yararlısıdır. Devleti kurtarmak için İslamiyet kuralları bütünüyle devlet ve toplum hayatına uygulanmalıdır. Halifelik makamı altında bütün İslam ülkeleri arasında birlik kurulmalıdır. Osmanlı padişahı aynı zamanda Müslümanların halifesi olduğu için kurulacak İslami birlik, Osmanlı Devleti’nin öncülüğünde olacak ve devleti eski güçlü ve saygın hâline kavuşturacaktır. Milliyetçi hareketlerin önlenememesi, 31 Mart İsyanı ve Arnavutluk İsyanı bu akımın gelişmesini engellemiştir. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nda Padişah’ın halife unvanıyla yayımladığı cihat fetvası Müslüman dünyada yeterli karşılığı bulamamış, bu fikir akımının çözüm olamayacağını ortaya koyarak etkinliğini yitirmesine neden olmuştur.
Soru 2
1876’da ilan edilen Kanun-u Esasi aşağıdaki düşüncelerden hangisini esas almıştır?

A
Türkçülük
B
Batıcılık
C
İslamcılık
D
Osmanlıcılık
2 numaralı soru için açıklama 
1876’da ilan edilen Kanun-u Esasi, Osmanlıcılık düşüncesini temel almıştır. Mebusan Meclisinde tüm Osmanlı unsurlarına temsil hakkı verilmiştir. Birinci Meşrutiyet’in kısa sürmesi ve milliyetçi isyanların devam etmesine bağlı olarak Osmanlıcılık akımı da etkinliğini yitirmiştir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşı’na girmesinin nedenlerinden birisi değildir?

A
Osmanlı Devleti’nin daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi.
B
Goben ve Breslav adlı Alman gemilerinin Rus limanlarını topa tutması .
C
Rusların Balkanlardan toprak istemesi.
D
Osmanlı Devleti’nin, Almanlar’ın savaşı kazanacağına inanması .
Soru 4
“Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı Milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Milliyetçiliğe dayalı hareketleri durdurup devletin bütünlüğünü sağlamayı düşünmüştür. Bu akıma göre Türk, Ermeni, Yahudi, Arnavut, Arap, Bulgar her topluluk Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak devletin yücelmesi için çalışacaktır. Osmanlı milletinin her parçası aynı hak ve sorumluluklara sahip, ayrıcalığı olmayan Osmanlı vatandaşı olacaktır. Bu düşünceyi hayata geçirmek için de meşruti yönetim zorunlu görülmüştür. Açılacak olan mecliste tüm soy ve inançlar temsil edilecektir. Sorunlar mecliste görüşülüp çözüme kavuşacak, ülke dışından kaynaklanan kışkırtmaların önüne geçilecektir. Tanzimat Fermanı (1839) ve ,Islahat Fermanı’nın (186) yayımlanması bu akımı destekleyen adımlardır.”Yukarıdaki paragrafta anlatılan akım hangisidir?

A
Batıcılık akımı
B
Türkçülük akımı
C
İslamcılık akımı
D
Osmanlıcılık akımı
Soru 5
Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?

A
Coğrafi keşifler
B
Fransız ihtilali
C
31 Mart olayı
D
Meşrutiyetin ilanı
5 numaralı soru için açıklama 
1789 Fransız İhtilali sonrasında yayılan milliyetçilik akımı da Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkiledi. Hoşgörüye dayalı millet sistemi, Müslüman olmayan topluluklara kendi kültürel kimliklerini koruma imkânı veriyordu. Bu imkân, aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin ortak bir kültür etrafında tek bir toplum hâlinde bütünleşmesini önlemişti. Bu durum, Müslüman olmayan topluluklarda bağımsızlık hareketleri doğurdu ve devleti parçalanma tehdidiyle karşı karşıya bıraktı.
Soru 6
  1. Dünya Savaşı öncesi devletler İtilaf ve İttifak olarak bloklaşmaya başladılar. Bu bloklaşmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Küçük devletlerin büyük devletlere karşı birleşmesi
B
Sömürgecilik yarışı
C
Ülkeler arası rejim çatışması
D
Ganimetlerin paylaşımı
Soru 7
I. Dünya Savaşı’nda, İtilaf Devletleri hem Rusya’ya yardım etmek hem de Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için hangi savaşı başlatmışlardır?

A
Çanakkale Savaşı
B
Kanal Harekatı
C
Irak Cephesi
D
Balkan Savaşı
Soru 8
I. Dünya Savaşı’ndan yenik olarak çıkan ülkeler ve savaş sonucunda imzaladıkları antlaşmalardan hangisi yanlış verilmiştir?

A
Osmanlı Devleti – Sevr antlaşması
B
Bulgaristan – Triyanon
C
Avusturya – Sen Jermen
D
Almanya – Versay Antlaşması
Soru 9
Düyun-u Umumiye İdaresi hangi amaçla kurulmuştur?

A
Ticari hayatı geliştirmek
B
Osmanlı dış borçlarını yapılandırmak
C
Osmanlıda ticareti geliştirmek
D
Kapitülasyonları uygulamak
9 numaralı soru için açıklama 
Sanayisini yeni tekniklerle güçlendirip çağa uygun hâle getiremeyen ve Avrupa ile rekabet edemeyen Osmanlı Devleti’nde yerli sanayi gelişemedi. Osmanlı Devleti kalabalık nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla Avrupalı devletler için iyi bir ham madde ve pazar kaynağı olarak görüldü. Kapitü- lasyonlar nedeniyle pazarlarını Avrupa mallarına karşı koruyamadı. =amanla Osmanlı Devleti, Batılı devletlerden borç almak zorunda kaldı. 9erimli kullanılamayan bu borçlar ve borçların faizleri ödenemeyince 1881’de “Düy€n-u 8mumiye İdaresi” adını taşıyan kuruluş oluşturuldu. Osmanlı Devleti’nin gelirlerinin büyük kısmı, yabancıların alacakları nedeniyle bu kuruluşun denetimine verildi.
Soru 10
Dünyada ulusal devletler kurma anlayışı hangi olayla başlamıştır?

A
Reform Hareketleri
B
Coğrafi Keşifler
C
Rönesans Hareketleri
D
Fransız İhtilali
Soru 11
Müslüman olmayan Osmanlı topluluklarının Müslümanlarla her yönden eşitliğini sağlamak amacıyla hangi ferman ilan edilmiştir?

A
Tanzimat Fermanı
B
Meşrutiyet Fermanı
C
Düyun-u Umumiye Fermanı
D
Islahat Fermanı
11 numaralı soru için açıklama 
Tanzimat Fermanı ile tanınan hakları yetersiz gören Avrupa devletlerinin baskısı ile 186’da “Islahat Fermanı” ilan edildi. Fermanın amacı, Müslüman olmayan Osmanlı topluluklarının Müslümanlarla her yönden eşitliğini sağlamaktı. Müslüman olmayanlara bütün devlet memurluklarına atanabilme ve İllüVtraVyon 1.3: Tanzimat 'önemi SadişaKlarından $bdülmecit’in SortreVi 14meclislere girebilme hakları tanındı. Müslüman olmayanların ibadet yeri ve okul açabilmeleri, din ve mezhebi yüzünden aşağılanmamaları, din değiştirmeye zorlanmamaları, bütün okullara ve askerî hizmete girebilmeleri, vergide Müslümanlarla eşit haklar Ferman’la güvence altına alındı. Ferman’la tanınan haklar Osmanlı toplumunu birleştirme amacını taşısa da Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine daha çok müdahale etmesine ve Hıristiyan toplulukların bağımsızlık hareketlerine dayanak oluşturdu.
Soru 12
Osmanlı Devletinin Milliyetçilik akımına karşı geliştirdiği akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlıcılık
B
Batıcılık
C
Türkçülük
D
İslamcılık
12 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı Milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Milliyetçiliğe dayalı hareketleri durdurup devletin bütünlüğünü sağlamayı düşünmüştür. Bu akıma göre Türk, Ermeni, Yahudi, Arnavut, Arap, Bulgar her topluluk Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak devletin yücelmesi için çalışacaktır. Osmanlı milletinin her parçası aynı hak ve sorumluluklara sahip, ayrıcalığı olmayan Osmanlı vatandaşı olacaktır. Bu düşünceyi hayata geçirmek için de meşruti yönetim zorunlu görülmüştür. Açılacak olan mecliste tüm soy ve inançlar temsil edilecektir. Sorunlar mecliste görüşülüp çözüme kavuşacak, ülke dışından kaynaklanan kışkırtmaların önüne geçilecektir. Tanzimat Fermanı (1839) ve ,slahat Fermanı’nın (186) yayımlanması Osmanlıcılık akımını destekleyen adımlardır. 1876’da ilan edilen Kanun-u Esasi, Osmanlıcılık düşüncesini temel almıştır. Mebusan Meclisinde tüm Osmanlı unsurlarına temsil hakkı verilmiştir. Birinci Meşrutiyet’in kısa sürmesi ve milliyetçi isyanların devam etmesine bağlı olarak Osmanlıcılık akımı da etkinliğini yitirmiştir. Balkan Savaşları sonunda Balkanlarda Osmanlı egemenliğinde hiçbir ulus kalmamış, bu gelişme üzerine Osmanlıcılık fikir akımı geçerlili- ğini tamamen kaybetmiştir.
Soru 13
Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında yapılmamıştır?

