8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Ünite Değerlendirmesi Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mustafa Kemal’in, Selanik'te (I) öğrenim gördüğü yıllarda burada farklı dillerde yazılmış kitaplar ve basılmış gazeteler zengin bir kültürel ortamın oluşmasını sağladı. Mustafa Kemal Manastır'da (II) öğrenim görürken Türk tarihi ve kültürü ile ilgili birçok kitap okudu. Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi vatansever şairlerden etkilendi. İstanbul(III) Harp Okulu ve Akademisindeyken arkadaşlarıyla gazete çıkarmış ve çeşitli konferanslar düzenlemiştir. Sofya'da (IV) görevliyken diğer ülke diplomatlarıyla çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunmuştur.   Yukarıdaki anlatıma göre Mustafa Kemal’in bulunduğu şehirlerle ilgili hangi yorum yanlıştır?
A
I. şehirde Mustafa Kemal zengin bir kültürel ortamda bulunmuştur.
B
IV. şehir Mustafa Kemal’in diğer ülkelerle ilgili düşüncelerinin geliştiği yerdir.
C
II. şehir Mustafa Kemal’in düşünce hayatının gelişmesine önemli katkı sağlamıştır.
D
III. şehirde Mustafa Kemal, Türk ve Batı kültürünü tanıma fırsatı bulmuştur.
Soru 2
Aşağıdaki şehirlerin hangisi Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarının geçtiği yerdir?
A
İstanbul
B
Sofya
C
Selânik
D
Dimetoka
Soru 3
Aşağıdaki gelişmelerden hangileri arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak doğru değildir?    
A
Osmanlı Devleti’nin borçlarını ödeyememesi - Düyûn-u Umûmiye Teşkilatının kurulması
B
Trablusgarp Savaşı’nın başlaması - Hareket Ordusu’nun kurulması
C
Azınlık isyanlarının çıkması - Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması
D
Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesi - Meşrutiyet sistemine geçilmesi
Soru 4
Mustafa Kemal, Batı’daki bilimsel ve teknolojik gelişmelerden istifade etmenin gerekli olduğuna inanmıştır. Mustafa Kemal’in bu düşüncelerinin aşağıdaki fikir insanlarından hangisinin düşünceleriyle daha fazla benzerlik göstermesi beklenebilir?    
A
Namık Kemal
B
Mehmet Emin Yurdakul
C
Ziya Gökalp
D
Tevfik Fikret
Soru 5
Atatürk’ün meşrutiyet yönetimine karşı çıkan ayaklanmayı bastırmada görev alması hangi kişilik özelliği ile ilgilidir?    
A
vatanseverlik
B
yenilikçilik
C
çok yönlülük
D
açık sözlülük
Soru 6
Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı İtalya’ya karşı savunmakta zorluk yaşamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Trablusgarp halkının İtalyanlarla birlikte hareket etmesi
B
Balkanlarda azınlık isyanlarının çıkması
C
Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ile kara bağlantısının kalmaması
D
İtalya’nın Balkan devletlerinden destek alması
Soru 7

I. Coğrafi Keşifler

II. Sanayi İnkılabı

III. Rönesans hareketleri

Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’ni ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir?    
A
I, II ve III
B
Yalnız III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 8
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir dünyasının oluşumuyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  
A
Yerli ve yabancı fikir insanlarını okuması düşünce dünyasını zenginleştirmiştir.
B
Birçok sorunun yaşandığı Balkanlarda doğup büyümesi devlete yaşanan sorunların farkına varmasına zemin hazırlamıştır.
C
Resmî görevlerle Avrupa’da bulunması millî kültürden uzaklaşmasına neden olmuştur.
D
Yabancı dil bilgisini geliştirmesi dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesine yardımcı olmuştur.
Soru 9
Atatürk’ün İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üyelerinden tepki göreceğini bildiği halde İttihatçıların kongrelerinde ordunun siyasetten ayrı tutulması gerektiğini söylemesi hangi kişilik özelliği ile ilgilidir?    
A
vatanseverlik
B
açık sözlülük
C
yenilikçilik
D
çok yönlülük
Soru 10

I. Selânik

II. Sofya

III. İstanbul

IV. Manastır

Mustafa Kemal yukarıdaki şehirlerden hangisi ya da hangilerinde askerî eğitim görmüştür?      
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
Soru 11

