8.Sınıf Düzenli Ordunun Başarıları Test

22 Kasım 2022 0 By testimiz.com

8.Sınıf Düzenli Ordunun Başarıları Test

Test Çöz

 

Soru 1
İkinci İnönü Savaşı’nın kazanılmasının Anadolu halkı üzerinde oluşturduğu etkilerden hangisi yanlıştır?
A) Türk ulusu ile TBMM arasındaki bağlar daha da güçlendi.
B) Halkın düzenli orduya güveni arttı.
C) Halkın TBMM’ye olan güveni azalmıştır.
D) Kurtuluş Savaşının kazanılmasına olan inancı güçlendirdi.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Birinci İnönü Zaferinin sonuçlarından birisidir?
A) Zonguldak’taki birliklerini çeken Fransa’nın TBMM Hükümeti ile anlaşma zemini aramaya başlaması,
B) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanması
C) İngilizlerin Yunanlara olan güveninin sarsılması.
D) Hintli Müslümanların Millî Mücadele’yi desteklemeye başlaması.
Soru 3
Aşağıdaki çalışmalardan hangisinde Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunu vurgulanıp yürütme ve yasama güçlerinin kullanımını TBMM’ye vererek “güçler birliği” ilkesini kabul edilmiştir?
A) 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
B) 1921 Tekalif-i Milli
C) 1924 Anayasası
D) 1876 Kanun-u Esasi
Soru 4
Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Anadolu’nun işgal edilmesi Türklerle Batılı devletleri karşı karşıya getirdi. TBMM Hükümeti ile Sovyetler Birliği ortak düşmana karşı yakınlaştılar. İki taraf da uluslararası alanda varlıklarını kabul ettirmek istiyordu. Bu yakınlaşma sonucunda 16 Mart 1921’de Moskova Antlaşması imzalandı. Aşağıdakilerden hangisi bu anlaşmanın maddelerinden birisi değildir?
A) Sovyetler Birliği, Sevr Antlaşması’nı ve darlık Rusya’sının Osmanlı Devleti ile yaptığı antlaşmaları geçersiz saydı.
B) Sovyetler Birliği, Batum’un Gürcistan’a bırakılması şartıyla Misak-ı Millî’yi tanıdı.
C) Boğazların ticarete açılması, İstanbul’un güvenliğinin sağlanması her iki tarafça benimsenecekti.
D) Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye’ye, Batum Gürcistan’a, 1ahcıvan Azerbaycan’a bırakıldı.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi İkinci İnönü Zaferinin sonuçlarından birisi değildir?
A) Yunanların Türk ordusu karşısında bir kez daha yenilgiye uğraması,
B) İtalya, işgal bölgelerini boşaltması,
C) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarını artması,
D) Afganistan’la dostluk antlaşması imzalanması.
Soru 6
Birinci İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Birinci İnönü Zaferi, yeni kurulan düzenli ordunun ilk askerî başarısı oldu.
B) 16 Mart 1921’de de Sovyet Rusya ile Ankara Antlaşması imzalandı.
C) Halkın TBMM’ye olan güveni ve umutlarıyla orduya katılım arttı.
D) İtilaf Devletleri TBMM’yi, 23 Şubat 1921’de düzenlenen Londra Konferansı’na davet ettiler.
Soru 7
Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Bireylerin temel haklarını güvence altına alırken devletin temel organlarının nasıl kurulup işleyeceğini belirler. Bunu belirlemek için çıkarılan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (20 Ocak 1921) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1921 Anayasası, 1876 tarihli Kanun-u Esasi’nin kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili maddelerini yürürlükten kaldırmıştır.
B) 1921 Anayasası, Amasya Genelgesi’nden beri gelişen millî varlığa resmî bir kimlik kazandırmış ve önderlik etmiştir.
C) 1921 Anayasası, 20 1isan 1924’e kadar yürürlükte kalmıştır.
D) Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunu vurgulayıp yürütme ve yasama güçlerinin kullanımını TBMM’ye vererek “güçler birliği” ilkesini kabul etmiştir.
Soru 8
Birinci İnönü Zaferinden sonra İtilaf Devletleri TBMM’yi, 23 Şubat 1921’de düzenlenen Londra Konferansı’na davet etmeleri aşağıdakilerden hangisinin ispatıdır?
A) Siyasi çözümlerin barışçıl olduğunun.
B) Askeri başarının siyasi başarıyı getirdiğinin.
C) İtilaf Devletlerinin barış yanlısı olmasının.
D) TBMM’nin İnönü Savaşındaki başarısının yeterli olduğunun.
Soru 9
İtilaf Devletleri Londra Konferansı’nda Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettiremeyince amaçlarını silah zoruyla gerçekleştirmek istedi. Ayrıca TBMM’nin Sovyetlerle yakınlaşmasından da rahatsız olan İtilaf Devletleri, Yunanları kendi amaçları doğrultusunda ekonomik ve askerî açıdan destekleyerek harekete geçirdi. Bunun sonucu aşağıdaki savaşlardan hangisi olmuştur?
A) I.İnönü Savaşı
B) II.İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Büyük Taarruz
Soru 10
İstiklal Marşı’nın Kabulü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İstiklal Marşı Hamdullah Suphi Bey’in önerisiyle TBMM’de kabul edildi.
B) İstiklal Marşı, 1924’ten 1930’a kadar Ali Rıfat Dağatay’ın bestesiyle çalındı.
C) 12 Mart 1921 yılında Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı “Kahraman Ordumuza” adanan şiir milli marşımız olarak kabul edildi.
D) 1930’dan sonra Osman Zeki Üngör’ün bestesiyle çalınmaya başladı.
Soru 11
Hangi olaydan sonra TBMM temsilcileri Londra Konferansına çağrılmıştır?
A) II.İnönü Savaşı
B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
C) I.İnönü Savaşı
D) Sakarya Meydan Savaşı
Soru 12
Halkın TBMM’ye olan güveni ve umutlarıyla orduya katılım arttı. Bu ortamda Çerkez Ethem İsyanı tamamen bastırıldı. 20 Ocak 1921’de TBMM’nin çalışmalarını hukuksal bir zemine oturtan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun (1921 Anayasası) ve 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı’nın kabulü gibi olaylar hangi savaştan sonra gerçekleşmiştir?
A) Birinci İnönü Zaferi
B) İkinci İnönü Zaferi
C) Büyük Taarruz
D) Sakarya Meydan Savaş