8.Sınıf İnkılap Tarihi Uyanan Avrupa Ve Sarsılan Osmanlı Konu Testi

15 Kasım 2020 1 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Sanayi İnkılabı ilk olarak hangi alanda gelişen makineleşme sonucu başlamıştır?
A) Tarım
B) Otomobil
C) Dokumacılık
D) Demir-çelik
Soru 2
yüzyılda Fransa’nın toplumsal yapısı üç temel sınıfa ayrılmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan birisi değildir?

A) Geniş topraklara ve ayrıcalıklara sahip asiller sınıfı,
B) Bilim adamlarında oluşan Aristokratlar sınıfı,
C) Kilise veya din adamlarından oluşan ruhban sınıfı,
D) Burjuva ve köylülerden oluşan halk sınıfı,
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından birisi değildir?
A) Tarımsal üretimin artması,
B) Buharlı tren ile buharlı gemi, ulaşım ve iletişimi geliştirmesi,
C) İşçi sınıfının oluşması,
D) Köylerden kentlere göçlerin artması,
Soru 4
“Sanayi ürünlerinin ekonomideki payı arttı. Makine gücü, üretimi hızlandırdı ve seri üretime geçildi. Artan üretimin ham madde ihtiyacı ve ürünlerin pazarlanması yeni bir sorun olarak ortaya çıktı.”Yukarıdaki anlatıma göre bu gelişmelerin sonucunda aşağıdakilerden hangisi hız kazanmıştır?
A) Demokratikleşme
B) Sömürgecilik
C) Ulusalcılık
D) Milliyetçilik
Soru 5
18.Yüzyılda Avrupa’da yaşanan aydınlanma sürecinin sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenebilir?
A) Haçlı Seferleri
B) Sömürgecilik yarışı
C) Yüzyıl Savaşları
D) Fransız İhtilali
Soru 6
Aşağıdaki sınıflardan hangisi Halk sınıfını da yanına alarak Fransız İhtilalini başlatmıştır?
A) Burjuva sınıfı
B) Aydınlar sınıfı
C) Tüccarlar sınıfı
D) Ruhban sınıfı
Soru 7
Fransız İhtilali sonucunda çok uluslu devletlerin parçalanmasında en etkili olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özgürlük
B) Milliyetçilik
C) Eşitlik
D) Adalet
Soru 8
Sanayi İnkılabı ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
A) Fransa
B) Osmanlı Devleti
C) İngiltere
D) Rusya
Soru 9
“Yeni buluşların üretime uygulanması ile üretimde insan ve hayvan gücünün yerini makineler almaya başladı. Makineleşme ilk olarak İngiltere’de dokumacılık alanında uygulandı. 1784’te James Watt’ın buluşuyla buhar gücünün bütün makinelere uygulanabilir olması yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Makineleşme ve diğer teknik gelişmeler, 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde İngiltere’ye diğer ülkeler karşısında büyük bir üstünlük kazandırdı.”Yukarıdaki gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
A) Birinci Dünya Savaşı
B) Sanayi Devrimi
C) Fransız İhtilali
D) Kavimler Göçü
Soru 10
“Sanayisini yeni tekniklerle güçlendirip çağa uygun hâle getiremeyen ve Avrupa ile rekabet edemeyen Osmanlı Devleti’nde yerli sanayi gelişemedi. Osmanlı Devleti kalabalık nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla Avrupalı devletler için iyi bir ham madde ve pazar kaynağı olarak görüldü. Kapitülasyonlar nedeniyle pazarlarını Avrupa mallarına karşı koruyamadı. Zamanla Osmanlı Devleti, Batılı devletlerden borç almak zorunda kaldı. Verimli kullanılamayan bu borçlar ve borçların faizleri ödenemeyince 1881’de “Düyun-u Umumiye İdaresi” adını taşıyan kuruluş oluşturuldu.”Bu kuruluşun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı ekonomisini geliştirmek.
B) Osmanlı Devletinin borçlarının ödenmesini sağlamak.
C) Osmanlı Devletinin gelirini artırmak.
D) Osmanlı ekonomisine el koymak.
Soru 11
Fransız İhtilali’nin temel siyasi dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan ve Yurttaş Hakları
B) Sömürgecilik
C) Millî irade
D) Laiklik
Soru 12
Filozof ve aydınların düşünceleri de Fransız İhtilali’ne zemin hazırlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A) Diderot (Didero)
B) Jean JacTues Rousseau (Jan Jak Russo),
C) John Locke (Jon Loçk)
D) Montesquieu (Montesku)
Soru 13
Fransız İhtilali’nin sonuçları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Fransız İhtilali’nin başarıya ulaşmasından sonra “Kurucu Meclis” oluşturma kararı alındı ve asillerin bütün ayrıcalıkları kaldırıldı.
B) Vergi adaleti yanında bütün vatandaşların askerî ve sivil memurluklara atanabilmesi sağlandı.
C) Egemenliğin millete ait olduğu, insanların eşit olduğu, hürriyet, mülkiyet ve güvenlik haklarının temel insan hakları olduğu, siyasal görüş ve dinî inançlarından dolayı hiç kimsenin kınanamayacağı kabul edildi.
D) Kilisenin bütün malları iade edilerek ayrıcalıkları artırıldı, laik anlayışın temelleri atıldı.
Soru 14
Yüzyılda Avrupa’da toplumsal hayatta aşağıdakilerden hangisi gözlenmemiştir?

A) Aydınlanmacı düşünürlerin çabaları‑ halkın bilinçlenmesini, mutluluk ve özgürlük isteklerini artırdı.
B) Halka açık dersler ve sergiler bilim zevkini toplumsal tabana yayıyordu.
C) Hemen her sınıftan insan, ortaya konan bilimsel sonuçları büyük bir hayranlıkla takip ediyordu.
D) Eleştirel düşünce ve akıl, bilimsel sorunlar yanında siyasal ve sosyal tüm kurumlara uygulanmaya ve kilisenin otoritesini artırmaya başladı.
Soru 15
18.Yüzyılda Avrupa’da daha çok hangi sınıflar arasında bir çatışma vardı?
A) Ruhban ve Halk sınıfları
B) Halk ve Aydınlar sınıfları
C) Aydınlar ve Ruhban sınıfları
D) Burjuva ve Aydınlar sınıfları