8.Sınıf Siyasi Alanda Gelişmeler Test

20 Ocak 2023 0 By testimiz.com

8.Sınıf Siyasi Alanda Gelişmeler Test

Test Çöz

İndir

 

Soru 1
1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasıyla ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Milli egemenliğin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır.
B) İtilâf Devletleri’nin Lozan Konferansı’nda ikilik çıkarma plânları sonuçsuz kalmıştır.
C) Devletin laikliği konusunda ilk adım gerçekleştirilmiştir.
D) Saltanatın kaldırılması ile doğal olarak halifelikte sona ermiştir.
Soru 2
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi siyasal alanda yapılmamıştır?

A) Cumhuriyetin ilanı
B) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Saltanatın kaldırılması
Soru 3
Atatürk çok partili hayata geçilmesini hangi amaçla istemiş olamaz?

A) Saltanatın kaldırılmasını,
B) Ülke sorunlarına farklı çözümler bunması,
C) Hükümet çalışmalarının kontrol edilmesi,
D) Farklı görüş ve düşüncelerin mecliste temsil edilmesini,
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanının sonuçlarından değildir?

A) Cumhuriyetin ilanı ile ümmetçilik arayışları sona ermiştir.
B) Ulusal egemenlik düşüncesi hakim kılınmıştır.
C) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk olmuştur.
D) Devletin yönetim şekli belirlenmiş ve bu konudaki tartışmalar sona ermiştir.
Soru 5
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Cumhuriyetin ilanına zemin hazırlamıştır?

A) Medeni Kanunun kabulü
B) Saltanatın kaldırılması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Çok partili hayata geçiş denemeleri
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilân edilmesi sonucu oluşan gelişmelerden birisi değildir?

A) Devlet başkanlığı ve rejim sorununun çözülebilmesi,
B) Egemenlik hakkının kesin olarak millete verilmesi,
C) Halifeliğin saltanattan ayrılarak kaldırılması,
D) Meclis Hükümeti Sistemi yerine Kabine Sistemine geçilmesi,
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden birisi değildir?

A) Halifeliğin, cumhuriyetçilik ilkesine aykırı olması,
B) Atatürk’e ve yenilikleri karşı olanların halifeliğe sığınmak istemesi,
C) Son halifenin ölmesi ve yerine yenisinin bulunamaması,
D) Bazı millet vekillerinin halifeliği millet iradesinin üzerinde görmeye başlaması,
Soru 8
Türkiye’nin idari şeklinin yeniden düzenlemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Sınır güvenliğini sağlamak
B) Devlet hizmetlerinin daha kolay yapmak
C) Çok partili hayatı oluşturmak
D) Yabancı ülkelerle iyi ilişkiler kurmak
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Anlaşmasından önce gerçekleşmiştir?

A) Ankara’nın başkent yapılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Cumhuriyetin ilanı
D) Saltanatın kaldırılması
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın başken olmasında etkili olmamıştır?
A) Ankara’nın Anadolu’nun her tarafı için ulaşılabilir olması,
B) Ankara’nın nüfusunun kalabalık olması,
C) Ankara’nın savunulmasının konumu nedeniyle kolay olması,
D) Milli Mücadele’nin merkezinin Ankara olması,
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi laiklik konusunda atılan en önemli adımlardan birisidir?

A) Saltanatın kaldırılmasının
B) Çok partili hayata geçilmesinin
C) Cumhuriyetin ilanının
D) Halifeliğin kaldırılmasının
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Saltanatın kaldırılmasının siyasi sonucudur?

A) Osmanlı egemenliğinin sona ermesi,
B) Laik devlet anlayışının benimsenmesi,
C) Kurtuluş Savaşı sona ermesi,
D) Yeni Türk Devleti kurulması,