8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

29 Mart 20220Yazar:testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Değerlendirme

8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Değerlendirme

TEBRİKLER.

8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
3 Mart 1924’te mecliste görüşülen yasa teklifi sonucunda Halifelik kaldırıldı.Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından birisi değildir?     
A
Eski rejime dönmek isteyenlerin ümitleri kırıldı.
B
Laiklik yolunda önemli bir adım atılmış oldu.
C
Yönetimin tek elden yapılması sağlandı.
D
İnkılâplar için elverişli bir ortam hazırlandı.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkeleri’nin özelliklerinden birisi değildir?   
A
Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma amacını taşır.
B
Türk halkının ihtiyaçlarından doğmuştur.
C
Her türlü siyasal akım ya da ideoloji ile açıklanabilir.
D
Kaynağı Türk kültürü, Türk örf ve adetleridir.
Soru 3
Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatılmasına neden olan olay hangisidir? 
A
Şeyh Sait İsyanı
B
Menemen olayı
C
Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kurulması
D
Halifeliğin kaldırılması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik sıkıntılara çözüm bulma yolunda iktidar partisine dinamizm katmak adına kurulmuş ve Cumhuriyet’in ikinci muhalefet partisidir?  
A
Demokratik Halk Fırkası
B
Serbest Cumhuriyet Fırkası
C
Cumhuriyet Halk Fırkası
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?     
A
Laiklik yolunda önemli bir adım atılmış oldu.
B
Halifeliğin kaldırılması ile Cumhuriyet rejimi güçlenmiş oldu.
C
Halifeliğin kaldırılması ile saltanat isteyenler engellenmiş oldu.
D
Halifelik kaldırılarak Abdülmecit Efendi milletvekili yapıldı.
Soru 6
 • Saltanat ve halifelik makamlarının birbirinden ayrılması ………… yolunda atılan ilk adımdır.
 • Saltanatın kaldırılması, ……. alanda yapılan ilk inkılaptır.
 • Saltanatın kaldırılması ……… gerçekleştirdiği tek inkılaptır.
Yukarıdaki cümlelere uygun sözcüklerle tamamladığımızda hangisi dışarıda kalır?     
A
kültürel
B
laiklik
C
TBMM’nin
D
siyasi
Soru 7
Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili siyasetten vaz geçilip tek partili yönetime devam edilmesine neden olan olay hangisidir?
A
Şeyh Sait İsyanı
B
Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kurulması
C
Menemen Olayı
D
Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkeleri’nin özelliklerinden birisi değildir?   
A
Millî egemenlik, laiklik, hukuk ve eşitlik esasına dayanır.
B
Aklın ve bilimin esaslarına dayalıdır.
C
Değişmez, değiştirilemez bir yapıya sahiptir.
D
Uygulama alanında birbirini etkiler ve geliştirir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanının sonuçlarından birisi değildir?   
A
Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi.
B
Yeni Türk Devleti’nin rejimi cumhuriyet olarak belirlendi.
C
Halifelik makamı oluşturuldu.
D
Cumhurbaşkanlığı makamı oluşturularak devlet başkanlığı sorunu çözüme kavuşturuldu.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti resmen sona erdi?   
A
Cumhuriyet’in ilanı,
B
Türk Medeni Kanunu’nun kabulü,
C
Halifeliğin kaldırılması,
D
Saltanatın kaldırılması,
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu ile sağlanan kadın-erkek eşitliği ilkelerinden birisi değildir?     
A
Miras paylaşımında eşit pay verilmesi,
B
Kadınlara da boşanma hakkı verilmesi,
C
Kadınların istediği meslekte çalışması,
D
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
Soru 12
Mustafa Kemal cumhuriyetin ilanı konusunda şartların olgunlaşmasını beklemiş, rejim sorununu ve diğer sorunları ortadan kaldırmak için cumhuriyetin ilanını gerekli görmüştür. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilan edilmesinin nedenleri arasında gösterilemez? 
A
TBMM’nin açılması ve millî egemenliğe dayalı bir devletin kurulması,
B
Yer yer ayaklanmalar çıkarak cumhuriyet yönetiminin bir an önce ilan edilmesinin istenmesi,
C
Meclis hükümeti sistemi nedeniyle hükümetin kurulmasında zorluklar yaşanması ve yürütme işlerinin aksaması,
D
TBMM başkanının devlet ve hükümet başkanı olması nedeniyle devlet başkanlığı sorununun yaşanması,
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın başkent olma nedenleri arasında yer almaz?
A
İtilaf Devletlerince işgal edilmemiş olması.
B
Coğrafi konumunun korunaklı olması.
C
Anadolu’nun ortasında bulunması.
D
Karayolu ve demiryolunun ulaştığı stratejik bir konumda yer alması.
Soru 14
Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması ve yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kurulması öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?   
A
Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek.
B
Ulusal birlik ve beraberliği sağlamak.
C
Laik devlet düzenini gerçekleştirmek.
D
Cumhuriyet yönetimini güçlendirmek.
Soru 15
 • Saltanatın Kaldırılması,
 • Halifeliğin Kaldırılması,
 • Ankara’nın Başkent Oluşu,
Yukarıda sıralanan gelişmeler hangi alanda olmuştur?   
A
Kültür ve sanat alanında,
B
Siyasi alanda,
C
Din ve eğitim alanında,
D
Toplum ve sosyal hayatta,
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1926’da Mecelle yerine kabul edilen Türk Medeni Kanununda yapılan değişikliklerden birisidir?   
A
Evlilikte resmi nikâh mecburidir.
B
Bir erkek en fazla dört kadınla evlenebilir.
C
Kadınlar istediği mesleği seçemez.
D
Kız çocukları babasının malını üçte birini alabilir.
Soru 17
Mustafa Kemal, çok partili sisteme geçmek için Fethi Okyar’dan yeni bir parti kurmasını istedi. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasından sonra partiye rejim karşıtları girmeye başladı. Parti içerisinde bu kişilerin sayıca arttığını gören Fethi Okyar, 17 Kasım 1930’da partiyi kapattığını ilan etti. Kısa bir süre sonra ise isyan patlak verdi. Bu gelişmeler sonucu meydana gelen olay hangisidir?   
A
Menemen Olayı
B
Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması
C
Şeyh Sait İsyanı
D
Sütçü İmam Ayaklanması
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Refet Bey, Rauf Bey, Adnan Bey tarafından kurulmuştur. Cumhuriyetin ilk muhalefet partisidir?   
A
Demokratik Halk Fırkası
B
Cumhuriyet Halk Fırkası
C
Serbest Cumhuriyet Fırkası
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Soru 19
Aşağıdaki bütünleyici ilkelerin hangi ilkeye ait oldukları verilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?   
A
Laiklik - Akılcılık ve Bilimsellik
B
Halkçılık - Ulus Egemenliği
C
İnkılapçılık - Çağdaşlaşma ve Batılılaşma
D
Milliyetçilik - Millî Birlik ve Beraberlik
Soru 20
 • Millî egemenliğin önündeki en önemli engel kaldırıldı.
 • Ülke yönetimindeki iki başlılık sona erdi.
 • TBMM Tükiye’de tek yasal otorite haline geldi.
 • Laiklik konusunda ilk adım atıldı.
 • İtilaf Devletleri’nin Lozan Konferansı’nda ikilik çıkarmalarına izin verilmedi.
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarıdır?   
A
Saltanatın kaldırılması
B
Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
C
Cumhuriyet’in ilanı
D
Halifeliğin kaldırılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön