8.Sınıf İnkılap Tarihi 4.Ünite Kazanımları Değerlendirme Testi

Soru 1
Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde kılık kıyafette, ölçü ve tartı aletlerinde yenilikler yapılmasının, Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesinin ortak amacı hangisidir?
A) Dış ticareti geliştirmek
B) Toplumsal hayatını düzenlemek
C) Eğitim seviyesini yükseltmek
D) Laik devlet düzenini oluşturmak
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi milli egemenlik ilkesinin uygulanmasında diğerlerinden daha etkilidir?
A) Türk medeni kanununun kabulü
B) Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi
C) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
D) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
Soru 3
Medreselerin kapatılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Türk ekonomisinin gelişmesine,
B) Eğitime yönelik dış baskıların artmasına,
C) Dil ve tarih bilincinin zayıflamasına,
D) Eğitim kurumlarının tek merkezde toplanmasına,
Soru 4
Miras, evlenme, boşanma gibi konulardan kadınlara da haklar tanınması, tek eşle evliliğin ve resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi ve kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Demokratikleşmeyle
B) Kadın-erkek eşitliğiyle
C) Milli savunma ile
D) Milli ekonomiye geçiş ile
Soru 5
Cumhuriyet’in ilk yıllarında takvim, saat ve ölçülerde yenilikler yapılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alışverişi kolaylaştırmak,
B) Batılı ülkelerle ilişkileri kolaylaştırmak,
C) Doğu ile ilişkileri kesmek,
D) Eski düzenleri değiştirmek,
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulamalarından birisi değildir?
A) Medreselerin kapatılması
B) Öğretimde birlik sağlanması
C) Mektep-medrese ayrımının sona ermesi
D) Yabancı okulların kapatılması
Soru 7
Laik düzenin oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
B) Halifeliğin kaldırılması,
C) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi,
D) Şapka Kanunu’nun kabul edilmesi,
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk döneminde vatandaşlar arasında siyasi eşitliği sağlama çalışmalarındandır?
A) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
B) Kadınlara seçme – seçilme hakkının tanınması
C) Medeni Kanun’unun kabul edilmesi
D) Medreselerin kapatılması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, halifeliğin kaldırılması gibi gelişmelerle ilişkilendirilemez?
A) Toplum yapısının çağdaşlaşması,
B) Din özgürlüğünü sağlamak,
C) Genç kuşaklara laiklik ilkesini kabul ettirmek,
D) Milli Ekonomi politikası uygulamak,
Soru 10
Halifeliğin kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde etkili olmuştur?
A) Halkın yönetime katılmasında,
B) Milli ekonomi politikasının uygulanmasında,
C) Laik devlet düzeninin kurulmasında,
D) Tek partili yönetime geçilmesinde,
Soru 11
1924 Anayasası’nda kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin dini İslâm’dır maddesinin 10 Nisan 1928’de anayasadan çıkarılmasını aşağıdaki gelişmelerden hangisi sağlamıştır?
A) Anayasanın laikleşmesini
B) Ulusal egemenlik anlayışının benimsenmesini
C) Halifeliğin kaldırılmasını
D) Cumhuriyetin kurulmasını
Soru 12
Hangisi Atatürk’ün toplumsal alanda yaptığı yeniliklerden biridir?
A) Takvim, saat ve ölçü aletlerinin değiştirilmesi,
B) Demir yollarının millileştirilmesi,
C) Aşar vergisinin kaldırılması,
D) Kıyafette değişiklik yapılması,
Soru 13
Cumhuriyetin ilk yıllarında aşar vergisi kaldırılarak aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?
A) Ticareti geliştirmek,
B) Köylünün durumunu iyileştirmek,
C) Kapitülasyonları kaldırmak,
D) Devlet gelirlerini artırmak,
Soru 14
Cumhuriyetin ilk yıllarında millet iradesini meclise tam olarak yansıtmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Saltanatın kaldırılması
C) 1924 Anayasası’nın hazırlanması
D) Çok partili hayata geçiş denemeleri
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi laikliği gerçekleştirmeye yönelik çalışmalardan birisi değildir?
A) Medeni Kanun’un kabulü
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D) Uluslararası uzunluk ve ağırlık ölçülerinin kabulü
Soru 16
Atatürk döneminde demiryolları, devlet tarafından yabancı işletmelerden satın alınmış, halkın kullanımına sunulması hangi alanda yapılan çalışmalara örnek oluşturur?
A) Bayındırlık
B) Toplumsal
C) Eğitim
D) Hukuk
Soru 17
Atatürk’ün Türk tarihi ile ilgili çalışmalarının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türk tarihinin bilinmeyen yönlerini aydınlatmak,
B) Türkler hakkındaki olumsuz yargıları ortadan kaldırmak,
C) Türk tarihinin dünya medeniyetine katkılarını ortaya koymak,
D) Türk ırkının üstünlüğünü kabul ettirmek,
Soru 18
Atatürk döneminde alınan kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve çok partili hayata geçiş gibi kararlarla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A) Seçimlere katılma oranını arttırmak,
B) Meclise yasallık kazandırmak,
C) Milli iradeyi TBMM’ye tam olarak yansıtmak,
D) TBMM’de siyasi tartışmalara son vermek,
Soru 19
Atatürk; “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”sözüyle hangisinin gerçekleşmesini istemiştir?
A) Türk Dil Kurumu kurulmuştur.
B) Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.
C) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması.
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Türk aile hayatını düzenlemek için oluşturulmuştur?
A) Türk Ticaret Kanunu
B) Türk Medeni Kanunu
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
D) Türk Ceza Kanunu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.