A
Paris Antlaşması
B
Londra Antlaşması
C
Atina Antlaşması
D
İstanbul antlaşması
Soru 14
Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha önce başlamıştır?

A
İç isyanlar ve ayaklanmalar
B
Kapitülasyonlar
C
Dış borçlar
D
Fermanlar
14 numaralı soru için açıklama 
Sanayisini yeni tekniklerle güçlendirip çağa uygun hâle getiremeyen ve Avrupa ile rekabet edemeyen Osmanlı Devleti’nde yerli sanayi gelişemedi. Osmanlı Devleti kalabalık nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla Avrupalı devletler için iyi bir ham madde ve pazar kaynağı olarak görüldü. Kapitü- lasyonlar nedeniyle pazarlarını Avrupa mallarına karşı koruyamadı. =amanla Osmanlı Devleti, Batılı devletlerden borç almak zorunda kaldı. 9erimli kullanılamayan bu borçlar ve borçların faizleri ödenemeyince 1881’de “Düy€n-u 8mumiye İdaresi” adını taşıyan kuruluş oluşturuldu. Osmanlı Devleti’nin gelirlerinin büyük kısmı, yabancıların alacakları nedeniyle bu kuruluşun denetimine verildi.
Soru 15
Osmanlı Devleti dağılma hâlindeki toplulukları birtakım yeniliklerle bir arada tutmak için 3 Kasım 1839’da aşağıdaki fermanlardan hangisini ilan etmiştir?

A
Islahat Fermanı
B
Düyun-u Umumiye Fermanı
C
Meşrutiyet Fermanı
D
Tanzimat Fermanı
15 numaralı soru için açıklama 
Dağılma hâlindeki toplulukları birtakım yeniliklerle bir arada tutmak için “Tanzimat Fermanı” ilan edildi (3 Kasım 1839). Bü- tün ülke halkı için ilan edilen ferman eşit haklar, mal ve can gü- venliği sağlama amacına yönelikti. Fermanda, daha iyi bir yönetim için yeni yasaların çıkarılacağı, vergi ve askerlik işlerinin dü- zene konacağı, yargılamanın yasalara uygun, açık ve adil olacağı belirtiliyordu. Din ve milliyetleri ne olursa olsun hak ve çıkarları eşitlenen topluluklardan bir Osmanlı milleti oluşturmaya çalışan Tanzimat Dönemi yöneticileri, iç ve dış etkenlerin engelleri nedeniyle başarıya ulaşamadılar. Yine de Tanzimat Fermanı demokratikleşme, laikleşme ve çağdaşlaşma çabalarına katkı sağlamıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön