Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçları arasında yer almaz?

A
İstanbul işgale uğramıştır.
B
İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı geçememişlerdir.
C
Birinci Dünya Savaşı uzamıştır.
D
Rusya’da ihtilal çıkmıştır.
Soru 2
Mustafa Kemal, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?

A
Sivas Kongresi
B
Havza Genelgesi
C
Amasya Genelgesi
D
Erzurum Kongresi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz?

A
Geçici bir hükûmet kurulması gerektiğini vurgulaması
B
Ulusal iradenin egemen kılınacağı kararını alması
C
Doğu Anadolu’daki direniş cemiyetlerini birleştirmesi
D
Vatanın bölünmezliğini kabul etmesi
Soru 4
Amasya Genelgesi'nde ilk defa iktidarın millete ait olduğu belirtilmiştir. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu ifadeyi kanıtlar?

A
Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
B
Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır.
C
İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir.
D
Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
Soru 5
Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin, İzmir'in Yunanlılarca işgali sırasında İşgal kuvvetlerine tek başına ateş açmış ve bu olayın sonucunda şehit edilmiştir. Hasan Tahsin'i n bu davranışının en önemli sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Yunanan askerlerine şahsi kin duyuyor olması
B
Yunanlılar tarafından aranan ve yakalanacak bir suçlu olması
C
İzmir'in işgaline tepki olarak
D
Doğum yeri olan Selanik'in işgal edilmiş olması
Soru 6
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı hâlde yürürlüğe girmemiştir?

A
Sevr Antlaşması
B
Lozan Antlaşması
C
Atina Antlaşması
D
Gümrü Antlaşması
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?

A
Devletin yeniden Avrupa'da kuvvetli duruma gelmesinin sağlanmak istemesi
B
İttihat ve Terakki Hükümeti'nin Almanya'nın savaşı kazanacağına inanması
C
Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
D
Almanya'ya Ortadoğu'da Pazar sağlamak istemesi
Soru 8
Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A
Amasya Genelgesi
B
Sivas Kongresi
C
Erzurum Kongresi
D
Havza Genelgesi
Soru 9
Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayan işgallere karşı oluşan tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır?

A
Kuvayımilliye
B
Kongreler
C
Düzenli ordu
D
Millî cemiyetler
Soru 10
16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
İstanbul Hükûmetinin kurtuluş için harekete geçmesi
B
Saltanatın kaldırılması
C
TBMM’nin açılması
D
Kuvayımilliye’nin oluşması
Soru 11
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda müttefiklerine yardım amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisine asker göndermiştir?

A
Kafkas Cephesi
B
Kanal Cephesi
C
Filistin Cephesi
D
Galiçya Cephesi
Soru 12
Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanması kararlaştırıldı. - İstanbul Hükümeti ilk kez eleştirilmiştir. - İleride yönetim biçiminin değişeceğinin sinyalleri verlmiştir. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Samsun Raporu
B
Havza Mitingi
C
Erzurum Kongresi
D
Amasya Genelgesi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde kabul edilen Misakı -millî’nin kararları arasında yer almaz?

A
Batı Trakya’da halkoylaması yapılmalıdır.
B
Boğazların güvenliği sağlanmalıdır.
C
Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
D
Geçici bir hükûmet kurulmalıdır.
Soru 14
19. yy. boyunca Avrupa'da sanayileşme hız kazandı, devletler, hammadde kaynakları ve pazar elde etmede birbirleriyle yarıştılar. Bu yarış devletler arasında gerilimi arttırarak 20. yy. başlarında savaşa neden oldu. Buna göre, 20. yy. başlarında devletler arasındaki savaşın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demokratik haklar elde etme çabası
B
Kralların yetkilerini genişletme isteği
C
Devletler arası ekonomik çıkar çatışmaları
D
İmparatorluklardaki ayaklanmalar
Soru 15
Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde, Osmanlı Meclis-i Mebusanının İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiğini söylemiştir. Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?

A
TBMM’nin açılmasıyla
B
Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasıyla
C
İstanbul’un işgal edilmesiyle
D
Misakımillî’nin kabul edilmesiyle
Soru 16
Manda ve himaye ilk kez nerede reddedilmiştir?

A
Amasya Genelgesi’nde
B
Havza Genelgesi’nde
C
Sivas Kongresi’nde
D
Erzurum Kongresi’nde
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır?

A
Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılımını sağlamak
B
Kuvayımilliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak
C
Doğu Karadeniz’de Pontus devleti kurulmasını engellemek
D
Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak
Soru 18
Aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?

A
Wilson Prensipleri Cemiyeti
B
Kilikyalılar Cemiyeti
C
Pontus Cemiyeti
D
İngiliz Muhipleri Cemiyeti
Soru 19
TBMM’nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır?

A
Hükûmet kurmak gereklidir.
B
Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır.
C
TBMM’nin üstünde güç yoktur.
D
Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır.
Soru 20
Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?

A
Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasına
B
Millî cemiyetlerin birleştirilmesine
C
Güçlü bir devletin koruyuculuğu altına girilmesine
D
Temsilciler Kurulunun oluşturulmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön