8.Sınıf İnkılap Tarihi Ekonomik Alanda Gelişmeler Konu Testi

17 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ekonomi alanında yapılan yenilik ve gelişmelerden birisidir?
A) Kabotaj Kanunu’nun kabulü
B) Türk Tarih Kurumunun kurulması
C) Millet Mekteplerinin açılması
D) Soyadı Kanunu’nun kabulü
Soru 2
17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresinin temel amacı hangisidir?
A) Ekonomide dışa bağımlılığı artırmak.
B) Kapitülasyonları kaldırmak.
C) Milli ekonomi oluşturmak.
D) Ekonomik gelişmeleri yavaşlatmak.
Soru 3
Mustafa Kemal’in isteği doğrultusunda devletin içinde bulunduğu ekonomik koşulları belirlemek, ekonomik kalkınma için ortak amaçları tespit etmek ve bu amaçları gerçekleştirecek yöntemleri araştırmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
A) Lozan Konferansının Toplanması.
B) İzmir iktisat kongresinin toplanması.
C) Kapitülasyonların kaldırılması.
D) Misak-ı Milli ilkelerinin yayınlaması.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi ekonomi alanında yapılan yenilik ve gelişmelerden birisidir?
A) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulü.
B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması.
C) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulü.
D) Geleneksel tarımdan modern tarıma geçilmesi.
Soru 5
Misak-ı İktsadi kararları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Tasarruf bilinci geliştirilmeye çalışılmalı.
B) İlim ve sanat, ekonomik kalkınmanın en önemli unsurları kabul edildi.
C) Yerli ve millî üretim teşvik edildi.
D) Yerli malı kullanımı azaltılarak ithalat artırılmalı.
Soru 6
17 Şubat 1923’te yapılan Türkiye İktisat Kongresi’ne im başkanlık yapmıştır?
A) Kazım Karabekir
B) İsmet İnönü
C) Mustafa Kemal Atatürk
D) Refet Bele
Soru 7
Atatürk; “Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılamazsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.” Sözcüyle hangisinin önemini vurgulamıştır?
A) Mili Eğitim
B) Milli Mücadele
C) Milli Sanayi
D) Milli Ekonomi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi ekonomi alanında yapılan yenilik ve gelişmelerden birisidir?
A) Cumhuriyetin ilanı
B) Yeni Türk harflerinin kabulü
C) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
D) Millet mekteplerinin açılması.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde yabancılara verilen ekonomik imtiyazdır?
A) Misak-ı İktisadi
B) Kapitülasyon
C) Kabotaj
D) Düyûn-u Umûmiye
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi ekonomi alanında yapılan yeniliklerden birisi değildir?
A) Kabotaj Kanunu
B) Türkiye İktsat Kongresi
C) Aşar Vergisi’nin Kaldırılması
D) Tevhidi Tedrisat Kanunu
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi ekonomi alanında yapılan yenilik ve gelişmelerden birisidir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Kılık kıyafette değişiklik
C) 1924 Anayasası’nın kabulü
D) Merkez Bankasının kurulması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ekonomi alanında yapılan yenilik ve gelişmelerden birisidir?
A) İtalya’dan Ceza Kanunu’nun alınması
B) Medeni Kanun’un kabulü
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
D) Takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler.