8.Sınıf İnkılap Tarihi Eğitim Ve Kültür Alanlarında Gelişmeler Konu Testi

17 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi eğitim birliği yasasıdır?
A) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
B) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
D) Harf İnkılâbı
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihli kanunlara dayalı olarak kaldırılan kurumlardan birisi değildir?
A) Mektep
B) Tekke ve zaviye
C) İlahiyat Fakülteleri
D) Medrese
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi medreselerin kapatılmasının nedenlerinden birisi değildir?
A) Eğitimde akıl ve bilime önem verilmesi,
B) Dini eğitime son verilmesi,
C) Öğretim birliğinin sağlanması,
D) Ulusal egemenliğin sağlanması,
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılâplardan birisi değildir?
A) Tekke ve Medreselerin kapatılması
B) Türk Harflerin kabulü
C) Soyadı Kanunu’nun kabulü
D) Türk Dili Kurumunun kurulması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen yeniliklerden biri değildir?
A) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
C) Devletçilik politikasının uygulanması
D) Yeni Türk harflerinin kabulü
Soru 6
Aşağıda verilen Türk Tarih Kurumu’nun kuruluş amaçlarından hangisi yanlıştır?
A) Türkler hakkındaki ön yargıları gidermek,
B) Milli tarihimizi belgelere dayalı olarak anlatmak,
C) Türk ırkını üstün kılmak,
D) Türk uygarlıklarını incelemek ve belgelemek,
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Mart 1924’te çıkartılan Tevhid-i Tedrisat Kanununun getirdiği yeniliklerden birisi değildir?
A) Millî Eğitim Bakanlığı kuruldu.
B) Öğretim birliği sağlandı.
C) Eğitim devletin işi oldu.
D) Din adamı yetiştirmek yasaklandı.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılâpların amaçlarından birisi değildir?
A) Devletin eğitim üzerindeki denetimini azaltmak,
B) Okulları yaygınlaştırmak ve çağdaşlaştırmak,
C) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,
D) Eğitimde birlik ve beraberliği sağlamak,
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla yapılmıştır?
A) Güzel Sanatlar Akademisi’nin açılması
B) Türk Dil Kurumunun açılması,
C) Topkapı Sarayı’nın müze yapılması,
D) Ziraat okullarının açılması
Soru 10
Türk dilini geliştirmek ve korumak için aşağıdakilerden hangisini kurdurmuştur?
A) Türk Tarih Kurumu’nu
B) Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni
C) Hukuk Fakültesi’ni
D) Türk Dil Kurumu’nu
Soru 11
Türk devletinin ilk anayasasına göre Kanun yapma ve yürütme gücü TBMM’ye ait olmasının nedeni hangisidir?
A) Genel oy prensibinin kabul edilmesi
B) Güçler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi
C) Güçler birliği ilkesinin kabul edilmesi
D) Çoğunluk esasının benimsenmesi
Soru 12
Yeni harfleri öğretmek ve okuryazar oranını yükseltmek amacıyla aşağıdaki kurumlardan hangisi oluşturulmuştur?
A) Millet Mektepleri
B) Maarif Teşkilatı
C) Türk Dil Kurumu
D) Mahalle Mektepleri