8.Sınıf İnkılap Tarihi Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Konu Testi

16 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com
Soru 1
TBMM’nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır?
A) Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır.
B) Hükûmet kurmak gereklidir.
C) Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır.
D) TBMM’nin üstünde güç yoktur.
Soru 2
Amasya Genelgesi’nde ilk defa iktidarın millete ait olduğu belirtilmiştir. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu ifadeyi kanıtlar?
A) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir.
B) Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
C) Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
D) Doğu illeri adına Erzurum’da bir kongre toplanacaktır.
Soru 3
Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin, İzmir’in Yunanlılarca işgali sırasında İşgal kuvvetlerine tek başına ateş açmış ve bu olayın sonucunda şehit edilmiştir. Hasan Tahsin’i n bu davranışının en önemli sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Yunanlılar tarafından aranan ve yakalanacak bir suçlu olması
B) Doğum yeri olan Selanik’in işgal edilmiş olması
C) Yunan askerlerine şahsi kin duyuyor olması
D) İzmir’in işgaline tepki olarak
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz?
A) Doğu Anadolu’daki direniş cemiyetlerini birleştirmesi
B) Ulusal iradenin egemen kılınacağı kararını alması
C) Vatanın bölünmezliğini kabul etmesi
D) Geçici bir hükûmet kurulması gerektiğini vurgulaması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?
A) Devletin yeniden Avrupa’da kuvvetli duruma gelmesinin sağlanmak istemesi
B) Almanya’ya Ortadoğu’da Pazar sağlamak istemesi
C) İttihat ve Terakki Hükümeti’nin Almanya’nın savaşı kazanacağına inanması
D) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde kabul edilen Misakı -millî’nin kararları arasında yer almaz?
A) Geçici bir hükûmet kurulmalıdır.
B) Batı Trakya’da halkoylaması yapılmalıdır.
C) Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
D) Boğazların güvenliği sağlanmalıdır.
Soru 7
Mustafa Kemal, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?
A) Erzurum Kongresi
B) Havza Genelgesi
C) Amasya Genelgesi
D) Sivas Kongresi
Soru 8
Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanması kararlaştırıldı. – İstanbul Hükümeti ilk kez eleştirilmiştir. – İleride yönetim biçiminin değişeceğinin sinyalleri verlmiştir. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Havza Mitingi
B) Samsun Raporu
C) Amasya Genelgesi
D) Erzurum Kongresi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçları arasında yer almaz?
A) Rusya’da ihtilal çıkmıştır.
B) Birinci Dünya Savaşı uzamıştır.
C) İstanbul işgale uğramıştır.
D) İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı geçememişlerdir.
Soru 10
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda müttefiklerine yardım amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisine asker göndermiştir?
A) Galiçya Cephesi
B) Filistin Cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Kanal Cephesi
Soru 11
16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) TBMM’nin açılması
B) Kuvayımilliye’nin oluşması
C) Saltanatın kaldırılması
D) İstanbul Hükûmetinin kurtuluş için harekete geçmesi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır?
A) Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak
B) Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılımını sağlamak
C) Doğu Karadeniz’de Pontus devleti kurulmasını engellemek
D) Kuvayımilliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak
Soru 13
Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
A) Millî cemiyetlerin birleştirilmesine
B) Güçlü bir devletin koruyuculuğu altına girilmesine
C) Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasına
D) Temsilciler Kurulunun oluşturulmasına
Soru 14
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı hâlde yürürlüğe girmemiştir?
A) Atina Antlaşması
B) Sevr Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Lozan Antlaşması
Soru 15
Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A) Havza Genelgesi
B) Amasya Genelgesi
C) Sivas Kongresi
D) Erzurum Kongresi
Soru 16
Manda ve himaye ilk kez nerede reddedilmiştir?
A) Sivas Kongresi’nde
B) Erzurum Kongresi’nde
C) Havza Genelgesi’nde
D) Amasya Genelgesi’nde
Soru 17
19. yy. boyunca Avrupa’da sanayileşme hız kazandı, devletler, hammadde kaynakları ve pazar elde etmede birbirleriyle yarıştılar. Bu yarış devletler arasında gerilimi arttırarak 20. yy. başlarında savaşa neden oldu. Buna göre, 20. yy. başlarında devletler arasındaki savaşın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmparatorluklardaki ayaklanmalar
B) Kralların yetkilerini genişletme isteği
C) Demokratik haklar elde etme çabası
D) Devletler arası ekonomik çıkar çatışmaları
Soru 18
Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayan işgallere karşı oluşan tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır?
A) Millî cemiyetler
B) Kuvayımilliye
C) Düzenli ordu
D) Kongreler
Soru 19
Aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?
A) Wilson Prensipleri Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
D) Pontus Cemiyeti
Soru 20
Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde, Osmanlı Meclis-i Mebusanının İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiğini söylemiştir. Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?
A) İstanbul’un işgal edilmesiyle
B) Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasıyla
C) Misakımillî’nin kabul edilmesiyle
D) TBMM’nin açılmasıyla