8.Sınıf Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı Testimiz

10 Eylül 2021 2 By testimiz.com

8.Sınıf Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı

8.Sınıf Mustafa Kemalin Çocukluk Dönemi Ve Öğrenim Hayatı

TEBRİKLER.

8.Sınıf Mustafa Kemalin Çocukluk Dönemi Ve Öğrenim Hayatı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençlik yıllarını yaşadığı dönemde Balkanların durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Balkanlar Osmanlı yönetiminden memnundu.
B
Balkanlarda mezhep çatışmaları vardı.
C
Balkanlarda çeşitli ayaklanmalar başlamıştı.
D
Balkanlara huzur ve güven hakimdi.
1 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal’in dünyaya geldiği günlerde Osmanlı Devleti siyasi, sosyal ve ekonomik alanda sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. Yüzyıllardır sahip olduğu topraklar üzerinde hâkimiyetini korumakta ve bu topraklar üzerinde yaşayan toplulukları bir arada tutmakta zorlanıyordu. Fransız İhtilali sonrası dünyaya yayılan milliyetçilik, özgürlük ve eşitlik kavramları çok uluslu Osmanlı Devleti’ni de Balkan topraklarından başlayarak etkilemeye başladı.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in kişisel özellikleriyle bağdaşmaz?
A
Başarılarıyla her zaman gurur duyması
B
Milletine büyük bir sevgiyle bağlı olması
C
Bağımsızlığa önem vermesi
D
Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaması
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in eserlerini okuduğu ve fikirlerini benimsediği yazarlardan birisi değildir?
A
Namık Kemal
B
Ahmet Hamdi Tanpınar
C
Mehmet Emin Yurdakul
D
Tevfik Fikret
3 numaralı soru için açıklama 
Yaşadığı ve gördüğü olaylar yanında düşüncelerinin oluşumuna etki eden yerli fikir adamları da vardır. Bunlardan biri, okul yıllarından başlayarak okudu- ğu ve etkilendiği, vatan ve hürriyet kavramlarını yeni kuşaklara aşılayan 1amık Kemal’dir. Osmanlılık yerine Türklüğü ve Türk duygusunu dile getiren ulusal şair Mehmet Emin Yurdakul baskıcı yönetimlere karşı özgürlüğü, insan haklarını ve çağdaşlığı savunan Tevfik Fikret, Mustafa Kemal’in değer verdiği diğer şair ve yazarlardır. Türkçülük akımının öncü- sü =iya Gökalp’ın da Mustafa Kemal’in düşünce ve uygulamaları üzerinde önemli etkisi olmuştur.
Soru 4
Mustafa Kemal’in ilk görev aldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trablusgarp Savaşı
B
Kurtuluş Savaşı
C
Balkan Savaşları
D
Çanakkale Savaşları
4 numaralı soru için açıklama 
Harp Akademisinden 11 Ocak 190’te yetenekli ve idealist bir subay olarak kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olan Mustafa Kemal, gerilla savaşı- na ilişkin ilk uygulamalarla Trablusgarp Savaşı’nda karşılaştı. Bölgeden arkadaşı Ali Fuat’a (Cebesoy) yazdığı mektupta İtalyanlara karşı savaşırken öğretmenleri 1uri Bey’in gerilla yöntemlerini ba- şarıyla uyguladığını bildirmiştir. Asıl geniş çaplı uygulamaları ise Kurtuluş Savaşı’nda yapacaktır.
Soru 5
Mustafa Kemal’in bağımsızlık ve özgürlük anlayışının temelini oluşturan olay hangisidir?
A
Balkan Savaşları
B
Fransız İhtilali
C
Ayaklanma ve İsyanlar
D
Çanakkale Savaşı
Soru 6
Mustafa Kemal’in küçük yaşta yaşadığı bazı olaylar onun daha mücadeleci olmasında etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylardan birisidir?
A
Küçük yaşta babasını kaybetmesi,
B
Dayısının yanında çiftlik işleriyle uğraşması,
C
Çok uluslu bir ortamda yetişmesi,
D
Farklı okullarda okuması,
6 numaralı soru için açıklama 
Yetiştiği aile ortamı, küçük yaşta babasız kalması, annesi ve kız kardeşi ile ya- şadığı güçlükler Mustafa Kemal’in iyi bir asker ve devlet adamı olarak yetişmesinde son derece etkili olmuştur. Karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesi, küçük yaş- ta geleceği ile ilgili kararlar alması ve aldığı kararların arkasında durması yine çocukluk yıllarından miras kalan özelliklerinden bazılarıdır.
Soru 7
Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?
A
Sibirya
B
Kafkasya
C
Çanakkale
D
Trablusgarp
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin etkilendiği yabancı düşünürlerden birisi değildir?
A
Jean Jacques Rousseau
B
Johann Wolfgang von Goethe
C
Montesqieu
D
George Washington
8 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal’in, Fransız İhtilali’ni hazırlayan düşünürler arasında en çok yararlandığı kişi Rousseau’dur (Russo). Bütün eserlerini incelediği bu Fransız düşü- nürünün özgürlükçü ve cumhuriyetçi fikirleri Mustafa Kemal için önemliydi. Onun cumhuriyet yö- netimi ile ilgili düşüncelerini İslam ve Türk toplum geleneği ve devlet anlayışı ile bağdaşabilir bulmuştu. Rousseau derecesinde etkili olmasa da Montesqieu’nun (Montesku) “Kanunların Ruhu” eserini ayrıntılı olarak incelemiş ve yararlanmıştır. Bu eserin cumhuriyetin bir “erdem reMimi” olduğunu anlatan bölümleri üzerinde özellikle durmuştur. Mustafa Kemal Fransız düşünürleri dışında Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk başkanlarından George :ashington (Corç 9aşington) ve Abraham /incoln’den (/inkoln) de esinlenmiştir. Onların hayat ve eserlerinden ilham aldığını 1923’te görüştüğü bir Amerikalı gazeteciye belirtmiştir. Türk Kurtuluş Savaşı ile ABD Bağımsızlık Savaşı arasında paralellik kurmuş, :ashington ve /incoln’ün Birleşik Devletlerin şerefi ve kurtuluşu için yaptıkları çalışmalardan etkilendiğini vurgulamıştır. Mustafa Kemal’in düşüncelerinin ve yaptıklarının temelinde akılcılık vardır. Aklı ve bilimi yol gösterici olarak kabul eden ve hurafelere karşı çıkan Mustafa Kemal’in laiklik anlayışında akılcı görü- şün tüm özellikleri görülür. Bu doğrultuda akılcılık felsefesinin büyük temsilcilerinden Descartes’ın (Dekart) eserlerini incelemiştir.
Soru 9
“Mustafa Kemal’in eğitim hayatında, pedagojik ilkeleri bilen ve uygulayan bir öğretmenle karşılaşmış olması yenilikçi, özgürlükçü olmasında, okuma sevgisi ve araştırmacılığının gelişmesinde etkili olmuştur.”Yukarıdaki anlatımda hangi okula vurgu yapılmıştır?
A
Manastır Askeri İdadisi
B
Selanik Mülkiye Rüştiyesi
C
Selanik Askeri Rüştiyesi
D
Şemsi Efendi İlkokulu
Soru 10
Mustafa Kemal’in adı geniş kitleler tarafından aşağıdaki savaşlardan hangisi ile duyulmuştur?
A
Çanakkale Savaşları
B
Trablusgarp Savaşı
C
Kurtuluş Savaşı
D
Balkan Savaşları
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in mezun olduğu okullar arasında yer almaz?
A
Selanik Mülkiye Rüştiyesi
B
Manastır Askeri İdadisi
C
Şemsi Efendi İlkokulu
D
Selanik Askeri Rüştiyesi
11 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal Selanik Mülkiye Rüştiyesinde eğitime başladı. Ancak asker olmak isteyen Mustafa Kemal, bu hayalini gerçekleştirmek için Selanik Askerî Rüştiyesine nasıl kaydoldu.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi  Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendinin yaptığı mesleklerden birisi değildir?
A
Katiplik
B
Tüccarlık
C
Denizcilik
D
Subaylık
12 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendi, Selanik Evkaf Dairesinde kâtip, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Asakir-i Millîye Taburu’nda üsteğmen rütbesiyle gönüllü subay, ardından da Yunan sınırındaki Papazköprüsü sı- nır gümrüğünde muhafaza memuru olarak çalış- mıştır. Daha sonra bu görevinden istifa ederek Selanik’te kereste ve tuz ticaretiyle uğraşmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Aşağıdakilerden hangisi  Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendinin yaptığı mesleklerden birisi değildir?
Ya da Mustafa Kemal’in küçük yaşta yaşadığı bazı olaylar onun daha mücadeleci olmasında etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylardan birisidir?
“Mustafa Kemal’in eğitim hayatında, pedagojik ilkeleri bilen ve uygulayan bir öğretmenle karşılaşmış olması yenilikçi, özgürlükçü olmasında, okuma sevgisi ve araştırmacılığının gelişmesinde etkili olmuştur.”Yukarıdaki anlatımda hangi okula vurgu yapılmıştır?
Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençlik yıllarını yaşadığı dönemde Balkanların durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in mezun olduğu okullar arasında yer almaz?
Mustafa Kemal’in ilk görev aldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Veya Mustafa Kemal’in adı geniş kitleler tarafından aşağıdaki savaşlardan hangisi ile duyulmuştur?
Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?
Mustafa Kemal’in bağımsızlık ve özgürlük anlayışının temelini oluşturan olay hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin etkilendiği yabancı düşünürlerden birisi değildir?
Ya da Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in eserlerini okuduğu ve fikirlerini benimsediği yazarlardan birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in kişisel özellikleriyle bağdaşmaz?

       8.Sınıf Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı Konu Testi:

      Bu metin özetle teknik bir metindir. Özellikle Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testini tanıtmak için hazırlanmıştır. Bu çalışma sanal ortamda yapılan interaktif ya da online bir çalışmadır. Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı konu testini çözmek için Başlat bağlantısını tıklayınız. Önceki yada sonraki soruyu görmek için alttaki yön tuşlarını kullanmalısınız. Ancak Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testinde liste bağlantısından istediğiniz soruyu görebilirsiniz. Listede cevapladığınız sorular renkli görünecektir. Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testinde yapmadığınız soruları buradan görebilirsiniz. Ayrıca Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testini değerlendirmeden liste bölümünden doğru-yanlış cevapları görebilirsiniz. Ancak sonuçları al butonuna basınca karşınıza Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testini değerlendirme ekranı çıkacaktır. Böylece ekranda Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testi değerlendirme raporu ve öğretmen görüşü yer alacaktır. Bu görüşleri dikkate almanız özellikle öğrenmenize katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte alt ekranda Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testi ile ilgili cevapları kontrol edebilirsiniz.

      İnteraktif Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı Testi:

Test çözmek aynı zamanda etkili bir öğrenme yöntemidir. Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testi özellikle bireysel öğrenmeyi sağlamak için hazırlanmıştır. İnteraktif Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testi özellikle eğitim programları doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu nedenle özenli ve kaliteli bir çalışmadır. Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı test çalışması oluşturulurken MEB kazanımları dikkate alınmıştır. Ayrıca Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testi güncel bir çalışmadır. Özellikle sınıf içi çalışmalardan yararlanılmıştır. Testler genellikle ders kitabı içeriklerinden oluşturulmuştur. Böylelikle test başarısı artırılmıştır.

testimiz.com

      Test ve Çalışma Yapısı:

      Test yazmak uzmanlık ister. Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı Testi alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanmıştır. Konu ya da ünite testleri 10, 12, 15 veya 20 çoktan seçmeli sorudan oluşturulmuştur. Ancak testimiz sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekten meydana gelmektedir. Genellikle 1,2 ve 3.sınıflarda 3 seçenekli sorular tercih edilmiştir. Diğer yandan 4.sınıflarda ve ikinci kademede özellikle 4 seçenekli sorular kullanılmıştır. Bu nedenle Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testi için seçenek sayısı zorluk seviyesini belirlemektedir. Lakin Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testi için her sorunun bir cevap hakkı vardır. Ancak istediğiniz zaman cevap seçeneğini değiştirebilirsiniz.

      İnteraktif Test Çalışması:

       İnteraktif veya online test çalışması sanal etkileşimli bir çalışmadır. Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testi aynı zamanda öğrenci başarısını artırmayı amaçlamaktadır. Genellikle interaktif testler dinamik bir yapıya sahiptir. Yani tekrar tekrar çözme imkanı verir. Diğer yandan Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testinde soru ve seçenekler her tekrarda yer değiştirecektir. Yani Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testini her tekrarda yeni bir çalışma karşınıza çıkacaktır. Ayrıca Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testini akıllı tahtalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü akıllı tahtalarla yüzde yüz uyumludur. Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testini tablet ya da telefonlardan da rahatlıkla çözebilirsiniz. Yani Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testi mobil uyumludur. Diğer yandan cihazınıza mobil uygulamayı indirip yükleyebilirsiniz.

 

testimiz.com.tr

      Telif Hakkı:

      Çalışmaların intihal denetimine özellikle önem verilmektedir. İnteraktif Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testi genellikle intihal denetimi yapılarak hazırlanmıştır. Özellikle Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testinin özgün olmasına özen gösterilmiştir. Diğer yandan Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Başka bir deyişle Mustafa Kemalin Çocukluğu Ve Okul Hayatı testi ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak bireysel öğrenme amacı taşımaktadır. Başarılar…