I. Hareket Ordusu’nun kurulması

II. İkinci Meşrutiyet’in ilanı

III. 31 Mart Vakası

Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?    
A
II - III - I
B
III - II - I
C
I - III - II
D
I - II - III
Soru 12
Atatürk’ün her zaman ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmesi hangi kişilik özelliği ile ilgilidir?    
A
yenilikçilik
B
açık sözlülük
C
çok yönlülük
D
vatanseverlik
Soru 13

I. Azınlık isyanlarının çıkması

II. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi

III. Meşrutiyet sistemine geçilmesi

Yukarıdakilerden hangisinin veya hangilerinin oluşumunda Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisi vardır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 14
Atatürk’ün Askeri rüştiyede matematik; idadide hitabet, edebiyat, tarih; Harp Okulu ve akademisinde siyasete ilgi duyması hangi kişilik özelliği ile ilgilidir?    
A
çok yönlülük
B
açık sözlülük
C
yenilikçilik
D
vatanseverlik
Soru 15
Fransız İhtilali’nin getirdiği .............................. akımının etkisiyle zayıflayan Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak isteyen aydınlar ilk olarak .............................. fikrini ortaya attılar fakat ağılmaya engel olamadılar. Böylece Balkan toplulukları Osmanlı Devleti’nden ayrıldı. Müslüman milletlerin de Osmanlı’dan kopmaması için II. Abdülhamit Dönemi’nde .............................. fikri uygulanmıştır. Bu arada bir kültür hareketi olarak başlayan ve İttihat ve Terakki tarafından II. Meşrutiyet Dönemi’nde iç politikada .............................. akımı uygulamaya konulmuştur. Ancak bu fikir akımlarının hiçbiri devletin dağılmasını engelleyememiştir. Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere yazılması gereken kavramlar hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?    
A
Osmanlıcılık – Türkçülük – Milliyetçilik – İslamcılık
B
Milliyetçilik – Osmanlıcılık – İslamcılık – Türkçülük
C
İslamcılık – Milliyetçilik – Osmanlıcılık – Türkçülük
D
Milliyetçilik – Türkçülük – İslamcılık – Osmanlıcılık
Soru 16
II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinden kısa bir süre sonra meşrutiyete karşı olanlar tarafından İstanbul’da bir isyan çıkarıldı. ³31 Mart Olayı” adı verilen rejim karşıtı bu ilk isyanı bastırmak için Selânik’ten bir ordu gönderildi. Selânik’ten yola çıkan ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu isyanı bastırdı.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

   
A
Mustafa Kemal yeniliklerin korunmasında önemli bir rol almıştır.
B
Hareket Ordusu’nun merkezi İstanbul’dur.
C
Mustafa Kemal ülke sorunlarına kayıtsız kalmamıştır.
D
31 Mart Olayı, Osmanlı Devleti’nde yönetime karşı yapılan ilk isyandır.
Soru 17
Mustafa Kemal, İtalya’nın sömürge elde etmek için Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’a saldırması üzerine gönüllü olarak o bölgeye gitti. Buradaki yerli halkı örgütledi. Komutasındaki birliklerle Derne, Tobruk ve Bingazi’de İtalyanlara karşı önemli başarılar kazandı. Bu durum Mustafa Kemal'in

I. Bağımsızlığa olan inancı

II. Teşkilatçı oluşu

III. Vatansever oluşu

IV. Liderliği

gibi özelliklerinden hangisi yada hangileriyle ilgilidir?    
A
I, II
B
I, II, III, IV
C
I, II, III
D
Yalnız I
Soru 18
Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra Sofya’ya askeri ataşe olarak atanmıştır. Bu görevi sırasında Balkan devletlerindeki askeri gelişmeleri izlemesinin yanı sıra bölgede yaşayan Türklerin sorunlarıyla da yakından ilgilenmiştir.

Yukarıdaki anlatıma göre Mustafa Kemal'in bu tutumu aşağıdakilerden hangisini gösterir?

   
A
Balkanlardan Anadolu’ya göçler yaşandığının
B
Bölgedeki Türklerin sorunlarına duyarlı olduğunun
C
Balkan Savaşlarının kaybedildiğinin
D
Balkan Türklerinin azınlık durumuna düştüğünün
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön


%d blogcu bunu beğendi: