8.Sınıf İnkılap Tarihi Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konu Testi

16 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com
Soru 1
I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti ile Almanya arasında imzalanan ittifak antlaşmasına göre;
• Avusturya ile Rusya savaşa tutuşur ve Almanya da Avusturya’nın yardımına gitmek zorunda kalırsa Osmanlı Devleti de savaşa katılacaktır.
• Osmanlı Devleti tehdit altında kalırsa, Almanya Osmanlı Devleti’ni silahla savunacaktır.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) İki devlet birlikte hareket edecektir.
B) Avusturya’ya karşı birlikte savaşılacaktır.
C) Rusya’nın savaş yükü hafifletilmiştir.
D) Osmanlı Almanya mandasına girmiştir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?
A) Sanayi İnkılâbı
B) Sömürgecilik faaliyetleri
C) Milliyetçilik akımı
D) Mandacılık düşüncesi
Soru 3
İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşından sonra yenilen devletlerden toprak elde etmek için Paris Barış Konferansı’nda manda ve himaye fikrini ortaya atmışlardır.
İtilaf Devletleri Wilson İlkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisine ters düşmemek için manda ve himaye fikrini ortaya atmışlardır?
A) Ülkeler arasında silahlanma yarışına son verilecek
B) Devletlerarasında gizli herhangi bir antlaşma yapılmayacak, antlaşmalar açık olarak yapılacak.
C) Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak ve tazminat almayacak.
D) Devletlerarasında eşitlik sağlanacak, uluslararası ekonomik engeller kaldırılacak.
Soru 4
I. Dünya Savaşı öncesinde yaşanan sorunlar Avrupa devletlerini İtilaf ve İttifak Devletleri olarak iki gruba ayırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinden biri değildir?
A) İngiltere
B) Rusya
C) İspanya
D) Fransa
Soru 5
İngiltere’nin sömürge yolu bağlantısını kesmek ve Mısır’ı geri alabilmek için açılmıştır. İngilizler savaşta başarılı olmuş ve Sina Yarımadası’nı ele geçirmişlerdir.
Hakkında bilgi verilen verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Irak Cephesi
B) Kafkas Cephesi
C) Kanal Cephesi
D) Hicaz-Yemen Cephesi
Soru 6
I. Dünya Savaşının sonucunda;
• Rus, Alman, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları yıkılmış yeni milli devletler kurulmuştur.
• Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan, SSCB kurulan yeni devletlerdir.
• Yenilen devletlerde rejim değişikliği olmuştur.
• Dünya barışını sağlamak için merkezi Cenevre’de olan Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Çok uluslu İmparatorluklar yıkılmış yerine ulusal devletler kurulmuştur.
B) Avrupa’nın siyasi haritası değişmiştir.
C) Yenilen devletlerde yönetim şekli değişmiştir.
D) Savaştan sonra sağlanan barış ortamı günümüze kadar devam etmiştir.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında kendi sınırları dışında savaştığı cephelerden biridir?
A) Galiçya Cephesi
B) Çanakkale Cephesi
C) Suriye Cephesi
D) Kanal Cephesi
Soru 8
Enver Paşa’nın Almanya’nın yanında yer almak istemesi kadar Almanlar da Osmanlı Devleti’nin bu savaşta kendileri ile birlikte hareket etmesini istiyorlardı. Çünkü Almanya, Avrupa’nın tam ortasında bulunması nedeniyle doğuda Rusya, batıda ise Fransa ve İngiltere’ye karşı iki cephede birden savaşmak zorundaydı. Osmanlı Devleti eğer Almanya’nın yanında savaşa girecek olursa Rusya karşısında yeni cepheler açılacak ve böylece Almanya’nın savaştaki yükü hafifleyecekti.
Metne göre aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına girmesini istemesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Savaşın geniş alanlara yayılacak olması
B) Yeni cephelerin açılacak olması
C) Halifelik makamından faydalanmak istemesi
D) Cephedeki yükünü azaltmak istemesi.
Soru 9
I. Dünya Savaşı devam ederken İtilaf Devletleri kendi aralarında gizli antlaşmalar yaparak Osmanlı topraklarını paylaştılar.
Buna göre;
I. ABD
II. Fransa
III. İngiltere
verilen devletlerinden hangileri bu gizli antlaşmalara katılmıştır?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Soru 10
Rusların 1914 yılında, Osmanlı topraklarına saldırısıyla açılan cephede, Türk Ordusunun karşı taarruzu şiddetli kış ve salgın hastalıklar nedeniyle felakete dönüştü. Bu cephede çok sayıda şehit ve yaralı verildi.
Hakkında bilgi verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanal Cephesi
B) Galiçya Cephesi
C) Çanakkale Cephesi
D) Kafkas Cephes
Soru 11
Madde 1: Çanakkale ve İstanbul Boğazları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
Madde 5: Osmanlı’ya ait silahlar İtilaf Devletleri’nin emrine verilecek.
Madde 12: Bütün haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri’nin denetimi altında bulunacak.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yukarıda yer alan hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
B) İşgallere karşı olası direniş engellenmek istenmiştir.
C) Anadolu savunmasız bırakılmak istenmiştir.
D) Osmanlı topraklarında yeni bir devlet kurulacaktır.
Soru 12
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra başlayan işgaller karşısında Mustafa Kemal, İstanbul’da kurtuluş için mücadele planlarını gerçekleştirmek üzere İsmet (İnönü) Bey, Ali Fuat (Cebesoy) ve Kazım (Karabekir) paşalarla görüşerek ulusal kurtuluş için bazı çareler ortaya koydu.
Aşağıdakilerden hangisinin Mustafa Kemal’in ulusal kurtuluş için ortaya attığı fikirlerden birisi olması beklenemez?
A) Manda ve himayenin kabul edilmesi
B) Anadolu’nun teşkilatlandırılarak milli birliğin sağlanması
C) Orduların terhisine engel olunması, silah ve cephanelerin teslim edilmemesi
D) Başarılı komutanların oluşturulan kuvvetlerinin başında olması