8.Sınıf İnkılap Tarihi Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Konu Testi

16 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com
Soru 1
Manda ve himaye ilk kez nerede reddedilmiştir?
A) Sivas Kongresi’nde
B) Amasya Genelgesi’nde
C) Havza Genelgesi’nde
D) Erzurum Kongresi’nde
Soru 2
Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
A) Millî cemiyetlerin birleştirilmesine
B) Temsilciler Kurulunun oluşturulmasına
C) Güçlü bir devletin koruyuculuğu altına girilmesine
D) Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasına
Soru 3
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı hâlde yürürlüğe girmemiştir?
A) Gümrü Antlaşması
B) Atina Antlaşması
C) Lozan Antlaşması
D) Sevr Antlaşması
Soru 4
Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanması kararlaştırıldı. – İstanbul Hükümeti ilk kez eleştirilmiştir. – İleride yönetim biçiminin değişeceğinin sinyalleri verlmiştir. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Erzurum Kongresi
B) Amasya Genelgesi
C) Havza Mitingi
D) Samsun Raporu
Soru 5
Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayan işgallere karşı oluşan tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır?
A) Millî cemiyetler
B) Kongreler
C) Kuvayımilliye
D) Düzenli ordu
Soru 6
Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde, Osmanlı Meclis-i Mebusanının İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiğini söylemiştir. Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?
A) İstanbul’un işgal edilmesiyle
B) Misakımillî’nin kabul edilmesiyle
C) TBMM’nin açılmasıyla
D) Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasıyla
Soru 7
16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Kuvayımilliye’nin oluşması
B) Saltanatın kaldırılması
C) İstanbul Hükûmetinin kurtuluş için harekete geçmesi
D) TBMM’nin açılması
Soru 8
Aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?
A) Pontus Cemiyeti
B) Wilson Prensipleri Cemiyeti
C) Kilikyalılar Cemiyeti
D) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
Soru 9
Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A) Sivas Kongresi
B) Havza Genelgesi
C) Amasya Genelgesi
D) Erzurum Kongresi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde kabul edilen Misakı -millî’nin kararları arasında yer almaz?
A) Boğazların güvenliği sağlanmalıdır.
B) Geçici bir hükûmet kurulmalıdır.
C) Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
D) Batı Trakya’da halkoylaması yapılmalıdır.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır?
A) Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak
B) Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılımını sağlamak
C) Doğu Karadeniz’de Pontus devleti kurulmasını engellemek
D) Kuvayımilliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak
Soru 12
Amasya Genelgesi’nde ilk defa iktidarın millete ait olduğu belirtilmiştir. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu ifadeyi kanıtlar?
A) Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
B) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir.
C) Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
D) Doğu illeri adına Erzurum’da bir kongre toplanacaktır.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?
A) Almanya’ya Ortadoğu’da Pazar sağlamak istemesi
B) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
C) Devletin yeniden Avrupa’da kuvvetli duruma gelmesinin sağlanmak istemesi
D) İttihat ve Terakki Hükümeti’nin Almanya’nın savaşı kazanacağına inanması
Soru 14
TBMM’nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır?
A) Hükûmet kurmak gereklidir.
B) Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır.
C) TBMM’nin üstünde güç yoktur.
D) Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır.
Soru 15
Mustafa Kemal, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?
A) Sivas Kongresi
B) Erzurum Kongresi
C) Havza Genelgesi
D) Amasya Genelgesi
Soru 16
19. yy. boyunca Avrupa’da sanayileşme hız kazandı, devletler, hammadde kaynakları ve pazar elde etmede birbirleriyle yarıştılar. Bu yarış devletler arasında gerilimi arttırarak 20. yy. başlarında savaşa neden oldu. Buna göre, 20. yy. başlarında devletler arasındaki savaşın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmparatorluklardaki ayaklanmalar
B) Devletler arası ekonomik çıkar çatışmaları
C) Demokratik haklar elde etme çabası
D) Kralların yetkilerini genişletme isteği
Soru 17
Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin, İzmir’in Yunanlılarca işgali sırasında İşgal kuvvetlerine tek başına ateş açmış ve bu olayın sonucunda şehit edilmiştir. Hasan Tahsin’i n bu davranışının en önemli sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Yunan askerlerine şahsi kin duyuyor olması
B) Doğum yeri olan Selanik’in işgal edilmiş olması
C) Yunanlılar tarafından aranan ve yakalanacak bir suçlu olması
D) İzmir’in işgaline tepki olarak
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz?
A) Doğu Anadolu’daki direniş cemiyetlerini birleştirmesi
B) Vatanın bölünmezliğini kabul etmesi
C) Geçici bir hükûmet kurulması gerektiğini vurgulaması
D) Ulusal iradenin egemen kılınacağı kararını alması
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçları arasında yer almaz?
A) İstanbul işgale uğramıştır.
B) Rusya’da ihtilal çıkmıştır.
C) Birinci Dünya Savaşı uzamıştır.
D) İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı geçememişlerdir.
Soru 20
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda müttefiklerine yardım amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisine asker göndermiştir?
A) Kanal Cephesi
B) Galiçya Cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Filistin Cephesi