8.Sınıf İnkılap Tarihi Milli Uyanış Konu Testi

17 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
I. İnönü Zaferi sonunda Sovyetler Birliği ile TBMM arasında Moskova Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Sovyetler Birliği Misakı Milli’yi tanımış ve Kars, Ardahan, Artvin Türkiye’ye bırakılmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Milli Mücadele’nin askeri dönemi sona ermiştir.
B) Kaybedilen toprakların bir kısmı geri alınmıştır.
C) Misakımillî Sovyetler Birliği tarafından tanımıştır.
D) Sovyetler Birliği TBMM’yi tanımıştır.
Soru 2
Kuvayımilliye birlikleri Yunan ordusuna karşı kahramanca mücadele etmekteydi. Ancak bu mücadele, düşmanın ilerleyişini yavaşlatmakla birlikte işgalleri engellemekten yoksundu. Bir merkezden yönetilmedikleri için kendi komutanlarının istekleri doğrultusunda hareket ediyorlardı.

Buna göre Kuvayımilliye ile ilgili;

I. Yunanlılarla mücadele etmişlerdir.

II. Dağınık bir şekilde hareket etmişlerdir.

III. Yunan işgalini durdurmuşlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Soru 3
• İtilaf Devletleri TBMM’yi resmen tanımışlardır.

• Misak-ı Milli dünyaya duyurulmuştur.

• İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıklar belirginleşmiştir.

Verilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucuda gerçekleşmiştir?

A) Moskova Anlaşması
B) Londra Konferansı
C) I.İnönü Savaşı
D) Teşkilat-ı Esasi
Soru 4
TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması’nın “Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalanan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.” maddesine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Batı sınırının yeniden çizildiğine
B) Sovyet Rusya ile TBMM’nin birlikte hareket ettiğine
C) Osmanlı Devleti’nin yok sayıldığına
D) Sovyet Rusya’nın TBMM’yi tanıdığına
Soru 5
Mustafa Kemal Milli Mücadele’nin en buhranlı günlerinde 15 Temmuz 1921’de Ankara’da I. Maarif Kongresi’ni toplamıştır.

Mustafa Kemal, Maarif Kongresi’ni toplamakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) İthalatın arttırılması
B) Milli ekonominin kurulması
C) Milli tarih anlayışının geliştirilmesi
D) Eğitimin millileştirilmesi
Soru 6
I. İnönü Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri, TBMM Hükümeti’ni yeni bir barış antlaşması yapmak için Londra Konferansı’na davet etmiş, Ankara Hükümeti bu konferansa sonuç elde edemeyeceğini bildiği halde katılmıştır.

TBMM Hükumeti’nin olumlu bir sonuç elde edemeyeceğini bildiği halde konferansa katılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Barış yanlısı olması
B) Savaşın yorgunluğunun olması
C) İtilaf Devletleri’nin gücünden çekinilmesi
D) İtilaf Devletleri’ne güvenilmesi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in düşmanla birlikte aynı zamanda cehaletle de savaştığını gösterir?

A) Milli Mücadele sırasındaTBMM’nin açılması
B) Kurtuluş Savaşı sırasında Tekalif-i Milliye Kanunu çıkarması
C) Kütahya-Eskişehir Savaşı’nı kaybetmemize rağmen Maarif Kongresi’nin düzenlenmesi
D) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
Soru 8
Mustafa Kemal, 5 Ağustos 1921’de Başkomutanlık Kanunu ile TBMM’nin tüm yetkilerini üç aylık bir süre üzerine almıştır. Ordunun eksikliklerini gidermek üzere Tekalif-i Milliye Emirleri yayımlanmış ve halkın orduya desteği sağlanmıştır.

Buna göre;

I. Halkın birlik içinde olduğu

II. Milli mücadelenin halka dayandığı

III. ÜIkenin zor günler yaşadığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Soru 9
Sakarya Savaşı kazanılmış olmasına rağmen Mustafa Kemal hemen taarruza geçmemiş bir yıl kadar beklemiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Düşmanın hazırlık yapması beklenilmiştir.
B) Ordu teknik ve askeri yönden güçlendirmek istenmiştir.
C) TBMM’de karışıklıklar çıktığı için beklenilmiştir.
D) Barış önerileri değerlendirilmek istenmiştir.
Soru 10
Kütahya, Eskişehir ve Afyon’un kaybedilmesi sonucunda mecliste Mustafa Kemal’e karşı muhalefet arttı. Mustafa Kemal meclise önerge vererek başkomutan olmayı kabul edeceğini bildirdi. Yapılan görüşmelerde 5 Ağustos 1921’de Başkomutanlık yetkisi ve meclise ait olan yasama, yürütme ve yargı yetkileri 3 aylık bir süreyle Mustafa Kemal’e verildi.

Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal Başkomutanlık yetkisini kullanmıştır?

A) I. İnönü Savaşının kazanılması
B) İstiklal Marşı’nın kabulü
C) Düzenli orduya geçilmesi
D) Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması
Soru 11
I. TBMM ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi

II.Tekalifi Milliye Emirleri’nin yayınlanması

III. Başkomutanlık Yasası’nın çıkarılması

IV. Sakarya Meydan Savaşının kazanılması

Verilen olayların kronolojik sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I – II – III – IV
B) I – III – II – IV
C) III – I – II – IV
D) I – III – IV – II
Soru 12
I. İnönü Savaşı’ndan önce Türk ordusuna katılım az iken savaşı Türk ordusu kazanınca orduya katılmak isteyenlerin sayısı artmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Alınan galibiyet halk arasında orduya olan güveni artırmıştır.
B) Halk, barış yanlısı olduğunu göstermek için orduya katılmak istemiştir.
C) Halkın desteği ile II. İnönü Savaşı kazanılmıştır.
D) I. İnönü zaferi sonucunda Yunan ordusu Batı Anadolu’dan çekilmiştir.