ANA SAYFA

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. I. Manastır Askerî İdadisine girişi
  II. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına getirilişi
  III. Selanik Askerî Rüştiyesine girişi
  IV. Harp Okuluna girişi
  Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

   I-II-III-IV
   II-III-IV-I
   III- I- IV-II
   IV-III-I-II
 2. Mustafa Kemal binbaşı rütbesine hangi savaş sırasında terfi etmiştir?

   Trablusgarp Savaşı
   I. Balkan Savaşı
   Çanakkale Savaşı
   Sakarya Savaşı
 3. Mustafa Kemal Şam’da bulunduğu sırada hangi cemiyeti kurmuştur?

   İttihat ve Terakki Cemiyeti
   Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
   Hürriyet ve İtilaf Fırkası
   Jön Türkler Cemiyeti
 4. Meşrutiyet yönetimine karşı İstanbul’da çıkan ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmıştır?

   Yeniçeri Ordusu
   Yıldırım Ordusu
   Hareket Ordusu
   Kuvayı milliye
 5. Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisi Mustafa Kemal tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında işgalden kurtarılmıştır?

   Muş-Bingöl
   Bitlis-Van
   Muş-Van
   Bitlis- Muş
 6. Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisi ile örtüşmektedir?

   Savaşa kesinlikle girmeliyiz.
   Savaşı Almanlar mutlaka kazanacaklar.
   Almanların yanında yer almalıyız.
   Savaşın dışında kalmalıyız.
 7. 20. yüzyıl başlarında Balkanların durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

   Batılı ülkeler ile sürekli iletişim hâlinde olduğu
   Yeni fikirlerin önce burada tartışıldığı
   Batılı devletlerin çekişme alanı olduğu
   Kültürel yönden geri kaldığı
 8. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim hayatıyla ilgili doğru bir olgudur?

   Öğrenimine mahalle mektebinde başlamıştır.
   Askeri Rüştiye,öğrenim gördüğü son okuldur.
   Harp okulu'nu bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisine girmiştir.
   Mülkiye Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra öğrenimine ara vermiştir.
 9. 31 Mart Olayı'nın bastırılmasında M.Kemal'in önemli bir katkısı olmuştur.Bu onun askerlik mesleğindeki ilk başarısıdır. Yukarıdaki bahsedilen ayaklanmaya Mustafa Kemal hangi ordu ile katılmıştır?

   III.Ordu
   V.Ordu
   Hareket Ordusu
   Yıldırım Ordusu
 10. Aşağıdakilerden hangisi 20.yüzyıl başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz?

   Batı ile iletişim ve etkileşime açık bir bölgedir.
   Yeni fikirlerin yayılmasına uygun bir bölgedir.
     Ticaretin az geliştiği bir bölgedirSömürgeci devletlerin çekişme alanıdır
 11. 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

   İstanbul Hükûmetinin kurtuluş için harekete geçmesi
   Saltanatın kaldırılması
   TBMM’nin açılması
   Kuvayımilliye’nin oluşması
 12. TBMM’nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır?

   TBMM’nin üstünde güç yoktur.
   Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır.
   Hükûmet kurmak gereklidir.
   Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır.
 13. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı hâlde yürürlüğe girmemiştir?

   Lozan Antlaşması
   Sevr Antlaşması
   Atina Antlaşması
   Gümrü Antlaşması
 14. Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde, Osmanlı Meclis-i Mebusanının İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiğini söylemiştir. Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?

   Misakımillî’nin kabul edilmesiyle
   TBMM’nin açılmasıyla
   Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasıyla
   İstanbul’un işgal edilmesiyle
 15. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?

   Millî cemiyetlerin birleştirilmesine
   Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasına
   Temsilciler Kurulunun oluşturulmasına
   Güçlü bir devletin koruyuculuğu altına girilmesine
 16. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?

   Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
   İttihat ve Terakki Hükümeti'nin Almanya'nın savaşı kazanacağına inanması
   Almanya'ya Ortadoğu'da Pazar sağlamak istemesi
   Devletin yeniden Avrupa'da kuvvetli duruma gelmesinin sağlanmak istemesi
 17. Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanması kararlaştırıldı. - İstanbul Hükümeti ilk kez eleştirilmiştir. - İleride yönetim biçiminin değişeceğinin sinyalleri verlmiştir. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

   Havza Mitingi
   Samsun Raporu
   Amasya Genelgesi
   Erzurum Kongresi
 18. 19. yy. boyunca Avrupa'da sanayileşme hız kazandı, devletler, hammadde kaynakları ve pazar elde etmede birbirleriyle yarıştılar. Bu yarış devletler arasında gerilimi arttırarak 20. yy. başlarında savaşa neden oldu. Buna göre, 20. yy. başlarında devletler arasındaki savaşın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

   İmparatorluklardaki ayaklanmalar
   Demokratik haklar elde etme çabası
   Kralların yetkilerini genişletme isteği
   Devletler arası ekonomik çıkar çatışmaları
 19. Amasya Genelgesi'nde ilk defa iktidarın millete ait olduğu belirtilmiştir. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu ifadeyi kanıtlar?

   Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
   İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir.
   Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
   Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır.
 20. Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin, İzmir'in Yunanlılarca işgali sırasında İşgal kuvvetlerine tek başına ateş açmış ve bu olayın sonucunda şehit edilmiştir. Hasan Tahsin'i n bu davranışının en önemli sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?

   Yunanlılar tarafından aranan ve yakalanacak bir suçlu olması
   İzmir'in işgaline tepki olarak
   Yunanan askerlerine şahsi kin duyuyor olması
   Doğum yeri olan Selanik'in işgal edilmiş olması